BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Số: /CTr-ĐHV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Nghệ An, ngày tháng 9 năm 2023

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 9 năm 2023

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

 

 

Trọng tâm công tác trong tháng:

  1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023; phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023; tăng cường nền nếp, kỷ cương trong giảng dạy, học tập, công tác.
  2. Triển khai thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".
  3. Tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo để tổ chức triển khai các học phần dạy học theo dự án.
  4. Tiếp tục triển khai xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh.
  5. Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ.
  6. Tiền hành các bước điều chỉnh quy hoạch Cơ sở II để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.
  7. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh; Tổ chức xét tuyển đại học chính quy năm 2023.

 

I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, XÂY DỰNG ĐẢNG, CHUYỂN ĐỔI SỐ, TRUYỀN THÔNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị

chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm: 78 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023); 93 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2023); 121 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2023); 113 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2023)

BTV Đảng ủy

Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

Tháng 9/2023

- Văn bản chỉ đạo, tổ chức thi đua

- Khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

BCH Đảng bộ

- Các ban Đảng ủy,

- VP Đảng - HĐT - ĐT

- Các ĐBBP, CB

Tháng 9/2023

Hồ sơ thực hiện

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Trường theo quy định của Bộ Chính trị tại Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/2/2023 và Kế hoạch số 19-KH/BCSĐ ngày 18/7/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường

- Các ban Đảng ủy

- VP Đảng - HĐT - ĐT

- Phòng TCCB

 

Tháng 9/2023

Hồ sơ thực hiện

Chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường

BTV Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Nhà trường

- Các tổ chức đảng, đơn vị

- Các ban Đảng uỷ

- Phòng TCCB

Tháng 9/2023

Hồ sơ thực hiện

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường về định hướng năm học 2023 - 2024

BTV Đảng ủy

 

- VP Đảng - HĐT - ĐT

- Đoàn TN, Hội SV

Tháng 9/2023

Thông báo kết luận

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Trường về định hướng năm học 2023 - 2024

BTV Đảng ủy

 

- VP Đảng - HĐT - ĐT

- Công đoàn Trường

Tháng 9/2023

Thông báo kết luận

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường làm việc với Chi ủy chi bộ Viện NC&ĐTTT và Đảng ủy bộ phận Viện KT&CN

BTV Đảng ủy

- Các ban Đảng uỷ

- VP Đảng - HĐT - ĐT

Tháng 9/2023

Thông báo kết luận

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường làm việc với chi ủy chi bộ, ban giám hiệu các trường trực thuộc về định hướng năm học 2023 - 2023: Trường Trung học phổ thông Chuyên; Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm, Trường Mầm non Thực hành

BTV Đảng ủy

- Các ban Đảng uỷ

- VP Đảng - HĐT - ĐT

- Các trường trực thuộc

Tháng 9/2023

Thông báo kết luận

Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy trường phiên định kỳ

BTV Đảng ủy

Các ban Đảng ủy

Tháng 9/2023

Thông báo kết luận

Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ trường phiên quý III/2023

BTV Đảng ủy

Các ban Đảng ủy

Tháng 9, 10/2023

Thông báo kết luận

Triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường

BTV Đảng ủy

- Các ban Đảng uỷ

- VP Đảng - HĐT - ĐT

Tháng 9/2023

Quyết định, thông báo kết luận kiểm tra, giám sát

Làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

BTV Đảng ủy

- Các ban Đảng uỷ

- VP Đảng - HĐT - ĐT

Tháng 9/2023

Hồ sơ thực hiện

Triển khai đào tạo, đánh giá và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 9001:2015

Nguyễn Huy Bằng

- Phòng HCTH

- Phòng TCCB

- Các ĐV trong Trường

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Thực hiện kế hoạch bổ sung, sửa đổi Quy chế Dân chủ, Quy định về công tác thi đua - khen thưởng và Quy định về công tác văn thư, lưu trữ

Nguyễn Huy Bằng

- Phòng HCTH

- Các ĐV trong Trường

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023 của Cụm Thi đua số 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2023 của Khối thi đua các Trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nguyễn Huy Bằng

- Phòng HCTH

- Các đơn vị liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN

1. Hoạt động của các đoàn thể quần chúng

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị

chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

Ban Chấp hành Công đoàn Trường

- Các ban Công đoàn

- Công đoàn các đơn vị

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Tuyên truyền Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Dự thảo tham luận tại Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn

Ban Chấp hành Công đoàn Trường

- Các ban Công đoàn

- Các CĐBP

 

Báo cáo kết quả

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023

Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Các CĐBP

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia Cuộc thi trực tuyến công nhân, viên chức lao động tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy

Ban Chấp hành Công đoàn Trường

- BTG Công đoàn

- Các CĐBP

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Tổng kết công tác Đoàn và PTTN, công tác Hội và PTSV năm học 2022 - 2023

- BTV Đoàn trường

- BTK Hội SV Trường

- Các Đoàn trường thuộc

- Các HSV trường thuộc

- Các LCĐ, LCHSV

Tháng 9/2023

- Ban hành Kế hoạch

- Tổng kết, báo cáo

Tổng kết, khen thưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

- BTV Đoàn trường

- BTK Hội SV Trường

- Các Đoàn trường thuộc

- Các HSV trường thuộc

- Các LCĐ, LCHSV

Tháng 9/2023

- Ban hành Kế hoạch

- Tổng kết, báo cáo

Đại hội các Chi đoàn - Chi hội năm học 2023 - 2024

- BTV Đoàn trường

- BTK Hội SV Trường

- Các Đoàn trường thuộc

- Các HSV trường thuộc

- Các LCĐ, LCHSV

Tháng 9/2023

- Ban hành kế hoạch

- Tổng kết, báo cáo

Tổ chức Ngày hội Sinh viên khoẻ

BTK Hội SV Trường

- Các HSV trường thuộc

- Các LCHSV

Tháng 9/2023

- Ban hành kế hoạch

- Tổng kết, báo cáo

Tổ chức Hiến máu tình nguyện

BTK Hội SV Trường

- Các HSV trường thuộc

- Các LCHSV

Tháng 9/2023

- Ban hành kế hoạch

- Tổng kết, báo cáo

 

2. Công tác học sinh, sinh viên, học viên:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị

chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 trong học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ trẻ toàn Trường

- Nguyễn Hồng Soa

- Nguyễn Thị Hà Giang

- Nguyễn Thanh Sơn

- BTG Đảng ủy

- Đoàn TN, Hội SV

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9, 10/2023

Kế hoạch, lịch thi, danh sách dự thi, danh sách đạt giải

Hội nghị cán bộ lớp, cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 9 năm 2023

- Ng. Thị Hà Giang

- Lê Đình Tri

- Võ Thị Hải Huyền

- Đoàn TN, Hội SV

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Ngày 7/9/2023

Thông tri, chương trình, tài liệu sinh hoạt, tin bài truyền thông

Triển khai "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa cho SV khóa 64

