Ban Quản lý Cơ sở II (sau đây viết tắt là BQL Cơ sở II) được thành lập theo Quyết định số 208/QĐ-ĐHV ngày 02/4/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường. Đến thời điểm hiện tại, BQL Cơ sở II có 24 cán bộ viên chức (CBVC), gồm 03 Tổ công tác: Tổ Hành chính - Thực hành - Thư viện, Tổ Quản lý sinh viên, Tổ Quản trị - Dịch vụ. Trong đó có: 01 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 10 cử nhân, 01 trung cấp, 02 trung học chuyên nghiệp, 01 đào tạo nghề; với các chức danh: 01 GV, 11 CV, 07 KTV, 02 KS, 01 cán sự, 01 nhân viên, 01 Y sĩ. Chi bộ có 10 đảng viên, Công đoàn bộ phận có 24 đoàn viên.

Ban Quản lý Cơ sở II có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chiến lược và chính sách phát triển Cơ sở II; Tổ chức quản lý toàn diện, đầu mối triển khai thực hiện các mặt công tác, hoạt động của Cơ sở II, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học công tác và học tập; Đầu mối thông tin liên lạc giữa lãnh đạo Nhà trường với Cơ sở II, giữa Cơ sở II với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài Trường.

Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, bám sát kế hoạch công tác của Nhà trường, BQL Cơ sở II đã chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ và đạt được kết quả.

Về công tác chính trị, tư tưởng: BQL Cơ sở II đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhất là ổn định về tư tưởng, tâm lý, động viên khuyến khích CBVC ra sức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã tổ chức các cuộc họp đơn vị, giao ban lãnh đạo đơn vị, Tổ trưởng và các bộ phận liên quan để triển khai công việc, quán triệt các văn bản, chủ trương của Nhà trường, giúp CBVC nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong công tác. 100% CBVC của đơn vị tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập, sinh hoạt chính trị do Nhà trường tổ chức; 100% CBVC chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ viên chức của đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nền nếp, kỷ luật lao động, tích cực xây dựng nếp sống văn hoá của đơn vị và Nhà trường.

Về công tác tổ chức, bồi dưỡng cán bộ: Từ đầu năm học, BQL Cơ sở II đã sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác cho CBVC đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nhân lực. Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, BQL Cơ sở II đã xây dựng vị trí việc làm, bổ sung nhiệm vụ, bố trí các cán bộ (là đại đội trưởng) làm việc tại Làng sinh viên 24/24 giờ từ ngày 12/2/2019, tiết kiệm cho Nhà trường và không phải tuyển mới. Đã tiến hành rà soát lại tình hình đội ngũ CBVC, đăng ký với Nhà trường để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ cho CBVC đáp ứng yêu cầu công tác. CBVC của đơn vị có ý thức học hỏi, tự nghiên cứu các văn bản, chủ trương chính sách liên quan đến giáo dục, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ yêu cầu công việc được phân công.

Về công tác tham mưu: Trong năm học 2018 - 2019, BQL Cơ sở II đã tham mưu cho Nhà trường triển khai các mặt công tác tại Cơ sở II, gồm có: Xây dựng ban hành hệ thống văn bản, tăng cường các giải pháp để triển khai các kế hoạch, làm tốt công tác điều hành quản lý tại Cơ sở II. Tham mưu ban hành Công văn số: 1152 /ĐHV-BQLCSII ngày 9/10/2018 về việc tăng cường thực hiện nền nếp của sinh viên, đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở II; Công văn số: 1099/ĐHV-BQLCSII ngày 28/9/2018 về việc tổ chức cho sinh viên ở Cơ sở I đến học tập tại Cơ sở II; Công văn số: 68/ĐHV-BQLCSII ngày 21/1/2019 về việc bố trí cho sinh viên ở tại Khu nhà ở sinh viên Cơ sở II; Công văn số: 519/ĐHV-BQLCSII ngày 22/5/2019 về việc thực hiện các quy định đối với sinh viên tại Làng sinh viên Cơ sở II; Kế hoạch số: 35/ĐHV-BQLCSII ngày 20/9/2018 về tổ chức các hoạt động chào tân sinh viên khóa 59, chào mừng năm học mới 2018 - 2019 tại Cơ sở II; Quyết định số: 185/ĐHV-BQLCSII ngày 24/1/2019 về việc thành lập Đội TNXK tại Cơ sở II năm học 2018 - 2019.v.v… Tổ chức các cuộc họp đơn vị liên quan triển khai, rà soát và ra kết luận yêu cầu thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ sở II; Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị tại Cơ sở II; Xây dựng phương án tổng thể, sắp xếp bố trí nhân lực đưa Làng sinh viên đi vào hoạt động phục vụ ăn ở, học tập, sinh hoạt của sinh viên; Từng bước hoàn thiện, tổ chức nghiệm thu, bàn giao, lên phương án đưa vào sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Làng sinh viên; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, các hạng mục phục vụ các hoạt động, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các giảng đường, ký túc xá, nhà ăn, sân chơi, bãi tập, các kho cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Triển khai công tác văn thư lưu trữ, thông tin tuyên truyền, khánh tiết, các chương trình, hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện; Thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự trường học, vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ; Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra nền nếp công tác, giảng dạy, học tập, thi cử, xây dựng nếp sống văn hóa trong cán bộ, sinh viên.

