Tham gia lớp học có hơn 200 sinh viên là Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn, liên chi hội sinh viên, sinh viên là đảng viên của các khoa, viện đang học tập tại Cơ sở II của Nhà trường, gồm: Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Giáo dục Quốc phòng; sinh viên khóa 59 của Khoa Giáo dục học một học kỳ; sinh viên của Khoa Luật, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường đang học Giáo dục Quốc phòng - Giáo dục Thể chất tại Cơ sở II.    

Trong đợt học này, sinh viên đã được cung cấp nhiều nội dung liên quan đến việc học tập, rèn luyện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường. Bao gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương; Quy chế học tập, rèn luyện của sinh viên, chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO; Các hoạt động hỗ trợ, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; Công tác Đoàn, Hội.v.v… Kết thúc đợt học lần này, các sinh viên sẽ phải làm bài thu hoạch những nội dung đã được học tập, các lơp sinh viên sẽ triển khai rộng rãi các nội dung cho sinh viên thông qua dinh hoạt lớp định kỳ trong tháng 11/2019. Trên cơ sở đó, Nhà trường sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả cụ thể và đưa vào tiêu chí xếp loại rèn luyện của sinh viên trong năm học 2019 - 2020. 

Sau đây là một số hình ảnh:

 

Bài&ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II