Ban Quản lý Cơ sở II là mô hình hoạt động mới của Nhà trường vừa hoạt động vừa hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới theo yêu cầu của Nhà trường. Chi bộ mà đứng đầu các đồng chí cấp ủy, hạt nhân lãnh đạo toàn diện, có vai trò to lớn trong công tác lãnh đạo các hoạt động của Ban theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Bản thân tôi là một cán bộ được Nhà trường bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ công tác ở tại đơn vị chưa lâu, nhưng qua tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ, tôi nhận thấy không khí sinh hoạt dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Chi bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp trên, đặc biệt là có sự lồng ghép hình thức phê bình, tự phê bình, nhắc nhở.

Công tác quản lý cán bộ, đảng viên của chi bộ thực hiện bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động giao việc cho cán bộ quản lý để xây dựng và triển khai kế hoạch trong tháng và kế hoạch đột xuất, thảo luận công khai trong chi bộ và lãnh đạo đơn vị, tạo sự thống nhất cao trước khi triển khai thực hiện. Do vậy, các công việc trong tháng cũng như những công việc đột xuất đều được triển khai hoàn thành theo yêu cầu của Nhà trường. Điểm nổi bật nhất dễ nhận thấy đó là tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng viên, cán bộ viên chức của chi bộ, đơn vị.

Có thể khẳng định, chi bộ đã lãnh đạo cơ bản hoàn thành các công việc được Nhà trường giao, trong đó có một số lĩnh vực công tác đạt kết quả xuất sắc. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn chỉ rõ còn một số hạn chế: vẫn còn có cán bộ, đảng viên đôi khi còn thu động trong công việc, chưa chấp hành nghiêm túc về nề nếp, thời gian làm việc; nhận thức về chính trị chưa đồng đều…

Để khắc phục hạn chế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường giao, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, theo tôi, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả tới đội ngũ cán bộ, đảng viên Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đặc biệt là Nghị quyết Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành… Đây là một trong những hoạt động trọng tâm để làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động do cấp trên tổ chức; chủ động tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và khả năng nhận thức chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, để có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý chính trị, tư tưởng sát đúng. Chú trọng phát huy trách nhiệm chính trị của từng cán bộ, đảng viên trong việc tự nhận thức, tu dưỡng về chính trị, tư tưởng, bảo đảm không có những lời nói, hành động trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác vận động quần chúng, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên khẳng định mình trong thực tiễn.

Hai là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên hiểu rõ về định hướng phát triển của Nhà trường, về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị trong tình hình mới. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, giao nhiệm vụ thể cho từng cán bộ, đảng viên để mỗi người tự chịu trách nhiệm trước tập thể, luôn cố gắng hoàn thành công việc được phân công. Để xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, trước hết phải xuất phát từ chính trong công việc và ngược lại, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của của mỗi cán bộ để phân công công việc phù hợp theo sở trường với nguyên tắc một người chuyên một việc nhưng có thể đảm nhận thêm những việc khác. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng thêm cho cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị.

Ba là, chi bộ phải xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó cần tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; về các mối quan hệ xã hội ở nơi công tác và nơi cư trú; về thực hiện nhiệm vụ được giao, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài: ThS. Nguyễn Lê Quang