- Nguyễn Hồng Soa

- Ng. Thị Hà Giang

- BTG Đảng ủy

- Đoàn TN, Hội SV

- BQL Cơ sở II

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kế hoạch, chương trình, lịch tổ chức, tin bài truyền thông

Chương trình Chào Tân sinh viên

- Nguyễn Hồng Soa

- Ng. Thị Hà Giang

- Cán bộ liên quan

- Đoàn TN, Hội SV

- TT. HTSV&QHDN

- BQL Cơ sở II

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9, 10/2023

Kế hoạch, chương trình, lịch tổ chức, tin bài truyền thông

Triển khai xét chọn danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2022 - 2023 và xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng khóa đào tạo thứ 64 và tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2022 - 2023

- Nguyễn Hồng Soa

- Ng. Thị Hà Giang

- Mai Xuân Nguyên

- Cán bộ liên quan

- Đoàn TN, Hội SV

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kế hoạch, công văn triển khai; Hoàn thành công tác chuẩn bị

Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác người học năm học 2023 - 2024

- Nguyễn Hồng Soa

- Ng. Thị Hà Giang

- Mai Xuân Nguyên

- Cán bộ liên quan

- Đoàn TN, Hội SV

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kế hoạch

Đại hội lớp - chi đoàn - chi hội năm học 2023 - 2024

- Ng. Thị Hà Giang

- Cán bộ liên quan

- Đoàn TN, Hội SV

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9, 10/2023

Kế hoạch, hướng dẫn, lịch tổ chức, đại hội điểm, tin bài truyền thông

Triển khai Kế hoạch số 1285/KH-BGDĐT ngày 2/8/2023 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Dự án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

- Ng. Thị Hà Giang

- Lê Đình Tri

- Đoàn TN, Hội SV

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kế hoạch, chương trình

Phân công cán bộ quản lý các địa bàn có học sinh, sinh viên và học viên tạm trú năm học 2023 - 2024.

- Mai Xuân Nguyên

- Nguyễn Thanh Sơn

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kế hoạch, danh sách phân công

Biên chế, thành lập các lớp 10 Trường THPT Chuyên, lớp sinh viên khóa 64 hệ chính quy

- Mai Xuân Nguyên

- Lê Trần Nam

- Lê Đình Tri

- Hứa Minh Trí

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Quyết định, danh sách

Cấp phát thẻ cho học sinh khối 10 Trường THPT Chuyên và sinh viên khóa 64 hệ chính quy

- Mai Xuân Nguyên

- Phan Thị Thúy

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Biên bản bàn giao, danh sách

Tham gia Giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc năm 2023 - Vòng loại Khu vực 2

- Nguyễn Hồng Soa

- Lê Trần Nam

- Lê Đình Tri

- Đoàn TN, Hội SV

- Khoa GDTC

- Các ĐV liên quan

Tháng 9, 10/2023

Kế hoạch, quyết định, danh sách

Tập luyện cho Vòng Khu vực Cuộc thi "Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XV - 2023"

- Ng. Thị Hà Giang

- Phan Thị Thúy

- Đoàn TN, Hội SV

- Các ĐV liên quan

Tháng 9, 10/2023

Kế hoạch, quyết định, danh sách

Triển khai đánh giá xếp loại rèn luyện cho sinh viên chính quy và thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên

- Nguyễn Hồng Soa

- Ng. Thị Hà Giang

- Võ Thị Hải Huyền

- Phan Thị Thúy

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9, 10/2023

Công văn, quyết định, danh sách

Rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá công tác người học các đơn vị đào tạo chuẩn bị cho Hội nghị triển khai công tác người học năm học 2023 - 2024

- Nguyễn Hồng Soa

- Ng. Thị Hà Giang

- Mai Xuân Nguyên

- Cán bộ liên quan

- Đoàn TN, Hội SV

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Dự thảo bộ tiêu chí

 

3. Công tác dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị

chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Cấp phép; phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên đầu năm học

- Lê Công Đức

- Hồ Việt Dũng

- Nguyễn Phương Thảo

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Giấy phép, báo cáo các hoạt động hỗ trợ

Tổ chức trao học bổng Vallet năm 2023 cho HSSV xuất sắc tỉnh Nghệ An

- Lê Công Đức

- Hồ Thị Dung

- Cán bộ liên quan

- Phòng CTCT-HSSV

- Phòng QT&ĐT

- Các ĐV liên quan

5/9/2023

Quyết định cấp học bổng, báo cáo kết quả

Triển khai xét trao các loại học bổng tài trợ: Học bổng Khù khờ học; Chương trình Học bổng dành cho sinh viên ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Seitoku; Chương trình đào tạo nguồn theo đặt hàng của Luxshare ICT...

- Đoàn Văn Minh

- Hồ Thị Dung

- Cán bộ liên quan

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Thông báo, báo cáo kết quả

Chủ trì phối hợp rà soát HSSV có hoàn cảnh khó khăn; tìm kiếm, xét trao học bổng tài trợ đợt Khai giảng năm học 2023 - 2024

- Đoàn Văn Minh

- Hồ Thị Dung

- Cán bộ liên quan

- Phòng CTCT-HSSV

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Thông báo, báo cáo kết quả

Tổ chức các hoạt động tư vấn, đào tạo ngoại ngữ miễn phí (tiếng Anh, Hàn, Nhật, Trung...) cho sinh viên đầu năm học

- Đoàn Văn Minh

- Nguyễn Vinh Quang

- Hồ Thị Dung

- Hồ Việt Dũng

- Phòng KH&HTQT

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kế hoạch, chương trình, báo cáo kết quả

Triển khai đợt khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Lê Công Đức

- Phạm Thị Quỳnh Như

- Trần Thị Lan Phương

- Trần Văn Phúc

- Viện NC&ĐTTT

- Phòng Đào tạo

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9 - 12/2023

Kế hoạch, báo cáo tiến độ hoạt động

Triển khai nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của Chính phủ thông qua Bộ GD&ĐT năm 2023

- Lê Công Đức

- Hồ Việt Dũng

- Trần Thị Thúy Vân

- Cán bộ liên quan

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9 - 12/2023

Kế hoạch, chương trình, báo cáo tiến độ hoạt động

Tổ chức buổi làm việc giữa Trường Đại học Vinh với Toyota Việt Nam chuẩn bị khai trương Trung tâm T-Tep; tổ chức buổi nói chuyện của Toyota với cán bộ và sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

- Lê Công Đức

- Đoàn Văn Minh

- Hồ Việt Dũng

- Cán bộ liên quan

- Viện KT&CN

- Phòng HCTH

- Các ĐV liên quan

11, 12/9/2023

Công văn, báo cáo kết quả

Tổ chức takshow về vận dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp sáng tạo

