Thực hiện Kế hoạch số 638-KH-ĐHV ngày 3/7/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường, ngày 06/8/2019, Ban Quản lý Cơ sở II đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức (CBVC) và duyệt kế hoạch năm học 2019 - 2020. Tham dự chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ. Cùng tham dự có đại diện Công đoàn Trường, Ban Thanh tra Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban, trung tâm, trạm, tổ chức đoàn thể của Nhà trường: Hành chính Tổng hợp, Đào tạo, Quản trị và Đầu tư, Kế hoạch Tài chính, Trung tâm CNTT, Trạm Y tế, Đoàn Thanh niên; đại diện lãnh đạo các viện, khoa đào tạo cùng Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học 2019 - 2020, cùng với sự có mặt đầy đủ 24 CBVC của Ban Quản lý Cơ sở II.

Trong năm học 2018 - 2019, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Quản lý Cơ sở II đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên khuyến khích CBVC ra sức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ viên chức của đơn vị tham dự đầy đủ và nghiêm túc các đợt học tập, sinh hoạt chính trị do Nhà trường tổ chức; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban đã phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác cho CBVC đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nhân lực; xây dựng vị trí việc làm, bố trí cán bộ làm việc tại Làng Sinh viên 24/24 giờ, tiết kiệm cho Nhà trường và không phải tuyển mới. Ban đã tham mưu cho Nhà trường triển khai các mặt công tác tại Cơ sở II, gồm có: Xây dựng ban hành hệ thống văn bản, tăng cường các giải pháp để triển khai các kế hoạch, làm tốt công tác điều hành quản lý tại Cơ sở II; Tổ chức các cuộc họp đơn vị liên quan triển khai, rà soát và ra kết luận yêu cầu thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ sở II; Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị tại Cơ sở II; Xây dựng phương án tổng thể, sắp xếp bố trí nhân lực đưa Làng sinh viên đi vào hoạt động phục vụ ăn ở, học tập, sinh hoạt của sinh viên; Từng bước hoàn thiện, tổ chức nghiệm thu, bàn giao, lên phương án đưa vào sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Làng sinh viên; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, các hạng mục phục vụ các hoạt động, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các giảng đường, ký túc xá, nhà ăn, sân chơi, bãi tập, các kho cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Triển khai công tác văn thư lưu trữ, thông tin tuyên truyền, khánh tiết, các chương trình, hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện; Thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự trường học, vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ; Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra nền nếp công tác, giảng dạy, học tập, thi cử, xây dựng nếp sống văn hóa trong cán bộ, sinh viên.

Trên cơ sở phân tích, thảo luận về những kết quả, tồn tại, nguyên nhân của năm học 2018 - 2019, tập thể lãnh đạo, CBVC đã xây dựng định hướng hoạt động trong năm học 2018 - 2019 bao gồm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao toàn diện hiệu suất, hiệu quả chất lượng công tác của đơn vị; Tham mưu cho Nhà trường về kế hoạch hoạt động tổng thể năm học 2018 - 2019 của Cơ sở II; Triển khai và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng ủy và Nhà trường về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để phân công lao động hợp lý, mỗi người giỏi một việc và có thể làm được nhiều việc và tạo môi trường thuận lợi để mọi người phát huy tính sáng tạo trong lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác; Tham mưu và chuẩn bị để tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động tại Cơ sở II; Tiếp tục xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong đơn vị; Tất cả CBVC đều hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu để CBVC đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua. Một số nhiệm vụ cụ thể là: Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị tại Cơ sở II. Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch đầu tư, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung, kiểm kê định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị; Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, khánh tiết, trang trí các khu vực tại Cơ sở II; Chủ trì tổ chức các cuộc giao ban, họp giữa các đơn vị tại Cơ sở II để triển khai thực hiện nhiệm vụ Nhà trường giao. Làm tốt vai trò đầu mối thống nhất triển khai các hoạt động tại Cơ sở II; Chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ người học, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến người học tại Cơ sở II; Triển khai công tác văn phòng, văn thư, quản lý sinh viên, đào tạo, thực hành - thí nghiệm, thư viện phục vụ cán bộ, sinh viên công tác, giảng dạy, học tập - NCKH; Tổ chức đón tiếp, sắp xếp, bố trí sinh viên xuống Cơ sở II học tập; phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên tại Cơ sở II; Triển khai, quản lý các hoạt động dịch vụ; quản lý, tổ chức thu, chi các nguồn kinh phí tại Cơ sở II khi Làng sinh viên đi vào hoạt động; Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan; chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà ăn Cơ sở II, công tác bảo đảm an ninh trường học.v.v…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao về công tác chuẩn bị hồ sơ, tổ chức Hội nghị chu đáo của đơn vị; ghi nhận và biểu dương những hoạt động Ban đã triển khai và bước đầu đạt kết quả tốt; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ cần trung thực hiện trong năm học 2019 - 2020; yêu cầu tập thể lãnh đạo, CBVC của Ban tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm thực hiện nền nếp, kỷ cương lao động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao để tạo khí thế mới, sức sống mới cho Cơ sở II, góp phần xây dựng Nhà trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Hội nghị đã bầu 05 đồng chí tham dự Hội nghị đại biểu CBVC Trường năm học 2019 - 2020, thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC và duyệt kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Ban Quản lý Cơ sở II. Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Bài&ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II