Tham dự chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Huy Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện Hội đồng Trường, Công đoàn Trường, Ban Thanh tra Nhân dân; đại diện lãnh đạo các phòng ban, trung tâm của Nhà trường: Hành chính Tổng hợp, Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Công tác chính trị - HSSV, Quản trị và Đầu tư, Kế hoạch Tài chính, Trung tâm CNTT, Trung tâm TTTV Nguyễn Thúc Hào, Trạm Y tế, Đoàn Thanh niên, Văn phòng Đảng - Đoàn thể; đại diện lãnh đạo Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Giáo dục Thể chất; Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học 2018 - 2019, cùng với sự có mặt đầy đủ của 24 cán bộ, viên chức (CBVC) Ban Quản lý Cơ sở II.      

Kể từ sau khi có Quyết định thành lập và đi vào hoạt động đến nay (4 - 8/2018), Ban Quản lý Cơ sở II đã nhanh chóng triển khai hoạt động và bước đầu đạt được nhiều kết quả.

Ban đã làm tốt công tác chính trị, nhất là công tác tư tưởng, tâm lý đối với CBVC sau khi có quyết định điều chuyển về Ban để nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động; tổ chức 06 cuộc họp toàn thể CBVC và 15 cuộc giao ban lãnh đạo và các bộ phận để quán triệt các chủ trương của Nhà trường, chức năng, nhiệm vụ của Ban, làm cho CBVC nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong công tác; 100% CBVC của Ban tham dự đầy đủ và nghiêm túc các đợt học tập, sinh hoạt chính trị do Nhà trường tổ chức; 100% CBVC chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Cán bộ, viên chức của Ban thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực xây dựng nền nếp, kỷ cương, nếp sống văn hoá của đơn vị và Nhà trường.

 Ban đã phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II; tham mưu cho Nhà trường thành lập các Tổ công tác phù hợp với thực tiễn và quy chế tổ chức và hoạt động. Cán bộ, viên chức của đơn vị tích cực tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ về tin học, ngoại ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được phân công.

Ban đã chủ trì tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức các cuộc họp liên quan đến các đơn vị để triển khai thực hiện các nội dung công tác; tham mưu cho Nhà trường xây dựng và triển khai thực hiện phương án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất khu giảng đường (Nhà C), phòng thi test online (Nhà Thực hành - Thí nghiệm), các nhà Ký túc xá và Nhà ăn sinh viên. Chỉ đạo và triển khai việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu, tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác của từng bộ phận, bước đầu sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho CBVC; thực hiện quản lý công tác về văn thư, lưu trữ, thư báo, thông tin giữa Cơ sở I và Cơ sở II, của các đơn vị tại Cơ sở II; phối hợp với các viện, khoa đào tạo điều chỉnh, bổ sung và xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các học phần có thực hành - thí nghiệm trong năm học 2018 - 2019; chủ trì phối hợp hoàn thiện hồ sơ, kết quả đánh giá kết quả thực hành, thực tập của sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên tại Trại Nông học. Xây dựng kế hoạch thực hành thực tập của sinh viên năm học 2018 - 2019; làm tốt công tác phục vụ các hoạt động thực hành - thí nghiệm cho cán bộ và sinh viên đảm bảo đúng theo yêu cầu, kế hoạch đào tạo của Nhà trường; Phục vụ hàng trăm lượt cán bộ, sinh viên tra cứu, mượn tài liệu học tập, nghiên cứu. 

Ban đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ đối với sinh viên tất cả các ngành học tốt nghiệp ra trường năm 2018, hồ sơ điểm và thủ tục kết thúc 02 đợt học GDQP-GDTC của sinh viên không chuyên tại Cơ sở II (kỳ chính và kỳ hè); chủ trì tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cuối khóa cho hơn 150 sinh viên của các viện, khoa đào tạo trước khi tốt nghiệp ra trường; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cho sinh viên: Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); Hội thao quốc phòng  - an ninh; Giải thi đấu thể dục - thể thao; Chương trình Teambuilding và các trò chơi dân gian; Các hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh Trường Thực hành Sư phạm…; quản lý, sắp xếp, bố trí cho sinh viên học giáo dục quốc phòng, sinh viên khóa 59 nhập học ở Ký túc xá theo quy định; Tổ chức quản lý, cấp phát, thu nhận quân trang, quân dụng phục vụ 02 đợt học giáo dục quốc phòng của sinh viên tại Cơ sở II (gồm có: 926 sinh viên của Trường và 12 sinh viên của Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An).