- Lê Công Đức

- Đoàn Văn Minh

- Hồ Việt Dũng

- Cán bộ liên quan

- Trường Kinh tế

- Phòng HCTH

- Các ĐV liên quan

14/9/2023

Công văn, chương trình, báo cáo kết quả

Phối hợp tổ chức Giải bóng đá Báo Tuổi trẻ khu vực Bắc Miền trung

- Lê Công Đức

- Hồ Việt Dũng

- Nguyễn Vinh Quang

- Cán bộ liên quan

- Phòng QT&ĐT

- Các ĐV liên quan

24, 25/9/2023

Văn bản báo cáo kết quả

Đảm bảo ANTT trong khuôn viên trường dịp nhập học của HSSV và trong toàn tháng 9/2023

- Đoàn Văn Minh

- Trần Văn Phúc

- Cán bộ liên quan

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

 

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị

chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Thực hiện công tác tổ chức bộ máy và bổ nhiệm viên chức quản lý, cử cán bộ đảm nhận các chức danh chuyên môn, trợ lý... cho một số đơn vị

- Thiều Đình Phong

- Phạm Đình Mạnh

Các đơn vị

Tháng 9/2023

Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý, cử cán bộ đảm nhận nhiệm vụ

Xây dựng và trình phương án tuyển dụng VCNLĐ đợt 2 năm 2023

- Thiều Đình Phong

- Ng. Thị Xuân Lộc

- Hà Văn Ba

Các đơn vị

Tháng 9/2023

Thông báo tổ chức vòng 2; Tổ chức thi vòng 2; Công bố kết quả

Trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án thành lập, Đề án tổ chức lại một số đơn vị thuộc, trực thuộc Trường

- Thiều Đình Phong

- Ng. Thị Xuân Lộc

- Hà Văn Ba

Các đơn vị

Tháng 9/2023

Tổng hợp ý kiến các bên liên quan về Đề án; Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền

Triển khai công tác bổ nhiệm CDNN giáo viên theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thiều Đình Phong

- Ng. Thị Xuân Lộc

- Phạm Đình Mạnh

Các đơn vị

Tháng 9/2023

Nội dung họp Hội đồng xét bổ nhiệm CDNN

Trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành Quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

- Thiều Đình Phong

- Ng. Thị Xuân Lộc

- Hà Văn Ba

Các đơn vị

Tháng 9/2023

Văn bản ban hành

Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường về phát triển đội ngũ cán bộ viên chức giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045; Quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Vinh

- Thiều Đình Phong

- Ng. Thị Xuân Lộc

- Phạm Đình Mạnh

Các đơn vị

Tháng 9/2023

Văn bản ban hành

Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm GVC đợt 2 năm 2023

- Thiều Đình Phong

- Ng. Thị Xuân Lộc

- Phạm Đình Mạnh

Các đơn vị

Tháng 9/2023

Hồ sơ trình HĐ xét bổ nhiệm

Triển khai kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức QPAN dành cho đối tượng 4

- Thiều Đình Phong

- Ng. Thị Xuân Lộc

- Nguyễn Thị Thương

Các đơn vị

Tháng 9/2023

CV triển khai mở lớp; Dự kiến danh sách viên chức đi học

 

IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

1. Đào tạo đại học chính quy:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị

chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 (đợt 2)

- Nguyễn Thành Vinh

- Lê Khắc Phong

- Phan Anh Hùng

- Ban Tư vấn tuyển sinh

- Viện NC&ĐTTT

- Các trường, khoa, viện

Tháng 9, 10/2023

Số lượng thí sinh trúng tuyển

Tiếp trục triển khai công tác đăng ký học, xử lý học vụ cho sinh viên các khóa 64

- Nguyễn Lê Ái Vĩnh

- Thái Thanh Tịnh

- Bùi Tuấn An

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kết quả xử lý học vụ

Triển khai kế hoạch xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 năm 2023

- Nguyễn Lê Ái Vĩnh

- Đào Quang Thắng

- Nguyễn Thanh Lam

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9, 10/2023

Quyết định tốt nghiệp

 

2. Đào tạo Sau đại học:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị

chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Triển khai giảng dạy các học phần cao học khóa 30, khóa 31

- Nguyễn Thị Hương

- Cán bộ liên quan

- Các trường, khoa, viện

- Phòng TTr-PC

Tháng 9/2023

- Thời khóa biểu các học phần khóa 31

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và triển khai đề cương luận văn, đồ án tốt nghiệp khóa 30

- Kết quả giám sát quá trình tổ chức dạy học

Triển khai thực hiện đề tài KHCN trọng điểm cấp Trường "Phát triển CTĐT trình độ thạc sĩtheo tiếp cận CDIO" năm 2023

- Nguyễn Văn Phú

- Nguyễn Thị Hương

- Cán bộ liên quan

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Ban hành các văn bản thực hiện nội dung của đề tài

Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho các NCS

- Nguyễn Văn Phú

- Nguyễn Thị Hương

- Cán bộ liên quan

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hồ sơ sau bảo vệ

 

3. Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị

chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Thanh lý hợp đồng các lớp đã tốt nghiệp

- BGĐ TT GDTX

- CV phụ trách địa bàn

- Phòng KH-TC

- Các ĐV liên kết

Tháng 9/2023

Thanh lý hợp đồng

Tổ chức đào tạo, thi học phần cuối khóa và bế giảng Tốt nghiệp

- BGĐ TT GDTX

- CV phụ trách địa bàn

- Trung tâm ĐBCL

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên kết

Tháng 9/2023

- Bài thi, điểm thi

- Chương trình đào tạo

- Kế hoạch/Văn bằng

Đôn đốc các địa bàn thu học phí

- BGĐ TT GDTX

- CV phụ trách địa bàn

- Phòng KH-TC

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên kết

Tháng 9/2023

Học phí nộp về Trường

Tuyển sinh khóa 64

- BGĐ TT GDTX

- CV phụ trách địa bàn

- Phòng KH-TC

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên kết

Tháng 01/2023 -12/2023

Kế hoạch/Thông báo/Hồ sơ

Làm việc với Trường CĐ Đại Việt - Đà Nẵng về liên kết đào tạo

- BGĐ TT GDTX

- CV phụ trách địa bàn

- Phòng KH-TC

- Các trường, khoa, viện

Tháng 9/2023

Biên bản ghi nhớ

 

4. Đào tạo từ xa, trực tuyến và phục vụ đào tạo, quản lý trực tuyến

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị

chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

a)

Đào tạo từ xa, trực tuyến

 

 

 

 

Triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo trực tuyến HK1 năm học 2023 - 2024

- Nguyễn Anh Dũng

- Nguyễn Thị Bích Hiền

- Nguyễn Bá Hoành

- Nguyễn Hoàng Dũng

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Tổ chức hoạt động đào tạo trực tuyến theo kế hoạch của Nhà trường

