Đến tham dự  chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Thị Thu Cúc  - Ủy viên BCHĐB, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Anh Chương, Uỷ viên BCHĐB, Thư ký Hội đồng Trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Thanh tra Nhân dân, phòng Hành chính -Tổng hợp, Đào tạo, Quản trị và Đầu tư, Kế hoạch -Tài chính;  các viện, khoa đào tạo  đóng tại CSII.

           Về phía BQL Cơ sở II có TS. Vũ Duy Hiệp, Trưởng Ban cùng các đồng chí trong Chi uỷ, Lãnh đạo Ban  và toàn thể CBVC trong đơn vị.

TS. Vũ Duy Hiệp, Trưởng BQL Cơ sở II trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2020

 Sau phần khai mạc, hội nghị đã nghe TS. Vũ Duy Hiệp, Trưởng BQL Cơ sở II trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -2021 và Kế hoạch năm tài chính 2022. Trong phần đánh giá thực hiện nhiệm vụ, báo cáo đã chỉ rõ: Năm học 2021 - 2022, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, BQL Cơ sở II đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên khuyến khích CBVC ra sức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. CBVC của đơn vị tham dự đầy đủ và nghiêm túc các đợt học tập, sinh hoạt chính trị do Nhà trường tổ chức; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. BQL Cơ sở II đã làm tốt công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ; tham mưu cho Nhà trường triển khai các mặt công tác tại Cơ sở II: Xây dựng ban hành hệ thống văn bản, tăng cường các giải pháp để triển khai các kế hoạch, làm tốt công tác điều hành quản lý tại Cơ sở II; Tổ chức các cuộc họp đơn vị liên quan triển khai, rà soát và ra kết luận yêu cầu thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ sở II; Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị tại Cơ sở II; Xây dựng phương án tổng thể, sắp xếp bố trí nhân lực đưa Làng sinh viên duy trì hoạt động phục vụ ăn ở, học tập, sinh hoạt của sinh viên; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, các hạng mục phục vụ các hoạt động, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các giảng đường, ký túc xá, nhà ăn, sân chơi, bãi tập, các kho cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Triển khai công tác văn thư lưu trữ, thông tin tuyên truyền, khánh tiết, các chương trình, hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện; Thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự trường học, vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ; Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra nền nếp công tác, giảng dạy, học tập, thi cử, xây dựng nếp sống văn hóa trong cán bộ, sinh viên.

 Năm học 2020 -2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, tập thể lãnh đạo, CBVC của Ban Quản lý Cơ sở II Trường Đại học Vinh đã  có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn, chủ động, tích cực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các kế hoạch công tác đề ra, góp phần xây dựng Cơ sở II của Nhà trường ngày càng phát triển.

 Trên cơ sở phân tích, đánh giá các kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân, báo cáo đã xây dựng định hướng hoạt động trong năm 2022 với 08 nhiệm vụ trọng tâm: BQL Cơ sở II định hướng các hoạt động lớn trong năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho CBVC trong mọi mặt công tác, xây dựng nề nếp, kỷ cương, phát huy tinh thần vượt khó khăn, nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả công tác của đơn vị.

2. Tiếp tục triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của trường Đại học Vinh.

3. Tham mưu cho Nhà trường về chiến lược phát triển, cơ chế chính sách, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, các giải pháp triển khai hiệu quả hoạt động của Cơ sở II, đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ của  Trường Đại học Vinh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tham mưu cho Nhà trường để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, quy chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề nghiệp, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới và đề án vị trí việc làm.

5. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào VHVN, TDTT trong cán bộ và sinh viên tại Cơ sở II. Mở rộng và phát huy hiệu quả Không gian học tập, lôi cuốn sinh viên đến nghiên cứu, học tập và giải trí sau giờ học, đặc biệt là ban đêm, tạo niềm vui và hấp dẫn cho sinh viên khi xuống học tập tại Cơ sở II.

6. Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị; phối hợp với các khoa, viện liên quan lập kế hoạch đầu tư, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung, kiểm kê định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tiến hành nhận bàn giao nhà B, bố trí văn phòng làm việc cho các đơn vị.

7. Thực hiện tốt kế hoạch giám sát, kiểm tra việc thực hiện nền nếp làm việc, giảng dạy, học tập của cán bộ, sinh viên; tăng cường chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các hoạt động của các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm…

8. Tiếp tục nghiên cứu để làm tốt công tác quản lý, cải tiến, sắp xếp, phân công lao động hợp lý, tiết kiệm nhân lực theo hướng mỗi người giỏi một việc và có thể làm được nhiều việc; tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích để CBVC phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác. Phấn đấu 100% CBVC hoàn thành nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có từ 01- 02 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

          Một số nhiệm vụ cụ thể: Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị tại Cơ sở II. Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch đầu tư, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung, kiểm kê định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị; Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, khánh tiết, trang trí các khu vực tại Cơ sở II; Chủ trì tổ chức các cuộc giao ban, họp giữa các đơn vị tại Cơ sở II để triển khai thực hiện nhiệm vụ Nhà trường giao. Làm tốt vai trò đầu mối thống nhất triển khai các hoạt động tại Cơ sở II; Chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ người học, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến người học tại Cơ sở II; Triển khai công tác văn phòng, văn thư, quản lý sinh viên, đào tạo, thực hành - thí nghiệm, thư viện phục vụ cán bộ, sinh viên công tác, giảng dạy, học tập - NCKH; Tổ chức đón tiếp, sắp xếp, bố trí sinh viên xuống Cơ sở II học tập; phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên tại Cơ sở II; Triển khai, quản lý các hoạt động dịch vụ; quản lý, tổ chức thu, chi các nguồn kinh phí tại Cơ sở II khi Làng sinh viên đi vào hoạt động; Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan; chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà ăn Cơ sở II, công tác bảo đảm an ninh trường học.v.v…

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Ủy viên BCHĐB, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thu Cúc  - Ủy viên BCHĐB, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao về công tác chuẩn bị hồ sơ, tổ chức Hội nghị nghiêm túc theo công văn hướng dẫn của nhà trường; ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt qua  khó khăn  những kết quả đạt được của BQL Cơ sở II trong năm học 2020 -2021. Về kế hoạch năm học 2022, đồng chí đã nêu lên một số nhiệm vụ cần trung thực hiện,  yêu cầu tập thể lãnh đạo, CBVC của Ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm thực hiện nền nếp, kỷ cương lao động; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao để tạo khí thế mới, sức sống mới cho Cơ sở II, góp phần xây dựng trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh với mục tiêu phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á.

 Hội nghị đã bầu 03 đồng chí tham dự Hội nghị đại biểu CBVC Trường năm 2022 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC, kế hoạch năm  2022 của Ban Quản lý Cơ sở II.  Với tinh thần Đoàn kết, Đổi mới và Phát triển,  lãnh đạo BQL Cơ sở II kêu gọi cán bộ, viên chức trong đơn vị đoàn kết, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, xây dựng Cơ sở II của Nhà trường ngày càng khang trang và phát triển, góp phần xây dựng trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh./.

một số hình ảnh tại hội nghị.

                Ban quản lý cơ sở II