1. Tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết số 19

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, Chi bộ đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt cho 100% đảng viên trong Chi bộ và CBVC trong đơn vị thông qua các buổi họp giao ban, lồng ghép trong các cuộc họp triển khai nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý toàn đơn vị. Riêng đối với đảng viên, Chi ủy Chi bộ đã biên tập thành tập tài liệu rút gọn những nội dung cơ bản, tổ chức sinh hoạt hàng tháng, họp Chi bộ với chuyên đề tìm hiểu, nghiên cứu về Nghị quyết 19. Kết thúc đợt học tập, đảng viên của Chi bộ đã làm bài thu hoạch nộp cho Chi bộ đúng theo yêu cầu về thời gian, nội dung.     

2. Xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19

Để đảm bảo việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, thực chất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được Nhà trường giao, Chi bộ đã thảo luận thống nhất xây dựng và ban hành Kế hoạch số    /CB-BQLCSII, ngày 20/6/2019 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II. Sau khi có kế hoạch, Chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai nội dung của kế hoạch cho toàn thể đảng viên, CBVC. Trên cơ sở đó, Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên, Tổ trưởng đôn đốc, theo dõi, giám sát CBVC việc thực hiện các nội dung đã đề ra. Chi ủy Chi bộ cũng thống nhất lấy việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19 trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị nói chung, của CBVC nói riêng, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại hàng tháng và xếp loại thi đua năm học.     

3. Sơ kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 19

Chi ủy Chi bộ đã chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân, Công đoàn, các đồng chí đảng viên phụ trách các Tổ công tác thường xuyên giám sát, kiểm tra, trao đổi thông tin để đảng viên, CBVC thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19 thông qua chất lượng, hiệu quả công việc hàng ngày. Việc giám sát, kiểm tra đã giúp cho Chi bộ nắm được tình hình, kịp thời chỉ đạo để chấn chỉnh CBVC thực hiện nghiêm nền nếp, giờ giấc làm việc, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Tại cuộc họp sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2019 (6/2019), Chi bộ đã dành thời gian để tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 19, chỉ ra những kết quả, tồn tại hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp tiếp tục chỉ đạo đảng viên, CBVC thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19. Chi ủy Chi bộ đã xây dựng, ban hành Quyết định và Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 19 đối với các 03 Tổ công tác: Hành chính - Thực hành - Thư viện, Quản lý sinh viên, Quản trị - Dịch vụ và các đồng chí Tổ trưởng.  

4. Tham mưu, đề xuất cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19

            Chi bộ, đơn vị đã tham mưu cho Nhà trường thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị tinh gọn, tiết kiệm nhân lực và hoạt động hiệu quả; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II, Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị tại Cơ sở II; thành lập các Tổ công tác phù hợp với thực tiễn và quy chế tổ chức và hoạt động; điều chuyển, hỗ trợ, bố trí cán bộ theo vị trí công tác đảm bảo thuận lợi, hiệu quả trong công việc. Chi bộ đã chỉ đạo tham mưu: Xây dựng ban hành hệ thống văn bản, tăng cường các giải pháp để triển khai các kế hoạch, làm tốt công tác điều hành quản lý tại Cơ sở II; Tổ chức các cuộc họp đơn vị liên quan triển khai, rà soát và ra kết luận yêu cầu thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ sở II; Xây dựng phương án tổng thể, sắp xếp bố trí nhân lực đưa Làng sinh viên đi vào hoạt động phục vụ ăn ở, học tập, sinh hoạt của sinh viên; Từng bước hoàn thiện, tổ chức nghiệm thu, bàn giao, lên phương án đưa vào sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Làng sinh viên; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, các hạng mục phục vụ các hoạt động, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các giảng đường, ký túc xá, nhà ăn, sân chơi, bãi tập, các kho cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.v.v…

5. Một số kết quả cụ thể trong thực hiện Nghị quyết số 19

Trong thời gian từ tháng tháng 6/2018 đến tháng 9/2019, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19 vào thực tiễn công tác của Chi bộ, đơn vị và đạt được một số kết quả. Về công tác chính trị, tư tưởng: Chi bộ đã chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhất là ổn định về tư tưởng, tâm lý, động viên khuyến khích CBVC ra sức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% CBVC của đơn vị tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập, sinh hoạt chính trị do Nhà trường tổ chức; 100% CBVC chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đa số CBVC của đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nền nếp, kỷ luật lao động, tích cực xây dựng nếp sống văn hoá của đơn vị và Nhà trường. Về công tác tổ chức, bồi dưỡng cán bộ: Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đã sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác cho CBVC đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nhân lực. Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, Ban Quản lý Cơ sở II đã xây dựng vị trí việc làm, bổ sung nhiệm vụ, bố trí các cán bộ (là đại đội trưởng) làm việc tại Làng sinh viên 24/24 giờ từ ngày 12/2/2019, tiết kiệm cho Nhà trường và không phải tuyển mới. Chi bộ chỉ đạo tiến hành rà soát lại tình hình đội ngũ CBVC, đăng ký với Nhà trường để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao lý  luận, chuyên môn, nghiệp vụ cho CBVC đáp ứng yêu cầu công tác. Chi bộ luôn quan tâm để CBVC của đơn vị học hỏi, tự nghiên cứu các văn bản, chủ trương chính sách liên quan đến giáo dục, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ yêu cầu công việc được phân công. Về thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao: Chi bộ đã chỉ đạo làm tốt công tác hành chính, truyền thông; công tác học sinh, sinh viên; công tác thực hành - thí nghiệm, thư viện; công tác khảo thí; công tác quản lý, bàn giao, khai thác sử dụng tài sản; công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra; công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.v.v…

6. Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 trong thời gian tới

Để việc thực hiện Nghị quyết 19 có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết số 19 cho đảng viên, CBVC trong toàn đơn vị, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm gắn với công việc cụ thể đang đảm nhiệm. Cùng với đó tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho CBVC trong mọi mặt công tác, xây dựng nền nếp, kỷ cương, hiệu quả làm việc hành chính trong toàn đơn vị.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số     /CB-BQLCSII, ngày 20/6/2019  về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II.

Bốn là, quan tâm làm tốt công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19 qua từng học kỳ, năm học. Chỉ đạo các bộ phận thường xuyên giám sát, kiểm tra thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19 thông qua việc đánh giá hiệu quả công việc của mỗi cán bộ, đảng viên.

Năm là, tiếp tục nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 19 vào áp dụng thực tiễn tại Ban Quản lý Cơ sở II trên một số nội dung: cơ chế chính sách, sắp xếp bố trí nguồn lực, công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phối kết hợp giữa các đơn vị.v.v...  

Sáu là, có các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khuyến khích cán bộ tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học; đăng ký và tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị… theo yêu cầu.  

Bảy là, rà soát nhiệm vụ cụ thể, vị trí công tác hiện tại của từng CBVC, từ đó phân định trách nhiệm và bổ sung nhiệm vụ cụ thể cho CBVC đảm bảo lĩnh vực công tác phụ trách được thực hiện kịp thời, hiệu quả, phục vụ tốt cho các hoạt động đào tạo.

Tham mưu cho Nhà trường ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị tại Cơ sở II, bổ sung cán bộ quản lý.

Tám là, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị; phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch đầu tư, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung, kiểm kê định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị.

sau đây là một số hình ảnh.

 

Bài&ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II