Thu nhận, xử lý hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học từ xa

- Nguyễn Anh Dũng

- Nguyễn Thị Bích Hiền

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Tổ chức thực hiện

Hỗ trợ quản lý việc giảng dạy, học tập của lớp Luật học, Ngôn ngữ Anh, Công tác xã hội, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý văn hoá hệ từ xa

- Nguyễn Anh Dũng

- Nguyễn Thị Bích Hiền

- Cán bộ liên quan

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Theo kế hoạch đào tạo

Bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ, chứng nhận Đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc; Tư vấn, thu nhận hồ sơ đăng ký học và thi chứng chỉ Aptis ESOL

- Vũ Chí Cường

- Nguyễn Thanh Sơn

- Khoa SP Ngoại ngữ

- Trung tâm ĐBCL

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

b)

Phục vụ đào tạo, quản lý trực tuyến

 

 

 

 

- Rà soát, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng cơ sở hạn tầng CNTT, camera giám sát, wifi, mạng LAN trong toàn trường

- Triển khai hệ thống khảo sát chương trình Sau đại học

- Triển khai lọc ảo và hỗ trợ hệ thống nhập học hệ chính quy

- Vũ Chí Cường

- Lê Văn Tấn

- Cán bộ liên quan

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

- Chuẩn bị hệ thống và hỗ trợ nhập học đại học hệ chính quy; tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 2; thu hồ sơ xét tuyển SĐH

- Khảo sát, sửa chữa hệ thống mạng Lan, Wifi tại tầng 2, 3 Nhà A0, Trường Mầm non thực hành

- Sữa chữa, khảo sát lắp đặt hệ thống CAM hành lang tầng 1, 2, 3, 4, 5 Nhà A0, Hội trường A

- Khảo sát, kiểm tra, triển khai sữa chữa các thiết bị CNTT các đơn vị Nội trú, Trung tâm THTN, các trường trực thuộc, Cơ sở II

Công tác sản xuất học liệu

- Nguyễn Anh Dũng

- Tăng Thị Thanh Sang

- Phạm Thị Hương

- Nguyễn Lâm Đức

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

- Sản xuất bài giảng e-Learning cấp độ 2 phục vụ đào tạo từ xa đối với các ngành Ngôn ngữ Anh và Luật kinh tế

- Phối hợp, hỗ trợ Khoa xây dựng và Khoa công tác xã hội xây dựng bài giảng e-Learning và tải lên LMS để thực hiện đào tạo từ xa

Xây dựng Đề án thực hiện tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Viện NC&ĐTTT, Trường Đại học Vinh giai đoạn 2023 - 2025 và phương hướng đến năm 2030

- Nguyễn Anh Dũng

- Phạm Thị Hương

- Nguyễn Lâm Đức

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Triển khai lấy ý kiến của các bên liên quan để xây dựng Đề án

Hỗ trợ các CSĐT phát triển học liệu số và chuyển đổi số

- Nguyễn Anh Dũng

- Tăng Thị Thanh Sang

- Phạm Thị Hương

- Nguyễn Lâm Đức

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

- Xây dựng kịch bản học liệu số

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, làm quen với các phần mềm

Tiếp tục hoàn thiện website tiếng Anh của Trường Đại học Vinh

- Nguyễn Anh Dũng

- Nguyễn Công Thành

- Cao Thanh Sơn

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thiện một số tính năng website (tích hợp dữ liệu với hệ thống thông tin tổng thể)

Nghiên cứu và lập kế hoạch xây dựng phát triển hệ thống Elearning mới chạy trên nền tảng Moodle cho Nhà trường

- Vũ Chí Cường

- Nguyễn Công Thành

- Trần Xuân Sang

- Cao Thanh Sơn

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thiện kế hoạch chi tiết để sớm trình nhà trường xem xét, phê duyệt

Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống LMS phục vụ ĐTTX

- Nguyễn Anh Dũng

- Nguyễn Công Thành

- Trần Xuân Sang

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Vận hành hệ thống LMS phục vụ ĐTTX

 

5. Trường THPT Chuyên và Trường TH Sư phạm:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị

chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

a)

Trường THPT Chuyên

 

 

 

 

Khai giảng năm học mới 2023 - 2024

- Phạm Xuân Chung

- CBGV toàn trường

Các ĐV liên quan

5/9/2023

Hoàn thành

Duyệt kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn

- Lê Xuân Sơn

- Tổ trưởng chuyên môn

- Phòng Đào tạo

- Sở GD&ĐT Nghệ An

Tháng 9/2023

- Có kế hoạch chuyên môn của tổ, cá nhân.

- Ban hành Kế hoạch giáo dục môn học

Họp Phụ huynh toàn trường đầu năm

- Phạm Xuân Chung

- Giáo viên chủ nhiệm

Phòng QT&ĐT

17/9/2023

Kế hoạch và chương trình làm việc giữa Hội Phụ huynh và Nhà trường

Tổ chức bồi dưỡng các đội dự tuyển HSG cấp Tỉnh, HSG cấp Quốc gia

- Lê Xuân Sơn

- Giáo viên bồi dưỡng

Phòng Đào tạo

Tháng 9/2023

Bồi dưỡng theo kế hoạch

Thi chọn đội tuyển và thành lập đội tuyển dự thi HSG cấp Tỉnh

- Phạm Xuân Chung

- Tổ trưởng, tổ phó CM

- Phòng Đào tạo

- Sở GD&ĐT Nghệ An

16/9/2023

Thành lập được các đội tuyển dự thi HSG cấp Tỉnh

Thi chọn Đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia

- Phạm Xuân Chung

- Tổ trưởng, tổ phó CM

- Phòng Đào tạo

- Phòng KH-TC

Tháng 9/2023

Thành lập được các đội tuyển dự thi HSG Quốc gia

Đại hội các chi Đoàn khối 11 và khối 12

- Nguyễn Ánh Dương

- Trần Mạnh Hùng

- BCH Đoàn trường

Đoàn trường Đại học Vinh

Tháng 9/2023

Đại hội thành công

b)

Trường Phổ thông Thực hành sư phạm

 

 

 

 

Khai giảng năm học mới 2023 - 2024

- Ban Giám hiệu

- CBGV toàn trường

Các ĐV liên quan

5/9/2023

Hoàn thành

Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Ban Giám hiệu

- Giáo viên

Ban đại diện cha mẹ HS

7 - 9/9/2023

Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ HS

c)

Trường Mầm non Thực hành

 

 

 

 

Khai giảng năm học mới 2023 - 2024

- Ban Giám hiệu

- CBGV toàn trường

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Tổ chức chương trình "Vui tết trung thu" cho trẻ

- Ban Giám hiệu

- Giáo viên

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Tham gia tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của Phòng Giáo dục

- Ban Giám hiệu

- Giáo viên

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Thực hiện chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo kế hoạch

- Ban Giám hiệu

- Giáo viên

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Tổ chức Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm

- Ban Giám hiệu

- Giáo viên

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kế hoạch và chương trình làm việc

 

6. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra - pháp chế, đảm bảo chất lượng và khảo thí:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị

chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

a)

