Ban Quản lý Cơ sở II được thành lập theo Quyết định số 208/QĐ-ĐHV, ngày 02/4/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường. Hiện nay, Ban Quản lý Cơ sở II có 25 cán bộ, viên chức (14 Nam và 11 Nữ), trong đó có: 01 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 10 cử nhân, 01 trung cấp, 02 trung học CN, 01 đào tạo nghề; với các chức danh: 01 GV, 12 CV, 07 KTV, 02 KS, 01 Cán sự, 01 nhân viên, 01 Y tế. Lãnh đạo đơn vị có: 02 người (01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban); có 04 tổ công tác gồm: Tổ Hành chính - Thực hành - Thư viện, Tổ Quản lý sinh viên, Tổ Quản trị - Dịch vụ. Chi bộ có 10 đảng viên, trong đó có 09 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Công đoàn Bộ phận có 25 đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn có 03 đồng chí. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II quy định: Ban Quản lý Cơ sở II có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chiến lược và chính sách phát triển Cơ sở II; Tổ chức quản lý toàn diện, đầu mối triển khai thực hiện các mặt công tác, hoạt động của Cơ sở II, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học công tác và học tập; Đầu mối thông tin liên lạc giữa lãnh đạo Nhà trường với Cơ sở II, giữa Cơ sở II với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài Trường.

Tổ Quản lý sinh viên

Tổ Hành chính - Thực hành - Thư viện

Tổ Quản trị - Dịch vụ

Bài, ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II