Ngày 03/4/2018, Nhà trường có Quyết định số 216/QĐ-ĐHV về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Chương, Ủy viên BCH Đảng bộ trường, Phó trưởng Phòng Thanh tra Giáo dục giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý Cơ sở II. Ngày 26/4/2018, Nhà trường tổ chức công bố các Quyết định và Lễ ra mắt và đi vào hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II Trường Đại học Vinh.

1. Khái quát về cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cơ sở II

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cơ sở II hiện tại như sau: Tổng số cán bộ, viên chức, nhân viên (CBVC) gồm 23 người, trong đó có 23 Nam và 10 Nữ; Chi bộ có 09 đảng viên (08 chính thức, 01 dự bị); Công đoàn Bộ phận có 23 đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn có 03 đồng chí. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II được Nhà trường ban hành ngày 15/5/2018 (Kèm theo Quyết định số 358/QĐ-ĐHV của Hiệu trưởng Nhà trường) quy định: Ban Quản lý Cơ sở II có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chiến lược và chính sách phát triển Cơ sở II; tổ chức quản lý toàn diện, đầu mối triển khai thực hiện các mặt công tác, hoạt động của Cơ sở II, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học công tác và học tập; đầu mối thông tin liên lạc giữa lãnh đạo Nhà trường với Cơ sở II, giữa Cơ sở II với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường.

2. Kết quả công tác triển khai sau khi thành lập

Kể từ sau khi có Quyết định thành lập và ra mắt đi vào hoạt động đến nay, Ban Quản lý Cơ sở II đã nhanh chóng triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

Về công tác chính trị, tư tưởng:

 Ban Quản lý đã làm tốt công tác chính trị, nhất là công tác tư tưởng, tâm lý đối với CBVC sau khi có quyết định điều chuyển về Ban quản lý để nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Tổ chức 03 cuộc họp toàn thể CBVC và 08 cuộc hội ý từng bộ phận để quán triệt các chủ trương của Nhà trường, chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý, làm cho CBVC nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác.

 Về công tác tổ chức, cán bộ:

Ban Quản lý đã tham mưu, có văn bản đề nghị Đảng ủy Nhà trường ra Quyết định thành lập Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II (QĐ số 1818-QĐ/ĐU, ngày 02/5/2018), Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Anh Chương, Đảng ủy viên, Trưởng ban Quản lý Cơ sở II giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Công đoàn Nhà trường ra Quyết định thành lập Công đoàn Bộ phận Ban Quản lý Cơ sở II và cử cán bộ tham gia Ban chấp hành Công đoàn bộ phận; Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý; Làm Tờ trình đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức Cán bộ thành lập các Tổ công tác phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ được giao.  

Về công tác phối kết hợp với các đơn vi:

Ban Quản lý đã tham mưu cho Nhà trường tổ chức họp các đơn vị góp ý Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý; Họp các đơn vị triển khai công tác rà soát, bàn giao quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu của Trường tại Cơ sở II. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Phương án khai thác, sử dụng Nhà Thực hành - Thí nghiệm và Khu nhà ký túc xá sinh viên đang được xây dựng tại Cơ sở II trong đó bố trí: kho sách, tài liệu Thư viện; Thư viện điện tử; không gian học tập của sinh viên; phòng thi test online; các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ sinh viên…; Phối hợp với Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Giáo dục Thể chất, Trung tâm GDQP&AN, Khoa GDQP, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ SV và QHDN về cơ bản hoàn thành việc rà soát, kiểm kê, tiến hành thủ tục giao, nhận quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Cơ sở II; Phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin xây dựng phương án tổng thể về hệ thống công nghệ thông tin, mạng Internet phục vụ các hoạt động tại các khu vực của Cơ sở II; Phối hợp với các đơn vị sắp xếp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác của Văn phòng làm việc Ban quản lý, Văn phòng Trưởng ban. Hiện nay, các bộ phận của Ban quản lý làm việc tập trung tại Văn phòng chung.    