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 

 

 

 

Tổ chức họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết quả đánh giá và xét công nhận đạt chất lượng

- Trần Đình Quang

- Tổ thư ký

- Hội đồng KĐCLGD

- Cơ sở giáo dục

23 - 24/9/2023

- Biên bản họp Hội đồng

- Nghị quyết

Ban hành Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD

- Nguyễn Đình Huy

- Tổ thư ký

Hội đồng KĐCLGD

Tháng 9/2023

Nghị quyết được đăng website

Hoàn thành Báo cáo ĐGN 04 CTĐT của Trường ĐH VHTT&DLTH

- Nguyễn Đình Huy

- Phòng ĐG-CN

- Đoàn ĐGN

- Cơ sở giáo dục

Tháng 9/2023

04 Báo cáo ĐGN

Ký hợp đồng và triển khai công tác thẩm định báo cáo tự đánh giá với Trường ĐH Hòa Bình, Học viện Y dược Hà Nội

- Nguyễn Đình Huy

- Phòng ĐG-CN

 

Tháng 9/2023

- Hợp đồng ĐGN,

- Báo cáo kết quả thẩm định

Khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức:

- Trường ĐH Đông Đô (CSGD)

- Học viện Y Dược Hà Nội (CTĐT)

- Trường ĐH Hòa Bình (CSGD)

- Nguyễn Đình Huy

- Phòng ĐG-CN

- Đoàn ĐGN

- Cơ sở giáo dục

Tháng 9/2023

- Biên bản Khảo sát sơ bộ

- Biên bản Khảo sát chính thức

Báo cáo hoạt động định kỳ với Cục Quản lý chất lượng

- Trần Đình Quang

- Phòng HC-DV

Cục Quản lý chất lượng

25 - 29/9/2023

Báo cáo công tác tháng

Thương thảo hợp đồng với các CSGD đăng ký kiểm định; Thanh quyết toán kinh phí đối với các CSGD đã nghiệm thu thanh lý

- Trần Đình Quang

- Phòng HC-DV

- Cơ sở giáo dục

- Phòng KH-TC

Tháng 9/2023

- Bản đăng ký KĐCLGD

- Hợp đồng

- Hồ sơ tài chính

b)

Công tác thanh tra - pháp chế

 

 

 

 

Triển khai công tác kiểm tra nền nếp dạy và học, làm việc trong toàn trường

- Lê Danh Bình

- Thành viên đoàn kiểm tra theo QĐ

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023 đến tháng 6/2024

Báo cáo kết quả kiểm tra

Xây dựng quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ tại Trường Đại học Vinh

- Đặng Thị Thu

- Lê Thị Thu Trang

- Cán bộ liên quan

Các ĐV liên quan

Tháng 9, 10/2023

Quyết định, Quy định

Thm định, góp ý các văn bản của Trường, của Ngành

- Đặng Thị Thu

- Lê Danh Bình

- Cán bộ liên quan

- Trường KHXH&NV

- Phòng HCTH

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Văn bản được hoàn thành

Kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ trước khi trình Hiệu trưởng ký

- Lê Danh Bình

- Đậu Thị Kim Chung

- Cán bộ liên quan

Phòng HCTH

Tháng 9/2023

Kết quả kiểm tra, rà soát

Rà soát hồ sơ, điều kiện xét tốt nghiệp cho người học năm 2023

- Lê Danh Bình

- Cán bộ liên quan

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Đôn đốc thực hiện kết quả kiểm tra Trường Đại học Vinh theo Thông báo số 1328/TB-BGDĐT ngày 9/8/2023

- Lê Danh Bình

- Cán bộ liên quan

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

c)

Công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí

 

 

 

 

Giám sát công tác tự đánh giá 10 CTĐT Thạc sĩ

- Nguyễn Thanh Diệu

- Tổ ĐBCL

- Trường Sư phạm

- Trường Kinh tế

- Viện KT&CN

- Viện NN&TN

- Khoa Xây dựng

- Khoa SP Ngoại ngữ

Tháng 9/2023

Báo cáo, Danh mục minh chứng

Nhập dữ liệu vào hệ thống phầm mềm công khai thông tin về Đảm bảo và KĐCLGD

- Nguyễn Thanh Diệu

- Tổ ĐBCL

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Dữ liệu trên hệ thống

Lấy ý kến và ban hành kế hoạch cải tiến chất lượng sau ĐGN 07 CTĐT

- Nguyễn Thanh Diệu

- Tổ ĐBCL

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kế hoạch cải tiến

Làm đề, giao nhận bài thi kết thúc học phần hệ VLVH, TX

- Ng. Thị Hương Trà

- Tổ Khảo thí

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Tổ chức thi kết thúc học phần cho cao học khoá 30

- Ng. Thị Hương Trà

- Tổ Khảo thí

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Hướng dẫn sinh viên khóa 64 về công tác kiểm tra đánh giá

- Ng. Thị Hương Trà

- Tổ Khảo thí

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Tổ chức làm đề, chấm thi, công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra cho người học

- Ng. Thị Hương Trà

- Tổ Khảo thí

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức đăng ký thi IELTS quốc tế

- Ng. Thị Hương Trà

- Tổ Khảo thí

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

 

V. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ, XUẤT BẢN VÀ THƯ VIỆN

1. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Lấy ý kiến các bên liên quan Dự thảo quy định về liêm chính học thuật trong hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ ở Trường Đại học Vinh

- Mai Văn Chung

- Đỗ Mai Trang

Các đơn vị, cá nhân trong Trường

Tháng 9/2023

Góp ý của các đơn vị, cá nhân trong Trường

Làm việc về tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động dạy học dự án, SV NCKH và khởi nghiệp Trường Đại học Vinh

- Mai Văn Chung

- Đỗ Mai Trang

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kết luận buổi làm việc

Tổ chức nghiệm thu cấp Bộ các đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021

- Mai Văn Chung

- Trần Thị Thái

- Các Chủ nhiệm đề tài

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hồ sơ nghiệm thu gửi Vụ KHCN&MT (Bộ GD&ĐT)

Hoàn thiện hồ sơ các đề tài KHCN cấp Bộ năm 2024

- Mai Văn Chung

- Trần Thị Thái

- Chủ nhiệm đề tài

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hồ sơ gửi Vụ KHCN&MT (Bộ GD&ĐT)

Tổ chức ký hợp đồng, hướng dẫn thủ tục triển khai các đề tài KHCN cấp tỉnh (Nghệ An, Quảng Bình) thực hiện từ năm 2023

- Mai Văn Chung

- Trần Thị Thái

- Các chủ nhiệm đề tài

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hợp đồng, hồ sơ tạm ứng kinh phí

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban nghiên cứu và triển khai xếp hạng Trường Đại học Vinh theo tiêu chuẩn quốc tế

