I. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chiến lược và các chính sách phát triển Cơ sở II; tổ chức quản lý toàn diện, đầu mối triển khai thực hiện các mặt công tác, hoạt động của Cơ sở II, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học công tác và học tập; đầu mối thông tin liên lạc giữa lãnh đạo Nhà trường với Cơ sở II, giữa Cơ sở II với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài Trường.

II. Nhiệm vụ:

1. Tham mưu xây dựng các chính sách, cơ chế phát triển; công tác điều hành, quản lý, thực hiện nhiệm vụ; kế hoạch hoạt động tổng thể hàng năm của Cơ sở II

2. Hỗ trợ tối đa các đơn vị đào tạo trong việc triển khai các hoạt động dạy học, nghiên cứu và các hoạt động khác được nhanh chóng và hiệu quả

3. Quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Nhà trường tại Cơ sở II. Phối hợp lập kế hoạch đầu tư, bảo quản, sữa chữa, nâng cấp, bổ sung, kiểm kê định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị.

4. Chủ trì tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng giữa các đơn vị tại Cơ sở II để triển khai thực hiện nhiệm vụ Nhà trường giao. Đầu mối thống nhất triển khai các hoạt động tại Cơ sở II

5. Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phụ trách khánh tiết, trang trí, xây dựng và quảng bá thương hiệu của Cơ sở II

6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, các sự kiện, các ngày lễ, hội và các hoạt động hỗ trợ người học tại Cơ sở II. Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến người học tại Cơ sở II

7. Thực hiện công tác về hành chính, văn thư, lưu trữ của Cơ sở II theo quyết định. Thống kê, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất các lĩnh vực được phân công khi Nhà trường yêu cầu

8. Lập kế hoạch tài chính quý, năm của Cơ sở II theo quy định của Trường. Tổ chức triển khai, quản lý các hoạt động dịch vụ; quản lý, tổ chức thu, chi các nguồn kinh phí tại Cơ sở II và thực hiện quyết toán tài chính với Nhà trường theo quy định.

9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đón tiếp, bố trí phòng ở ký túc xá cho sinh viên. Quản lý sinh viên nội trú, đăng ký nhân khẩu ở nội trú của sinh viên với địa phương theo quy định.

10. Phối hợp với Trung tâm DV, HTSV&QHDN thực hiện việc quản lý cấp phát quân trang, quân phục của sinh viên, học viên tại Trung tâm GDQP – AN Trường Đại học Vinh

11. Trực tiếp quản lý, sử dụng lao động đối với đội ngũ cán bộ hành chính phù hợp với quy định của Trường. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ của đơn vị. Giám sát hoạt động, công tác của viên chức, người lao động, giảng viên tham gia giảng dạy tại Cơ sở II. Phối hợp, hỗ trợ Phòng Tổ chức Cán bộ quản lý cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Cơ sở II.

12. Phối hợp với các đơn vị triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan; chăm sóc sức khỏe; giám sát hoạt động, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà ăn ở Cơ sở II

13. Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương, công ty vệ sỹ có hợp đồng bảo vệ với Trường để đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ tại Cơ sở II

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Nhà trường yêu cầu