TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

Tổ: Quản trị và Dịch vụ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 04/9/2018 đến ngày 09/9/2018)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 3/9/2018:                                        NGHỈ LỄ NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9

Thứ Ba, ngày 4/9/2018

7:00

Đón tiếp sinh viên;

Cấp phát quân trang;

Bàn giao cơ sở vật chất và chốt chỉ số điện nước tại các phòng ở;

Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường;

Trực y tế;

Bố trí sắp xếp cơ sở vật chất phòng một cửa;

Giám sát cải tạo phòng học nhà C.

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

 

Trung tâm GDQP&AN

13:30

Đón tiếp sinh viên;

Cấp phát quân trang;

Bàn giao cơ sở vật chất và chốt chỉ số điện nước tại các phòng ở;

Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường;

Trực y tế;

Bố trí sắp xếp cơ sở vật chất phòng một cửa;

Giám sát cải tạo phòng học nhà C.

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

 

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 5/9/2018

7:00

Cấp phát, đổi và thu hồi quan trang quân dụng;

Cấp phát, đổi và thu hồi trang thiết bị dạy học;

Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường;

Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường;

Trực y tế;

Giám sát cải tạo phòng học nhà C.

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

 

Cơ sở II

13:30

Cấp phát, đổi và thu hồi quan trang quân dụng;

Cấp phát, đổi và thu hồi trang thiết bị dạy học;

Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường;

Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường;

Trực y tế;

Giám sát cải tạo phòng học nhà C.

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

 

Cơ sở II

Thứ Năm, ngày 6/9/2018

7:00

Cấp phát, đổi và thu hồi quan trang quân dụng;

Cấp phát, đổi và thu hồi trang thiết bị dạy học;

Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường;

Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường;

Trực y tế;

Giám sát cải tạo phòng học nhà C.

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

 

Cơ sở II

13:30

Cấp phát, đổi và thu hồi quan trang quân dụng;

Cấp phát, đổi và thu hồi trang thiết bị dạy học;

Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường;

Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường;

Trực y tế;

Giám sát cải tạo phòng học nhà C.

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

 

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 7/9/2018  

7:00

Cấp phát, đổi và thu hồi quan trang quân dụng;

Cấp phát, đổi và thu hồi trang thiết bị dạy học;

Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường;

Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường;

Trực y tế;

Giám sát cải tạo phòng học nhà C.

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

 

Cơ sở II

13:30

Cấp phát, đổi và thu hồi quan trang quân dụng;

Cấp phát, đổi và thu hồi trang thiết bị dạy học;

Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường;

Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường;

Trực y tế;

Giám sát cải tạo phòng học nhà C.

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

 

Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 8/9/2018

7:00

Cấp phát, đổi và thu hồi quan trang quân dụng;

Cấp phát, đổi và thu hồi trang thiết bị dạy học;

Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường;

Trực y tế;

Giám sát cải tạo phòng học nhà C.

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 9/9/2018     

 

Trực y tế

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

 

Trực y tế

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

 

 

 

Tổ: Quản lý sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 04/9/2018 đến ngày 09/9/2018)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 3/9/2018:                                        NGHỈ LỄ NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9

Thứ Ba, ngày 4/9/2018

6:30

- Đón tiếp sinh viên học GDQP-AN đợt 1, cấp phát quân trang, biên chế đại đội, bố trí chỗ ở cho sinh viên.

- Họp đại đội trưởng (kết hợp TT GDQP&AN)

 

- Đón tiếp sinh viên khóa 59, hoàn thành hồ sơ đầu khóa

- Triển khai cho sinh viên làm bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa.

- Triển khai làm thẻ sinh viên khóa 59

- Làm danh bạ nội, ngoại trú cho sinh viên khóa 59 khoa GDQP, Viện NN&TN

- Kiểm tra vệ sinh, trật tự nội vụ của sinh viên GDQP

- Kiểm tra, theo dõi việc học tập, sinh hoạt của sinh viên khoa GDQP, Viện NN&TN

Nguyễn T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Chiến, Tri

 

 

 

 

- Đ/c Hà, An

 

 

 

 

 

 

Trung tâm GDQP&AN

 

Ban QLCSII

13:30

 Quán triệt nội quy, quy chế; hướng dẫn gấp xếp nội vụ; hướng dẫn thể dục sáng và các công tác khác của đại đội cho sinh viên học GDQP-AN.

- Đón tiếp sinh viên khóa 59, hoàn thành hồ sơ đầu khóa

- Triển khai cho sinh viên làm bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa.

