Việc tổng kết, đánh giá hoạt động của đơn vị được thực hiện theo các bước: tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường, lấy ý kiến góp ý bổ sung của các Tổ công tác, cán bộ viên chức. Các Tổ công tác tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động, triển khai bình xét các danh hiệu thi đua của năm học gửi về đơn vị. Chi ủy chi bộ, tập thể lãnh đạo quản lý họp thống nhất phương án cụ thể để đưa ra hội nghị toàn thể cán bộ viên chức đơn vị cho ý kiến, thống nhất và tổ chức đánh giá, bình xét cho tập thể và các cá nhân.

Tại hội nghị toàn thể đơn vị, đa số các ý kiến đều thống nhất cao về nội dung báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2019 - 2020 và định hướng, kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021. Một số ý kiến còn nhấn mạnh, trong năm học 2019 - 2020, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, bám sát kế hoạch công tác đã được Nhà trường phê duyệt từ đầu năm học, đơn vị đã chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục: công tác tham mưu, đề xuất với Nhà trường để triển khai một số lĩnh vực có khi còn chậm; công tác quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất được giao phụ trách còn hạn chế; tinh thần và ý thức tự giác trong công việc của một số đồng chí có lúc, có nơi còn hạn chế. Trên cơ sở đó, các ý kiến phát biểu cho rằng, năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng Trường, nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2020 - 2025. Ban Quản lý Cơ sở II cần tiếp tục thực hiện các công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.    

Căn cứ hướng dẫn của Nhà trường, tại Hội nghị tổng kết, cán bộ viên chức đơn vị đã kiểm điểm kết quả công tác trong năm học 2019 - 2020, tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua năm học. Theo đó, 25/25 đồng chí đều đạt hoàn thành nhiệm vụ, có 21 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 3 đồng chí được đề nghị Nhà trường công nhận đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, đề nghị xét công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho đơn vị.

một số hình ảnh các hoạt dộng tiêu biểu trong năm học 2019 - 2020.

Bài, ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II