Về triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ:

Ban Quản lý đã tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác của từng bộ phận, bước đầu sắp xếp, phân công nhiệm vụ hợp lý, hiệu quả cho CBVC (ví dụ: giao cho 01 cán bộ chuyên trách công tác văn thư, thư báo; 02 cán bộ phụ trách hồ sơ, giấy tờ liên quan đến sinh viên…); Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra các mặt hoạt động tại Cơ sở II: nề nếp làm việc, giảng dạy, học tập, thi kết thúc học GDQP-GDTC (đợt 2, học kỳ II, năm học 2017 - 2018), thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017 - 2018; Triển khai, hoàn thiện hồ sơ đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường theo yêu cầu của Nhà trường (điểm học tập, xếp loại rèn luyện…); hồ sơ, thủ tục kết thúc đợt học GDQP-GDTC của sinh viên không chuyên; Chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động cho sinh viên: Hội diễn văn nghệ 19/5, Hội thao Quốc phòng  - an ninh, thi đấu thể dục - thể thao, học chính trị cuối khóa của 140 sinh viên Viện NN&TN, trải nghiệm thực tế của các cháu Trường Thực hành Sư phạm; Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Nhà ăn của sinh viên; Làm việc với bộ phận vệ sĩ, vệ sinh môi trường để thống nhất các thức quản lý, giám sát, triển khai hoạt động hiệu quả theo nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ của các bên đã ký với Trường; Từng bước hoàn thiện nội dung, hình thức, cập nhật thông tin bài viết, lịch công tác lên trang Subweb của đơn vị phục vụ điều hành công tác.

3. Một số định hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Ngoài các Viện, Khoa, Trung tâm đào tạo hiện tại, kể từ năm học 2018 - 2019, Nhà trường sẽ lần lượt bố trí, sắp xếp cho sinh viên xuống học tập, sinh hoạt tại Cơ sở II trong thời gian một kỳ học (5 tháng). Để đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, học tập, thi cử, rèn luyện và các hoạt động hỗ trợ cán bộ và sinh viên, bám sát chỉ đạo của Nhà trường, căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động đã được ban hành, trong năm học 2018 - 2019, Ban Quản lý Cơ sở II tập trung thực hiện một số đinh hướng và nhiệm vụ sau:

Về công tác chính trị, tư tưởng:

Nghiêm túc quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chương trình công tác và chỉ đạo của Nhà trường; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.v.v… Chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho CBVC trong mọi mặt công tác, xây dựng nền nếp, kỷ cương làm việc hành chính trong toàn đơn vị.

Về công tác tổ chức, bồi dưỡng cán bộ:

Tiếp tục tham mưu từng bước xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức (các phó Trưởng ban, Tổ công tác…) để điều hành, triển khai hoạt động; Tiếp tục rà soát nhiệm vụ cụ thể, vị trí công tác hiện tại của từng CBVC, từ đó phân định trách nhiệm và bổ sung nhiệm vụ cụ thể cho CBVC theo hướng tiết kiệm nhân lực, kịp thời, hiệu quả nhằm phục vụ cán bộ giảng viên và học viên, sinh viên; Tăng cường công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ cho CBVC theo hướng một người có thể làm được nhiều công việc, đảm bảo hiệu quả, kịp thời; Chủ trì phối hợp với các đơn vị tại Cơ sở II và các đơn vị liên quan khác xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Quan lý Cơ sở II với các đơn vị trong trường.

Về công tác chuyên môn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao:

Tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động tổng thể năm học 2018 - 2019 của Cơ sở II; Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị tại Cơ sở II. Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch đầu tư, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung, kiểm kê định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị; Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, khánh tiết, trang trí các khu vực tại Cơ sở II; Chủ trì tổ chức các cuộc giao ban, họp giữa các đơn vị tại Cơ sở II để triển khai thực hiện nhiệm vụ Nhà trường giao. Làm tốt vai trò đầu mối thống nhất triển khai các hoạt động tại Cơ sở II; Chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ người học, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến người học tại Cơ sở II; Triển khai công tác văn phòng, văn thư, quản lý sinh viên, đào tạo, thí nghiệm - thực hành, thư viện phục vụ cán bộ, sinh viên công tác, giảng dạy, học tập - NCKH; Tổ chức đón tiếp, sắp xếp, bố trí sinh viên xuống Cơ sở II học tập; phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên tại Cơ sở II; Triển khai, quản lý các hoạt động dịch vụ; quản lý, tổ chức thu, chi các nguồn kinh phí tại Cơ sở II khi Làng sinh viên đi vào hoạt động; Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan; chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà ăn ở Cơ sở II, công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học.v.v…

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, với phương châm tiết kiệm nhân lực, kịp thời, hiệu quả, mỗi người giỏi một việc và có thể làm được nhiều việc, lãnh đạo, CBVC Ban Quản lý Cơ sở II sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.Lễ ra mắt Ban Quản lý Cơ sở II


Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra tại Cơ sở II Trường Đại học Vinh

VP. Ban Quản lý Cơ sở II