- Mai Văn Chung

- Đỗ Mai Trang

Ban nghiên cứu và triển khai xếp hạng Trường Đại học Vinh

Tháng 9/2023

 

Kế hoạch hoạt động của Ban

Hướng dẫn, hỗ trợ Trường Kinh tế tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế

- Mai Văn Chung

- Phan Thế Hoa

- Trường Kinh tế

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thành các thủ tục

Hỗ trợ thủ tục cho cán bộ Trường Đại học Vinh:

+ Trao đổi chuyên môn tại Trường ĐH Tây Pomeranian (Ba Lan) trong khuôn khổ Chương trình ERASMUS

+ Đi công tác nước ngoài

- Mai Văn Chung

- Phan Văn Tiến

- Phan Thế Hoa

- Phạm Thị Quỳnh Nga

- Phòng TCCB

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thành các thủ tục

Báo cáo kết quả:

+ Các đoàn nước ngoài vào làm việc tại Trường

+ Hội thảo quốc tế CASEAN 8

- Mai Văn Chung

- Phan Văn Tiến

- Phan Thế Hoa

- Phạm Thị Quỳnh Nga

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo gửi các bên liên quan

Làm việc với Sở Ngoại vụ Nghệ An về công tác tuyển sinh LHS Lào năm 2023 - 2024

- Mai Văn Chung

- Phan Văn Tiến

- Phan Thế Hoa

- Phạm Thị Quỳnh Nga

Ban Biên giới, Sở Ngoại vụ Nghệ An

Tháng 9/2023

Thống nhất về công tác tuyển sinh LHS Lào năm học 2023 - 2024

Tiếp tục làm thủ tục xin Giấy phép lao động cho Trợ giảng Tiếng Anh và chuyên gia Nhật Bản đến làm việc tại Trường

- Phan Văn Tiến

- Phan Thế Hoa

- Phạm Thị Quỳnh Nga

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Giấy phép

Phối hợp Hội đồng Anh tổ chức sự kiện mở IELTS DAY

- Phan Văn Tiến

- Phan Thế Hoa

- Phạm Thị Quỳnh Nga

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hỗ trợ các thủ tục liên quan

Báo cáo tình hình xuất nhập cảnh của Lưu học sinh

- Phan Văn Tiến

- Phan Thế Hoa

- Phạm Thị Quỳnh Nga

Các ĐV liên quan

Tháng 79/2023

Hoàn thành báo cáo

Làm thủ tục xin cấp mã e-ISSN cho Tạp chí khoa học loại hình điện tử

- Phan Văn Tiến

- Đỗ Mai Trang

- Lê Tuấn Dũng

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hồ sơ nộp Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuẩn bị đánh giá nội bộ Tạp chí Khoa học theo Bộ tiêu chuẩn ACI

- Mai Văn Chung

- Phan Văn Tiến

- Đỗ Mai Trang

- Lê Tuấn Dũng

- Vụ KHCN&MT (Bộ GD&ĐT)

- Chuyên gia

Theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT

Kết quả đánh giá

Kiện toàn Ban biên tập các Series, bổ sung Trị sự Tạp chí Khoa học

- Mai Văn Chung

- Phan Văn Tiến

- Đỗ Mai Trang

- Lê Tuấn Dũng

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Ban biên tập các Series, Trị sự Tạp chí Khoa học được Nhà trường phê duyệt

Hoàn thiện biên tập bài cho số 3/2023

- Phan Văn Tiến

- Đỗ Mai Trang

- Lê Tuấn Dũng

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Số 3/2023 được online

 

2. Công tác xuất bản

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Quy trình và Quy định về xuất bản của Trường Đại học Vinh

- Nguyễn Hồng Quảng

- Cán bộ liên quan

Các ĐV liên quan

Tháng 9,10/2023

- Toàn văn và các biểu mẫu

- Quy định về xuất bản

Tiếp tục triển khai xuất bản GT theo các danh mục đã được phê duyệt và các sách LKXB

- Nguyễn Hồng Quảng

- Cán bộ liên quan

- Các khoa, viện

- Tác giả (chủ biên)

Thường xuyên

Bản thảo được nghiệm thu, xử lý, xuất bản

Phối hợp với đối tác triển khai xuất bản SGK lớp 5 theo Chương trình GDPT 2018

- Nguyễn Hồng Quảng

- Trịnh Thị Thanh

Các đối tác liên kết

Tháng 9 - 12/2023

Báo cáo kết quả

Triển khai xuất bản sách NNĐH 2023

- Nguyễn Hồng Quảng

- Cán bộ liên quan

- Các ĐV liên quan

- Các đối tác liên kết

Tháng 9, 10/2023

Bản thảo được biên tập lần thứ nhất

 

3. Thư viện:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Đưa học liệu số lên thư viện số phục vụ dạy, học trực tuyến của Nhà trường

- Nguyễn Đức Bình

- Hoàng Ngọc Diệp

- Các tổ chuyên môn

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

LA, LV các ngành của các ngành QLGD, GDTH, MN

Thực hiện kế hoạch số hóa tài liệu theo danh mục đã được phê duyệt

- Nguyễn Đức Bình

- Các tổ chuyên môn

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Xử lý nghiệp vụ tài liệu mới bổ sung để đưa vào hệ thống thư viện/thư viện số phục vụ bạn đọc

- Nguyễn Đức Bình

- Hoàng Ngọc Diệp

- Các tổ chuyên môn

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Tiếp nhận và rà soát sách, giáo trình, tài liệu tham khảo từ các đơn vị đào tạo

- Nguyễn Đức Bình

- Hoàng Ngọc Diệp

- Các tổ chuyên môn

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

 

Tháng 9/2023

Thực hiện theo Công văn số 989/ĐHV-TV

Bổ sung học liệu cho các CTĐT phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo kế hoạch năm 2023

- Nguyễn Đức Bình

- Hoàng Ngọc Diệp

- Các tổ chuyên môn

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

Cấp mới và cấp lại tài khoản thư viện số cho bạn đọc sử dụng thư viện

- Nguyễn Đức Bình

- Hoàng Ngọc Diệp

- Các tổ chuyên môn

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Thực hiện theo kế hoạch

Lập kế hoạch hướng dẫn sử dụng thư viện và tra cứu thông tin cho HSSV, học viên khóa mới

- Nguyễn Đức Bình

- Hoàng Ngọc Diệp

- Các tổ chuyên môn

- Các trường, khoa, viện

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Thực hiện theo kế hoạch

Tiếp tục tổ chức phục vụ bạn đọc theo kế hoạch

- Nguyễn Đức Bình

- Hoàng Ngọc Diệp

- Các tổ chuyên môn

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả

 

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM, KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1. Xây dựng cơ bản:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở II từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025

- Lê Văn Quý

- Trần Thị Thanh Nhàn

- Nguyễn Viết Thanh

- Hoàng Thị Huyền

- Phòng KH-TC

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Thực hiện theo tiến độ, kế hoạch của Bộ GD&ĐT