Ban đã chủ trì phối hợp với Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Giáo dục Thể chất, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp rà soát, thống kê và tiến hành các thủ tục giao, nhận quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Cơ sở II (hiện có khoảng hơn 800 hạng mục được bàn giao cho Ban quản lý phục vụ hoạt động chung); phối hợp với các đơn vị sắp xếp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác của các văn phòng làm việc. Hiện nay, các bộ phận của Ban làm việc tập trung tại văn phòng chung của Ban; phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin xây dựng phương án tổng thể về nâng cấp, bổ sung hệ thống công nghệ thông tin, mạng Internet, máy tính phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên tại Cơ sở II; tiến hành rà soát tổng thể, sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý và lên danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị tại tất cả văn phòng làm việc, phòng trực, phòng công vụ, giảng đường, Ký túc xá, hội trường, phòng họp, phòng thực hành - thí nghiệm, trại Nông học.v.v… 

Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ phận của Ban đã làm tốt công tác quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC, kịp thời làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỷ, động viên khuyến khích CBVC đảm bảo nền nếp công tác, sinh hoạt. Đơn vị triển khai công tác thanh tra, kiểm tra nền nếp làm việc, giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên ở Cơ sở II; Tiến hành 30 lượt thanh tra thi kết thúc các học phần GDQP-GDTC, các học phần của các viện, khoa đào tạo trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018; Tổ chức họp và làm việc với bộ phận vệ sĩ bảo vệ, vệ sinh môi trường thống nhất quản lý, giám sát triển khai hoạt động hiệu quả theo nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ của các bên đã ký với Trường; Tiến hành tổng vệ sinh và chỉnh trang lại cảnh quan, khuôn viên Nhà trường; làm mới toàn bộ hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, phướn, ma két ở các khu vực chào mừng tân sinh viên khóa 59 và năm học mới 2018 - 2019.

Trên cơ sở đó, tập thể lãnh đạo, CBVC đã xây dựng định hướng hoạt động trong năm học 2018 - 2019 bao gồm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao toàn diện hiệu suất, hiệu quả chất lượng công tác của đơn vị; Tham mưu cho Nhà trường về kế hoạch hoạt động tổng thể năm học 2018 - 2019 của Cơ sở II; Triển khai và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng ủy và Nhà trường về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để phân công lao động hợp lý, mỗi người giỏi một việc và có thể làm được nhiều việc và tạo môi trường thuận lợi để mọi người phát huy tính sáng tạo trong lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác; Tham mưu và chuẩn bị để tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động tại Cơ sở II; Tiếp tục xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong đơn vị; Tất cả CBVC đều hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu để CBVC đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua. Một số nhiệm vụ cụ thể là: Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị tại Cơ sở II. Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch đầu tư, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung, kiểm kê định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị; Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, khánh tiết, trang trí các khu vực tại Cơ sở II; Chủ trì tổ chức các cuộc giao ban, họp giữa các đơn vị tại Cơ sở II để triển khai thực hiện nhiệm vụ Nhà trường giao. Làm tốt vai trò đầu mối thống nhất triển khai các hoạt động tại Cơ sở II; Chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ người học, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến người học tại Cơ sở II; Triển khai công tác văn phòng, văn thư, quản lý sinh viên, đào tạo, thực hành - thí nghiệm, thư viện phục vụ cán bộ, sinh viên công tác, giảng dạy, học tập - NCKH; Tổ chức đón tiếp, sắp xếp, bố trí sinh viên xuống Cơ sở II học tập; phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên tại Cơ sở II; Triển khai, quản lý các hoạt động dịch vụ; quản lý, tổ chức thu, chi các nguồn kinh phí tại Cơ sở II khi Làng sinh viên đi vào hoạt động; Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan; chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà ăn Cơ sở II, công tác bảo đảm an ninh trường học.v.v…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Huy Bằng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao về công tác chuẩn bị hồ sơ, tổ chức Hội nghị chu đáo của đơn vị; ghi nhận và biểu dương những hoạt động Ban đã triển khai và bước đầu đạt kết quả tốt; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ cần trung thực hiện trong năm học 2018 - 2019; yêu cầu tập thể lãnh đạo, CBVC của Ban tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm thực hiện nền nếp, kỷ cương lao động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao để tạo khí thế mới, sức sống mới cho Cơ sở II, góp phần xây dựng Nhà trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

Hội nghị cũng đã bầu 5 đồng chí tham dự Hội nghị đại biểu CBVC Trường năm học 2018 - 2019, bầu Ban Thanh tra Nhân dân (gồm 3 đồng chí) và thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Ban Quản lý Cơ sở II.     

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

   

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Quản lý Cơ sở II khai mạc Hội nghị


TS. Nguyễn Anh Chương, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý Cơ sở II trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019


ThS. Nguyễn Thị Thanh Quyên, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận đọc Tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo của Hiệu trưởng Nhà trường tại Hội nghị CBVC năm học 2018 - 2019 


TS. Nguyễn Anh Chương, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý Cơ sở II điều hành thảo luận


ThS. Lê Minh Giang - Phó Trưởng phòng HCTH phát biểu ý kiến


Đồng chí Lê Văn Quý - Phó Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư phát biểu


ThS. Hà Văn Ba, Thư ký Hội đồng Trường phát biểu

ThS. Hoàng Việt Dũng - Phó Trưởng phòng KH-TC phát biểu

TS. Nguyễn Đình Vinh - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nông nghiệp và Tài nguyên phát biểu

TS. Nguyễn Trí Lục, Phó Trưởng khoa Giáo dục Thể chất phát biểu

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Ban Quản lý Cơ sở II Trường Đại học Vinh

Bài, Ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II