TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số      /BQLCSII                                             Nghệ An, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Thi “Phòng ở Sạch, Đẹp - Kiểu mẫu” của sinh viên tại Cơ sở II

 lần thứ nhất năm học 2018 - 2019

 

Thực hiện kế hoạch đã được Nhà trường phê duyệt, chào mừng năm học mới 2018 - 2019, Ban Quản lý Cơ sở II chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức Thi “Phòng ở sạch, đẹp - Kiểu mẫu” lần thứ nhất năm học 2018 - 2019.

I. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao ý thức tự quản, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng phòng ở Ký túc xá (KTX) sạch, đẹp, gọn gàng, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của sinh viên.

 - Việc tổ chức thi phải được thực hiện chu đáo, hiệu quả, tuyên truyền và giáo dục sinh viên thực hiện nghiêm túc.

II. Đối tượng tham gia

Tất cả các phòng ở Ký túc xá của sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN (sinh  viên không chuyên học GDQP-AN, sinh viên ngành GDQP- AN, sinh viên các khoa, viện còn lại)

III. Nội dung tổ chức

1. Thời gian

- Thời gian thi đua: Tháng 9 năm 2018

- Thời gian chấm thi ở các phòng ở KTX: Từ 8 giờ sáng các ngày trong tuần.

2. Tiêu chí chấm điểm

- Tiêu chí 1: Nội vụ trong phòng ở luôn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, có bản danh sách HSSV, lịch trực nhật, nội quy và có biển tên từng người theo giường (40 điểm)

- Tiêu chí 2: Vệ sinh trước, trong và sau phòng ở luôn sạch sẽ, không có mạng nhện, bụi bẩn; không viết, vẽ lên tường, không để rác thải ứ đọng trong phòng. (20 điểm)

- Tiêu chí 3 : Gấp xếp nội vụ đúng, đẹp: 40 điểm

Riêng đối với những phòng ở KTX của sinh viên không học GDQP-AN thì chỉ áp dụng tiêu chí chấm điểm 1 và 2.

Tổng 100 điểm

3. Kết quả xếp loại                                              

- Đạt từ 91 điểm đến 100 điểm:                 Loại xuất sắc

- Đạt từ 81 điểm đến 90 điểm:                   Loại tốt

- Đạt từ 61 điểm đến 80 điểm:                   Loại khá

- Đạt từ 51 điểm đến 60 điểm:                   Loại trung bình

- Dưới 51 điểm:                                          Không đạt yêu cầu

* Lưu ý: Điểm của mỗi phòng ở là điểm trung bình cộng điểm của tất cả các lần chấm điểm thường kì và đột xuất đối với phòng ở đó. Ban Tổ chức sẽ bình chọn và xếp giải Nhất, Nhì, Ba cho các phòng ở tiêu biểu.

IV. Quy trình thực hiện

1. Tuyên truyền, phát động Kế hoạch cuộc thi “Phòng ở Sạch, Đẹp- Kiểu mẫu” để các lớp, các đại đội thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.

2. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm thi đua định kỳ kết hợp với chấm đột xuất.

3. Công bố kết quả thi đua và trao phần thưởng cho các phòng ở KTX đạt danh hiệu “Phòng ở Sạch, Đẹp - Kiểu mẫu” tại Hội diễn Văn nghệ tối 21/9/2018.

V. Tổ chức thực hiện

- Ban Quản lý Cơ sở II xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Giám khảo, Ban Thư ký triển khai thực hiện.

- Giao Tổ Quản lý sinh viên làm đầu mối phụ trách công tác tổ chức.

- Ban Truyền thông, các Đại đội trưởng, Trợ lý Quản lý sinh viên làm công tác tuyên truyền, phối hợp triển khai.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Thi “Phòng ở Sạch, Đẹp- Kiểu mẫu” của sinh viên tại Cơ sở II lần thứ nhất năm học 2018 - 2019. Đề nghị các Đại đội trưởng, Trợ lý Quản lý sinh viên triển khai thực hiện có hiệu quả.

Nơi nhận:                                                    TM. BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

- Các Đại đội trưởng, Trợ lý QLSV                          TRƯỞNG BAN

- Lưu: VP Ban QL Cơ sở II                                                                             

 

           

 

                                                                                TS. Nguyễn Anh Chương