Dự án đầu tư xây dựng Tòa Nhà Đa chức năng tại cơ sở I

- Lê Văn Quý

- Nguyễn Viết Thanh

- Hoàng Thị Huyền

Phòng KH-TC

Tháng 9/2023

Thực hiện theo kế hoạch

Thực hiện công tác khảo sát lựa chọn địa điểm tái định cư phục vụ công tác GPMB 15 hộ đường Lê Duẩn thuộc Dự án xây dựng mở rộng cơ sở 1

- Lê Văn Quý

- Trần Thị Thanh Nhàn

- Nguyễn Viết Thanh

- Hoàng Thị Huyền

- UBND TP Vinh

- UBND Tỉnh Nghệ An

Tháng 9/2023

Bám sát theo kế hoạch của UBND Thành phố Vinh

Thực hiện điều chỉnh phân khu thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cơ sở II

- Lê Văn Quý

- Hoàng Thị Huyền

- Phòng KH-TC

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Triển khai điều chỉnh quy hoạch theo kế hoạch

Thực hiện công tác GPMB khu đất Phía Đông Quốc lộ 46 Dự án xây dựng Cơ sở II

- Lê Văn Quý

- Trần Thị Thanh Nhàn

- Nguyễn Viết Thanh

- UBND huyện Nghi Lộc

- UBND xã Nghi Phong

Tháng 9/2023

Bám sát, thực hiện theo kế hoạch UBND huyện Nghi Lộc, Hội đồng BTGPMB

2. Cơ sở vật chất, thiết bị và thực hành - thí nghiệm:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

a)

Cơ sở vật chất

 

 

 

 

- Cải tạo, bổ sung đường dây cấp điện cho nhà học G, Đa năng

- Cải tạo, sửa chữa cánh cửa tầng 1, khuôn viên phía sau khu nhà học B

- Cải tạo, sửa chữa khuôn viên khu vực KTX sinh viên cơ sở 1

- Trần Đình Luân

- Đinh Hồng Tiến

- Nguyễn cảnh Thái

- Phòng KH-TC

- Đơn vị tư vấn thiết kế, thi công

- Các ĐV liên quan

Tháng 9, 10/2023

Triển khai thi công

Cải tạo, thay thế cánh cửa, xử lý chống thấm khu WC phòng ở sinh viên cơ sở 2

- Trần Đình Luân

- Đinh Hồng Tiến

- Nguyễn cảnh Thái

- Phòng KH-TC

- Đơn vị tư vấn thiết kế, thi công

- Các ĐV liên quan

Tháng 9, 10/2023

Triển khai khảo sát lập thiết kế, dự toán

Kiểm tra, đánh giá trình trạng trang thiết bị tại các cơ sở, đề xuất bổ sung CSVC, thay thế trang thiết bị, bố trí các hoạt động học tập, thi học phần... đáp ứng tốt kế hoạch đào tạo và các hoạt động

- Trần Đình Luân

- Đinh Hồng Tiến

- Trương Nhật Linh

- Các tổ công tác

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Thực hiện theo kế hoạch

b)

Thực hành - Thí nghiệm

 

 

 

 

Lập hồ sơ đề nghị cấp HCVT, CCDC phục vụ THTN học kỳ I năm học 2023 - 2024

- Bùi Đình Thuận

- Lê Thị Thu Hiệp

- Đoàn Thị Minh Khai

- Các tổ THTN

- Các trường, khoa, viện

- Phòng KH-TC

- Phòng QT&ĐT

- Các ĐV liên quan

Tháng 9, 10/2023

Hồ sơ

Rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống mạng phục vụ công tác THTN học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

- Bùi Đình Thuận

- Nguyễn Thế Tân

- Các tổ THTN

Viện NC&ĐTTT

Tháng 9/2023

Cơ sở vật chất, hệ thống mạng được kiểm tra, rà soát

 

3. Kế hoạch - Tài chính:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Hoàn thiện hồ sơ tài chính của Quý I, II, III để phục vụ kiểm toán 3 Quý đầu năm

- Hoàng Việt Dũng

- Trần Thị Thu Liên

- Cán bộ liên quan

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân trong toàn trường về Quy chế chi tiêu nội bộ

- Hoàng Việt Dũng

- Trần Thị Thu Liên

- Cán bộ liên quan

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Xây dựng các biểu mẫu, triển khai xây dựng kế hoạch năm 2024

- Hoàng Việt Dũng

- Trần Thị Thu Liên

- Cán bộ liên quan

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Xây dựng, hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật của các ngành đào tạo

- Hoàng Việt Dũng

- Nguyễn Công Hoàng

- Cán bộ liên quan

- Trung tâm TH-TN

- Phòng QT&ĐT

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Tổ chức thu tiền nhập học trực tuyến cho sinh viên Khóa 64 chính quy

- Hoàng Việt Dũng

- Đinh Thế Phú

- Nguyễn Bắc Giang

- Cán bộ liên quan

- Phòng Đào tạo

- Phòng CTCT-HSSV

- Viện NC&ĐTTT

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Lập hồ sơ giải ngân các Nguồn từ Ngân sách nhà nước có phát sinh trong tháng như: Đề án Ngoại ngữ, rút tiền lương, BHXH từ ngân sách, chi cho Lưu học sinh...

- Hoàng Việt Dũng

- Trần Thị Thu Liên

- Trần Thị Việt Anh

- Trần Thị Thanh Xuân

- Kho bạc NN

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Đôn đốc và tổ chức thu học phí online tất cả các hệ CQ, THPT, THPT CLC, Cao học, Nghiên cứu sinh, các bậc học của Trường TH THCS và THPT THSP, Trường MNTH

- Hoàng Việt Dũng

- Đinh Thế Phú

- Các phần hành theo dõi học phí các hệ

- Các Ngân hàng

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Đôn đốc thu các khoản công nợ: tiền KTX sinh viên, tiền phòng KTX Hưng Bình, tiền điện, tiền nước và các khoản công nợ dịch vụ khác

- Hoàng Việt Dũng

- Các phần hành liên quan

- Trung tâm Nội trú

- Phòng QT&ĐT

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Thanh toán các hồ sơ đề tài, dự án phát sinh trong tháng

- Hoàng Việt Dũng

- Trần Thị Việt Anh

Phòng KH&HTQT

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Thanh toán tiền lương tháng 9/2023

- Hoàng Việt Dũng

- Đinh Ngọc Hà

- Nguyễn Thị Trà Giang

Phòng TCCB

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Theo dõi tiến độ và lập hồ sơ thanh toán các công nợ với nhà thầu phát sinh trong tháng đối với các nội dung mua sắm thường xuyên và sửa chữa các công trình

- Hoàng Việt Dũng

- Đinh Thế Phú

- Kế toán tài sản

- Phòng QT&ĐT

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Thanh toán các khoản chi thường xuyên phát sinh trong tháng, bằng tiền mặt và chuyển khoản

