Tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong xã hội.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4 sẽ được tổ chức, triển khai các hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo và an toàn, đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Trong điều kiện dịch bệnh có diễn biến phức tạp, có thể đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tổ chức các hoạt động bằng hình thức trực tuyến và hình thức phù hợp khác.

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam; Công văn số 1139/BGDĐT-GDTX ngày 28/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên toàn quốc. Ban Quản lý Cơ sở II triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách, hưởng ứng và chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4, với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phù hợp nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu thích và hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên. Tuần lễ tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4 tại Cơ sở II, bắt đầu từ ngày15 tháng 4 đến hết ngày 23 tháng 4 với các nội dung cụ thể, thiết thực:

- Tổ chức chiếu phim Ngày sách Việt Nam, Ngày sách và Bản quyền thế giới; 

- Tổ chức gian trưng bày, triển lãm sách giới thiệu sách;

- Phối hợp với Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào giới thiệu các địa chỉ truy cập, khai thác kho tài nguyên thông tin số, sách điện tử.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động về Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21-4 tại Làng sinh viên Cơ sở II trường Đại học Vinh:

Tham quan khu vực triểm lãm

Khai thác tư liệu tại Thư viện

Xem phim về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Không gian học tập.

                                                                                                                   Bài và Ảnh: Ban quản lý Cơ sở II