TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

                       

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)

 

I.                    TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

8:00

Triển khai cho sinh viên làm phiếu xác nhận nội ngoại trú, điểm rèn luyện kỳ 1 năm học 2018-2019

Đ/c Hà, An, Ngân, Huyền, Chiến,

 

9:00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt đơn vị

TS. Ng. Anh Chương

Đ/c Tuấn, Quyên, Trí

Cơ sở II

19: 00

Diễn đàn “Sinh viên ngành Sư phạm trước Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

CB,VC Ban QLCSII

Toàn thể SV SP Tại CSII

Hội trường nhà B

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

N.T.Thanh Quyên

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 18/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

8:00