Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Đảng của Chi bộ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kiểm điểm tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị năm 2023. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ lần lượt trình bày bản kiểm điểm của cá nhân đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm 2023, các quy định về nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể. Sau các báo cáo của tập thể và đảng viên, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tập trung đóng góp ý kiến, thảo luận đối với các báo cáo và góp ý cho từng đồng chí đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác. Đa số các đồng chí đảng viên đánh giá cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ. Việc thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt Đảng theo quy định, xây dựng tác phong, nền nếp hoạt động của Chi bộ đã góp phần giúp Chi bộ và đơn vị đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất các lĩnh vực công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường giao.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ đã tiến hành đánh giá, nhận xét và bỏ phiếu kín đối với các hình thức thi đua cho tập thể và các cá nhân. Cụ thể 100% đảng viên tham dự Hội nghị đã thống nhất cao đề nghị Đảng ủy Nhà trường xem xét công nhận tập thể Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023, công nhận các đồng chí đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 03 đồng chí được đề nghị danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết thúc Hội nghị, Chi ủy Chi bộ đã giao nhiệm cụ thể cho các đồng chí phụ trách tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tổng kết công tác Đảng của Chi bộ theo hướng dẫn để nộp cho Đảng ủy Nhà trường theo đúng yêu cầu về thời gian.     

       Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

 

                                                                                                                                                                        Tin bài: Chi bộ Ban QLCSII