TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

                    

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019)

      TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 11/3/2019

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

N.T.Thanh Quyên

Đ/c Việt, Tiệp, Hà, An

Cơ sở II

Trực Nội trú tại Làng Sinh viên

Ca 1 : Huyền

Ca 2 : Chiến  

Làng Sinh viên

Xử lý học vụ cho sinh viên toàn khoa, viên

Đ/c Huyền, An, Hà

Cơ sở II

7:00

Tổng hợp DS các tiết mục đăng ký, xây dựng chương trình, kịch bản Hội diễn giao lưu Văn hóa - Văn nghệ giữa sinh viên Trường Đại học Vinh và Đại học Y khoa Vinh

Đ/c Quyên, Huyền, Tiệp

VP Ban QLCS II

8:00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt đơn vị

TS. Ng. Anh Chương

Đ/c Tuấn, Quyên, Trí

Cơ sở II

14:00

Họp giao ban Công tác HSSV

Đ/c Hà, An

Cơ sở I

Thứ Ba, ngày 12/3/2019

Cả ngày

 

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

N.T.Thanh Quyên

Đ/c Việt, Tiệp, Hà , An

Cơ sở II

 

Xử lý học vụ cho sinh viên toàn khoa, viện

 

Đ/c Huyền, An, Hà

Cơ sở II

Trực Nội trú tại Làng Sinh viên

Ca 1 : Ngân

Ca 2 : Tri

Làng Sinh viên

Kiểm tra, rà soát hồ sơ đăng ký ở tại KTX Làng Sinh viên Cơ sở II

 

Đ/c Ngân, Tri Chiến

Làng Sinh viên

Thứ Tư, ngày 13/3/2019

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Đ/c Việt, Tiệp, Hà , An

Cơ sở II

 

Xử lý học vụ cho sinh viên toàn khoa, viện

 

Đ/c Huyền, An, Hà

Trung tâm GDQP&AN

Trực Nội trú tại Làng sinh viên

Ca 1 : An

Ca 2 : Chiến

Làng Sinh viên

7:00

Hoàn thiện hồ sơ thanh toan giặt là QTQP cho sinh viên học GDQP-AN đợt 1, học kỳ II, năm học 2018 - 2019

Đ/c Quyên, Huyền

VP Ban QLCSII

19h30

Ghép nhạc, tổng duyệt chương trình Giao lưu VH-VN

Đ/c Quyên, Tiệp, Huyền

Hội trường Trung tâm GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 14/3/2019

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Đ/c Việt, Tiệp, Hà , An

Cơ sở II

 

Xử lý học vụ cho sinh viên toàn khoa, viện

 

Đ/c Huyền, An, Hà

Trung tâm GDQP&AN

Trực Nội trú tại Làng Sinh viên

Ca 1 : Huyền

Ca 2 : Ngân

Làng Sinh viên

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

19:00

Hội diễn giao lưu Văn hóa – Văn nghệ giữa sinh viên Trường Đại học Vinh và Đại học Y khoa Vinh

 

CB,VC toàn Ban

Sân khấu Trung tâm GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 15/3/2019

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Đ/c Việt, Tiệp, Hà , An

Cơ sở II

Xử lý học vụ cho sinh viên toàn khoa, viện

Đ/c Huyền, An, Hà

Trung tâm GDQP&AN

Trực Nội trú tại Làng Sinh viên

Ca 1 : Chiến

Ca 2 : Tri

Làng Sinh viên

10:00

Họp triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội “Văn hóa ẩm thực các vùng miền” dành cho sinh viên học tại Cơ sở II

TS. Nguyễn Anh Chương

- Ban Tổ chức

- Ban Cán sự lớp,

- BCH LCĐ, LCH các khoa/viện

VP. Trưởng Ban

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

 

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 16/3/2019

Cả ngày

Trực Nội trú tại Làng Sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Ca 1 : Ngân

Ca 2 : Tri

Làng Sinh viên

Trực Quản lý Sinh viên học GDQP-AN

 

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 17/3/2019

7:00

Chương trình lao động ngày “Chủ nhật xanh” tại Cơ sở II

N. T. Thanh Quyên

 

- BCH Liên chi đoàn khoa GDQP ; Viện NN&TN

- Đại đội trưởng 04 đại đội

- Tòa thể SV tại CSII

Cơ sở II

Cả ngày

Trực Nội trú tại Làng Sinh viên

Ca 1 : Chiến

Ca 2 : Ngân

Làng Sinh viên

II. TỔ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 11/03/2019

7:00

- Họp giao ban

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên và không chuyên GDQP, chuyên và không chuyên GDTC (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường (cả tuần)

- Khám và cấp phát thuốc, Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;VS môi trường

Trực y tế (cả tuần)

-Giám sát lắp đặt các thiết bị tại làng KTX SV (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

-Thay thế và sửa chữa thiết bị điện nước, cơ sở vật chất hỏng tại nhà KTX II Trung tâm GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông

Cơ sở II

Thứ Ba, ngày 12/03/2019

7:00

-Thay thế và sửa chữa thiết bị điện nước cơ sở vật chất hỏng tại nhà KTX II Trung tâm GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Tuấn, Trí,  Dương

