TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)

 

 

 

I.                    TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 24/12/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

8:00

Triển khai cho sinh viên làm phiếu xác nhận nội ngoại trú, điểm rèn luyện kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Đ/c Hà, An, Ngân, Huyền, Chiến,

 

 

9:00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt đơn vị

TS. Ng. Anh Chương

Đ/c Tuấn, Quyên, Trí

Cơ sở II

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

N.T.Thanh Quyên

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Ba, ngày 25/12/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

Phối hợp với tổ QT, DV chuyển kho quân trang

Tổ QT, DV và tổ QLSV

Trung tâm GDQP&AN

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Tư, ngày 26/12/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

Thứ Năm, ngày 27/12/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Sáu, ngày 28/12/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Bảy, ngày 29/12/2018

 

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trung tâm GDQP&AN

 

Đêm

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

 

Chủ Nhật, ngày 30/12/2018

 

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

 

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

 

II.                 TỔ QUẢN TRỊ, DỊCH VỤ

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 24/12/2018