Về công tác hành chính, truyền thông: Trong năm học 2018 - 2019, BQL Cơ sở II đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, văn thư lưu trữ, lễ nghi khánh tiết phục vụ các hoạt động của Cơ sở II. Luôn đảm bảo thông tin hai chiều giữa Ban Giám hiệu Nhà trường với Cơ sở II; Tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu, phướn, chỉnh trang ngoại cảnh nhân các sự kiện, ngày lễ lớn. BQL Cơ sở II đã từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, phân công cán bộ phụ trách triển khai hoạt động của Bộ phận Một cửa phục vụ sinh viên; thường xuyên chăm lo làm tốt công tác lễ nghi khánh tiết tại Cơ sở II được Nhà trường giao. BQL Cơ sở II đã từng bước hoàn thiện subweb của đơn vị, tích cực xây dựng, quảng bá hình ảnh Cơ sở II của Nhà trường thông qua các kênh thông tin khác nhau. Năm học 2018 - 2019, trên subweb của đơn vị đã đăng tải tổng cộng là: 153 tin, bài; 27 lịch công tác; 14 công văn, thông báo, kế hoạch của đơn vị; trong đó đã có 25 tin, bài liên quan đến hoạt động của Cơ sở II đã được đăng tải trên website của Nhà trường.

Công tác học sinh, sinh viên: Ban Quản lý Cơ sở II đã phối hợp với các phòng ban, khoa, viện đào tạo nhất là với Bộ phận Một cửa (phòng HCTH) để giải quyết kịp thời các loại giấy tờ, hồ sơ, thủ tục cho sinh viên học tại Cơ sở II. Đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa, cuối khóa, các đợt báo cáo chính trị thời sự nghiêm túc, hiệu quả cho hơn 300 sinh viên học tại Cơ sở II; định kỳ tổ chức các cuộc họp sinh viên nội, ngoại trú để kịp thời xử lý, triển khai các vấn đề liên quan đến sinh viên. Đã tổ chức các hoạt động về khởi nghiệp sáng tạo, học tập - NCKH, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, chương trình hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện: Cuộc thi: “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, Diễn đàn: “Sinh viên sư phạm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, Talk show: “Sinh viên khởi nghiệp và hội nhập quốc tế”. Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào năm học mới và chào đón tân sinh viên khóa 59, Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Giao lưu văn nghệ giữa Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Y khoa Vinh, Thi hát Karaoke, xem phim tư liệu, Chương trình “Ngày hội văn hóa ẩm thực” của sinh viên Cơ sở II. Tổ chức các giải thi đấu bóng đá, bóng chuyền, chương trình Teambuilding, hội thao quốc phòng, thi “Phòng ở sạch, đẹp, kiểu mẫu”, các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, hoạt động trải nghiệm “Chúng em tập làm chiến sĩ” cho học sinh Trường THSP tại Cơ sở II.v.v… Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, BQL Cơ sở II đã làm tốt công tác quản lý mọi mặt tại Làng sinh viên, trong đó có quản lý sinh viên ở ký túc xá. Vào lúc cao điểm, Làng sinh viên có số lượng sinh viên (sinh viên các khoa, viện ở Cơ sở I đến học tại Cơ sở II, sinh viên học GDQP-AN, sinh viên của các trường khác học GDQP-AN) ở tập trung hơn 1.000 sinh viên. BQL Cơ sở II đã phân công cán bộ chỉ đạo, cán bộ trực nội trú 24/24 đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ… Trong năm học 2018 - 2019, BQL Cơ sở II đã chủ trì phối hợp tổ chức đón tiếp, cấp phát quân trang quân phục, bố trí ăn ở, phục vụ điện nước, đảm bảo cơ sở vật chất cho 05 đợt học GDQP-AN, GDTC với hơn 2.100 sinh viên của Nhà trường và cho 540 sinh viên của Trường Đại học Y khoa Vinh, Đại học Công nghệ Vạn Xuân.

Công tác thực hành - thí nghiệm, thư viện: Ban Quản lý Cơ sở II đã phối hợp với các khoa, viện tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung định mức KTKT; hoàn thiện việc xây dựng định mức KTKT đối với các môn học mới, các học phần chuyển từ Cơ sở I xuống học tại Cơ sở II; phân công cán bộ trực, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ, kết quả đánh giá thực hành, thực tập của sinh viên tại Trại Nông học, Trại Ngọt (Hưng Nguyên); Làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư hóa chất, mẫu vật… phục vụ các hoạt động thực hành - thí nghiệm, làm đồ án, đề tài NCKH của giảng viên, sinh viên đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch đào tạo của Nhà trường; Phân công cán bộ luân phiên trực thư viện phục vụ hàng trăm lượt cán bộ, sinh viên tra cứu, mượn tài liệu học tập, nghiên cứu.