- Triển khai làm thẻ sinh viên khóa 59

- Xuống công an xã, phường lấy thông tin sinh viên ở ngoại trú

Nguyễn T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Chiến, Tri

 

 

 - Đ/c Hà, An

Trung tâm GDQP&AN

 

 

Ban QLCSII

Thứ Tư, ngày 5/9/2018

6:30

-  Khai giảng khóa học GDQP- AN đợt 1, học kỳ I, năm học 2018 – 2019

-  Quản lý sinh viên theo sự phân công.

-  Kiểm tra vệ sinh, trật tự nội vụ.

 

-  Hoàn thiện hồ sơ đầu khóa học.

-  Triển khai họp lớp để xét rèn luyện HKII cho sinh viên khoa GDQP, Viện NN& TN

-  Kiểm tra, theo dõi việc học tập, sinh hoạt của sinh viên khoa GDQP, Viện NN&TN

-  Lấy thư báo, công văn

Nguyễn T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Chiến, Tri,

 

- Đ/c Hà, An

 

 

Trung tâm GDQP&AN

 

 

Ban QLCSII

13:30

-  Quản lý sinh viên theo sự phân công.

-  Kiểm tra vệ sinh, trật tự nội vụ.

-  Tổ chức dạy điều lệnh cho sinh viên học GDQP-AN (từ 16 giờ 10 đến 17 giờ)

-  Hoàn thiện hồ sơ đầu khóa học

-  Triển khai họp lớp để xét rèn luyện HKII cho sinh viên khoa GDQP, Viện NN& TN

-  Kiểm tra, theo dõi việc học tập, sinh hoạt của sinh viên khoa GDQP, Viện NN&TN

Nguyễn T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Chiến, Tri

 

 

- Đ/c Hà, An

Trung tâm GDQP&AN

 

 

Ban QLCSII

Thứ Năm, ngày 6/9/2018

6:30

-  Quản lý sinh viên theo sự phân công.

- Kiểm tra vệ sinh, trật tự nội vụ

 

 

- Hoàn thiện hồ sơ đầu khóa học

-Kiểm tra, theo dõi việc học tập, sinh hoạt của sinh viên khoa GDQP, Viện NN&TN

Nguyễn T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Chiến, Tri

 

 

- Đ/c Hà, An

Trung tâm GDQP&AN

 

 

Ban QLCSII

13:30

-  Quản lý sinh viên theo sự phân công.

-  Kiểm tra vệ sinh, trật tự nội vụ.

-  Tổ chức dạy điều lệnh cho sinh viên học GDQP-AN (từ 16 giờ 10 đến 17 giờ)

- Hoàn thiện hồ sơ đầu khóa học

-Kiểm tra, theo dõi việc học tập, sinh hoạt của sinh viên khoa GDQP, Viện NN&TN

Nguyễn T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Chiến, Tri

 

 

- Đ/c Hà, An

Trung tâm GDQP&AN

 

 

Ban QLCSII

Thứ Sáu, ngày 7/9/2018  

6:30

-  Quản lý sinh viên theo sự phân công.

- Kiểm tra vệ sinh, trật tự nội vụ

 

 

- Hoàn thiện hồ sơ đầu khóa học

-Kiểm tra, theo dõi việc học tập, sinh hoạt của sinh viên khoa GDQP, Viện NN&TN

Nguyễn T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Chiến, Tri

 

 

- Đ/c Hà, An

Trung tâm GDQP&AN

 

 

Ban QLCSII

13:30

-   Quản lý sinh viên theo sự phân công.

- Kiểm tra vệ sinh, trật tự nội vụ

-Tổ chức sinh hoạt đại đội (Từ 16 giờ 30 phút)

-Triển khai kế hoạch Chủ nhật Xanh

 

- Hoàn thiện hồ sơ đầu khóa học

- Kiểm tra, theo dõi việc học tập, sinh hoạt của sinh viên khoa GDQP, Viện NN&TN

Nguyễn T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Chiến, Tri

 

 

 

 

- Đ/c Hà, An

Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 8/9/2018

Cả ngày

Đại đội trưởng trực theo lịch đã phân công

Trần Anh Tuấn

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 9/9/2018     

7:00

Tổ chức cho Đại đội lao động Chủ nhật Xanh

Nguyễn T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Chiến, Tri

 

Trung tâm GDQP&AN

Cả ngày

Đại đội trưởng trực theo lịch đã phân công

Nguyễn Anh Chương

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trung tâm GDQP&AN

Ban Quản lý Cơ sở II