Ban quản lý cơ sở 2

Nguyễn Anh Chương
Nguyễn Thị Thanh Quyên
Võ Thị Hải Huyền
Nguyễn Thị Thanh Ngân
Lê Công Việt
Phan Hữu Tiệp
Lê Đình Tri
Trần Hữu Trí
Đặng Thị Ngọc
Nguyễn Thị Phượng
Bùi Trọng Dương
Nguyễn Thị Đạm
Bùi Tuấn An
Phạm Anh Đức
Đinh Bạt Dũng
Phan Thị Giang
Nguyễn Hữu Hà
Hà Thị Hải
Hoàng Thị Hằng
Nguyễn Thị Hà Hạnh
Nguyễn Đức Thông