Công tác khảo thí: Ban Quản lý Cơ sở II đã phối hợp với Trung tâm ĐBCL, Trung tâm CNTT và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện (máy tính, đường truyền internet, văn phòng phẩm…), tổ chức tập huấn, phân công cán bộ coi thi, triển khai thi trắc nghiệm trên máy tính cho sinh viên học tại Cơ sở II (thi giữa kỳ, cuối kỳ, kết thúc các học phần GDQP-AN, GDTC, tiếng Anh B1). Cụ thể: số ca thi đã tổ chức thi: 380 ca; số lượt phòng thi đã bố trí: 633 lượt; số lượt cán bộ coi thi đã điều động: 1.354 lượt; số lượt sinh viên dự thi: gần 13.000 lượt sinh viên. Công tác tổ chức thi đều đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế. Kết thúc các kỳ thi, BQL Cơ sở II đều có báo cáo tình hình, hồ sơ tổ chức thi gửi Nhà trường (qua Trung tâm ĐBCL).

Công tác quản lý, bàn giao, khai thác sử dụng tài sản: Ban Quản lý Cơ sở II phối hợp với phòng QT&ĐT, KHTC đã tiến hành tổng rà soát, kiểm kê tài sản hiện có của Cơ sở II, trên cơ sở đó hoàn thành thủ tục đề xuất với Nhà trường thanh lý hơn 50 đầu mục tài sản đã bị hư hỏng, không còn sử dụng. Phối hợp với các đơn vị lên danh mục chi tiết, sắp xếp, bố trí sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của văn phòng làm việc, phòng công vụ, giảng đường, ký túc xá, hội trường, phòng họp, khu thực hành - thí nghiệm, các kho công cụ dụng cụ. Phối hợp với các đơn vị tiến hành khảo sát, làm tờ trình đề xuất với Nhà trường cải tạo sửa chữa giảng đường Nhà C, khu thực hành - thí nghiệm Nhà D; lắp đặt hệ thống phòng máy tính phục vụ thực hành và thi test online (gồm 03 phòng với 120 máy tính); bổ sung hoàn thiện các hạng mục tại Làng sinh viên: không gian học tập của sinh viên, nhà ăn, nhà xe, sân thể dục thể thao, truyền hình K+, máy lọc nước, hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường, các cơ sở vật chất khác… Trong năm học 2018 - 2019, BQL Cơ sở II phối hợp với các đơn vị đã thực hiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao và đưa Làng sinh viên vào hoạt động (12/2/2019) cùng với nhiều tài sản được Nhà trường trang bị. Phối hợp với Trung tâm CNTT, phòng KH-TC xây dựng phương án tổng thể, triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền Internet, máy tính, hệ thống camera an ninh… phục vụ hoạt động của Cơ sở II.

Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra: Ban Quản lý Cơ sở II đã chủ động phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế lên kế hoạch, thường xuyên giám sát, kiểm tra và kịp thời báo cáo tình hình về nền nếp làm việc, giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên cho Nhà trường. Cán bộ của đơn vị đã tham gia cá cuộc thanh tra thi giữa kỳ, cuối kỳ, thi kết thúc chương trình học GDQP-AN, GDTC của sinh viên. Chủ trì phối hợp với Trạm Y tế, Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN, phòng KH-TC tiến hành 04 cuộc kiểm tra và lập biên bản ghi nhớ khắc phục đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà ăn.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường: Ban Quản lý Cơ sở II đã lên phương án, cắt cử phân công CBVC trực vào các buổi tối, ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết tại Cơ sở II; phối hợp với các đơn vị liên quan có ý kiến đề xuất thay đổi nhân sự không đáp ứng yêu cầu, hoàn chỉnh các nội dung ký kết hợp đồng giữa Nhà trường với các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, nhà ăn. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh các bộ phận thực hiện đúng yêu cầu công việc nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ trong trường; chỉ đạo và tổ chức cho Đội TNXK thường xuyên tuần tra canh gác, luân phiên trực tại Làng sinh viên, Trung tâm GDQP và AN để đảm bảo an ninh trật tự.

Hoạt động của Công đoàn bộ phận: Công đoàn Bộ phận của BQL Cơ sở II đã làm tốt công tác quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên; chủ động, kịp thời trong việc tổ chức thăm hỏi, hiếu hỷ, động viên chia sẻ và là chỗ dựa cho CBVC; thực hiện một số giải pháp quán triệt, kiểm tra, nhắc nhở, khuyến khích đoàn viên công đoàn khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nền nếp, kỷ cương lao động, tác phong sinh hoạt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, tập thể lãnh đạo, CBVC của Ban Quản lý Cơ sở II Trường Đại học Vinh đã từng bước ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả. Khối lượng công việc mà Ban đã triển khai và kết quả đạt được bước đầu cho thấy, chủ trương tái cơ cấu trong đó có việc thành lập Ban Quản lý Cơ sở II của Nhà trường là toàn phù hợp trong bối cảnh phát triển của Nhà trường hiện nay.