Cơ sở I

13:00

-Thay thế và sửa chữa thiết bị điện nước cơ sở vật chất hỏng tại nhà KTX II Trung tâm GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc,  Dương

Cơ sở II

Thứ Tư, ngày 13/03/2019

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc,  Dương

TT. GDQP&AN

13:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc,  Dương

TT. GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 14/03/2019   

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc,  Dương

TT. GDQP&AN

14:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc,  Dương

Cơ sở II

19:30

-Giao lưu Văn hóa - Văn nghệ giữa sinh viên Trường Đại học Vinh và sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông

TT. GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 15/03/2019

07:00

- Nạp đơn thuốc về trạm Y tế

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

Cơ sở I

13:00

-Nhận bàn giao quân trang giặt là

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c, Trí, Dương, Thông, Ngọc

TT. GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 16/03/2019

7:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên và không chuyên GDQP, chuyên và không chuyên GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, đ/c Dương

TT. GDQP&AN

13:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên và không chuyên GDQP, chuyên và không chuyên GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

TT. GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 17/03/2019      

7:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Thông, Phượng

TT. GDQP&AN

13:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

TT. GDQP&AN

III. TỔ HÀNH CHÍNH - THỰC HÀNH - THƯ VIỆN

Buổi

Phạm Anh Đức

Phan Thị Giang

Hà Thị Thanh Hải

Thứ Hai ngày 11/3/2019

Sáng

Làm việc tại Trại Ngọt Hưng Nguyên

- Phục vụ SV làm Luận văn TN
- Họp giao ban

Sinh viên làm đề tài

Bổ sung tiêu chí kĩ thuật cho ĐMKT

Chiều

Làm việc tại Trại Ngọt Hưng Nguyên

- Thực hành Thí nghiệm
- Phục vụ SV làm LVTN

Trực thư viện

Thứ Ba ngày 12/3/2019

Sáng

Làm việc tại Trại Ngọt Hưng Nguyên

- Trực thư viện
- Phối hợp với thợ lắp ráp phòng máy

Kiểm kê hóa chất, vật tư phục vụ TH

Chiều

Làm việc tại Trại Ngọt Hưng Nguyên

- Thực hành Thí nghiệm
- Phối hợp với đội thi công lắp mạng phòng máy

Trực thư viện

Thứ Tư ngày 13/3/2019

Sáng

Trực Thư Viện

Nghỉ bù CN ngày 10/3

Sv làm đề tài

Vệ sinh phòng TN

Chiều

Trực Thư Viện

Mua mẫu vật THTN

Chuẩn bị dụng cụ TH ở CS1

Thứ Năm ngày 14/3/2019

Sáng

Làm việc tại Trại Ngọt Hưng Nguyên

Thực hành Thí nghiệm

Kiểm kê hóa chất

Chiều

Làm việc tại Trại Ngọt Hưng Nguyên

SV làm LVTN
Lắp ráp phòng máy

SV làm đề tài

Vệ sinh PTN

Thứ Sáu ngày 15/3/2019

Sáng

Làm việc tại Trại Ngọt Hưng Nguyên

Trực thư viện
Sửa chữa và lắp ráp phòng máy

Trực TV

Chiều

Làm việc tại Trại Ngọt Hưng Nguyên

Thực hành Thí nghiệm

Thực hành tại CS1

Buổi

Đinh Bạt Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Thị Đạm

Thứ Hai ngày 11/3/2019

Sáng

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Trực VP

Vào điểm thi môn GDQP 3

Chiều

 

Thứ Ba ngày 12/3/2019

Sáng

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Trực văn phòng

Làm danh sách điểm chuyên cần, Gk

Đề nghị nhập điểm cho SV chuyển đổi

Chuyển, lưu trữ công văn đi đến

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác

Chiều

 

Thứ Tư ngày 13/3/2019

Sáng

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Trực văn phòng

Làm danh sách điểm chuyên cần, Gk

Đề nghị nhập điểm cho SV chuyển đổi

Chuyển, lưu trữ công văn đi đến

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác

Chiều

 

Thứ Năm ngày 14/3/2019

Sáng

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Trực văn phòng

Làm danh sách điểm chuyên cần, Gk

Đề nghị nhập điểm cho SV chuyển đổi

Chuyển, lưu trữ công văn đi đến

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác

Chiều

 

Thứ Sáu ngày 15/3/2019

Sáng

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Trực văn phòng

Làm danh sách điểm chuyên cần, Gk

Đề nghị nhập điểm cho SV chuyển đổi

Chuyển, lưu trữ công văn đi đến

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác

Chiều

 

Thứ Bảy ngày 16/03/2019

Sáng

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Trực văn phòng

Làm danh sách điểm chuyên cần, Gk

Đề nghị nhập điểm cho SV chuyển đổi

Chuyển, lưu trữ công văn đi đến

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác

Chiều

 

Chủ Nhật ngày 17/03/2019

Sáng

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Trực văn phòng

Làm danh sách điểm chuyên cần, Gk

Đề nghị nhập điểm cho SV chuyển đổi

Chuyển, lưu trữ công văn đi đến

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác

Chiều