TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

                   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018)

 

I. TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Nhận quân trang từ công ty giặt là

Đ/c Chiến, Tiệp, Tri, Việt

Trung tâm GDQP&AN

Nhận bàn giao công việc VPK, TLQLSV từ đồng chí Hạnh

Đ/c Huyền

 

8:00

Họp bàn kế hoạch phối hợp xử lý học vụ kỳ 2 cho sinh viên tồn đọng khóa 52 đền 55

Đ/c Hà

Viện NN&TN

9:00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt đơn vị

TS. Ng. Anh Chương

Đ/c Tuấn, Quyên, Trí

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

 

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 11/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Làm việc với sinh viên chậm tiến khóa 54 về tình hình học tập và rèn luyện

Đ/c Hà

Cơ sở II

Triển khai các hoạt động phục vụ hoạt động của Bộ phận một cửa tại cơ sở II

Đ/c Huyền

 

Hoàn thành hồ sơ tự quản ngoại trú

Đ/c Hà , An

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 12/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Rà soát tình trạng sinh viên Lào đang học tại Viện NN&TN để báo cáo Nhà trường

Đ/c Hà, An

Cơ sở II

Hoàn thành hồ sơ tự quản ngoại trú

Cơ sở II