- Hoàng Việt Dũng

- Trần Thị Lương

- Trần Thị Thanh Xuân

- Nguyễn Thị Trà Giang

- Nguyễn Thị Thu Hiền

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Quản lý xuất, nhập các loại văn phòng phẩm, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, phục vụ THTN, văn bằng chứng chỉ, vật tư thuốc y tế

- Hoàng Việt Dũng

- Nguyễn Công Hoàng

- Các kế toán kho

- Phòng HCTH

- Trung tâm TH-TN

- Phòng QT&ĐT

- Trạm Y tế

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Thanh toán các khoản thu-chi và quyết toán theo tháng tại Trường TH, THCS & THPT THSP và Trường Mầm non thực hành

- Hoàng Việt Dũng

- Đinh Ngọc Hà

- Trường TH, THCS & THPT THSP

- Trường MNTH

Tháng 9/2023

Hoàn thành

- Rà soát, đối chiếu, thu hồi công nợ các đơn vị liên kết ngắn hạn

- Hoàn thành các hồ sơ thanh, quyết toán của các lớp đào tạo ngắn hạn đã hoàn thành và thanh lý hợp đồng

- Hoàng Việt Dũng

- Nguyễn Công Hoàng

- Trịnh Thị Dung

- Viện NC&ĐTTT

- Trung tâm BD NVSP

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Rà soát và nhập định mức thu học phí các hệ theo định mức đã được duyệt vào phần mềm học phí

- Hoàng Việt Dũng

- Nguyễn Bắc Giang

Viện NC&ĐTTT

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Rà soát và thanh toán cho các trường hợp sinh viên chuyển trường đến, sinh viên thôi học, sinh viên chuyển ngành,…

- Hoàng Việt Dũng

- Đinh Thế Phú

- Nguyễn Bắc Giang

- Phòng CTCT-HSSV

- Phòng Đào tạo

Tháng 9/2023

Hoàn thành

Rà soát, cập nhật công nợ, đôn đốc và thu công nợ đối với các hợp đồng liên kết đào tạo hệ VHVL, ĐTTX

- Hoàng Việt Dũng

- Đinh Thế Phú

- Nguyễn Thị Trà Giang

- Trần Thị Việt Anh

- Trung tâm GDTX

- Viện NC&ĐTTT

Tháng 9/2023

Hoàn thành

 

4. Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Hỗ trợ kỹ thuật, theo dõi học online các lớp bồi dưỡng NVSP và NLNN tại các địa phương trên website do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng cung cấp

- Trần Bá Tiến

- BQL Đề án NNQG

- Các Sở GD&ĐT

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kết quả học online

Triển khai bồi dưỡng các lớp NVSP và NLNN tại các địa phương được phân công

- Trần Bá Tiến

- BQL Đề án NNQG

- Các Sở GD&ĐT

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kế hoạch giảng dạy, danh sách điểm danh

Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá các lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

- Trần Bá Tiến

- BQL Đề án NNQG

- Các Sở GD&ĐT

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Kết quả đánh giá

 

VII. HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ II

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Kiểm tra, sữa chữa, bổ sung CSVC, thay thế trang thiết bị đáp ứng tốt kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024

- Vũ Duy Hiệp

- Trần Anh Tuấn

- Trần Hữu Trí

- Phạm Anh Đức

- Phòng KH-TC

- Phòng QT&ĐT

Tháng 9/2023

Hoàn thành theo kế hoạch

Bố trí cán bộ trực 24/24h tại Làng sinh viên, giám sát nhân viên Công ty vệ sỹ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản Cơ sở II

- Vũ Duy Hiệp

- Trần Anh Tuấn

- Ng. Thị Thanh Ngân

 

Tháng 9/2023

Hoàn thành theo kế hoạch

Bố trí phòng ở KTX Làng sinh viên cho sinh viên học tại Cơ sở II

- Vũ Duy Hiệp

- Trần Anh Tuấn

- Trần Hữu Trí

- Phòng KH-TC

- Phòng QT&ĐT

Tháng 9/2023

Hoàn thành theo kế hoạch

Phục vụ sinh viên học GDQP-AN (khóa 63 Luật, Luật KT, QLGD, QLNN, Chính trị học, Du lịch, QLVH, Ngôn ngữ Anh)

- Vũ Duy Hiệp

- Trần Anh Tuấn

- Trần Hữu Trí

- Phòng KH-TC

- Phòng QT&ĐT

Tháng 9/2023

Hoàn thành theo kế hoạch

Đảm bảo công tác khảo thí, thi giữa kỳ, cuối kỳ cho sinh viên học Chương trình GDQP&AN, sinh viên học tại Cơ sở II

- Vũ Duy Hiệp

- Nguyễn Lê Quang

- Đinh Bạt Dũng

Trung tâm ĐBCL

Tháng 9/2023

Hoàn thành theo kế hoạch

Tổ chức phục vụ tại Thư viện - Không gian học tập, khu tự học

- Vũ Duy Hiệp

- Nguyễn Lê Quang

- Lê Thị Xuân

Thư viện

Tháng 9/2023

Hoàn thành theo kế hoạch

Chuẩn bị vật tư hóa chất, công cụ dụng cụ, phục vụ thực hành thí nghiệm

- Vũ Duy Hiệp

- Nguyễn Lê Quang

- Phạm Anh Đức

Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Hoàn thành theo kế hoạch

Phối hợp bố trí phòng máy tính cho ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

- Vũ Duy Hiệp

- Nguyễn Lê Quang

- Đinh Bạt Dũng

- Trần Hữu Trí

- Phòng KH-TC

- Phòng QT&ĐT

Tháng 9, 10/2023

Hoàn thành theo kế hoạch

Nghiên cứu, đề xuất với Nhà trường bổ sung phòng máy tính phục vụ sinh viên khóa 64 ngành CNTT xuống học HK II năm học 2023 - 2024

- Vũ Duy Hiệp

- Nguyễn Lê Quang

- Đinh Bạt Dũng

- Trần Hữu Trí

- Phạm Anh Đức

- Phòng KH-TC

- Phòng QT&ĐT

Tháng 9, 10/2023

Hoàn thành theo kế hoạch

 

VIII. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Y tế:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Thực hiện công tác khám chữa bệnh cho CB, HSSV và HV; Trực cấp cứu 24/24h ở 2 cơ sở

- Nguyễn Thị Hiến

- Bùi Trọng Dương

- Nguyễn Thị Dung

- Bệnh viện tuyến trên

- Các ĐV liên quan

Thường xuyên

Báo cáo kết quả, số liệu thực hiện

- Kiểm tra VSPD, VSATTP ở 2 cơ sở

- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh trong Nhà trường

- Nguyễn Thị Hiến

- Nguyễn Hoàng Hà

- Đường Hải Hồng

- Bùi Trọng Dương

- Nguyễn Thị Dung

- Ban kiểm tra VSATTP

- Các ĐV liên quan

Thường xuyên

Đột xuất

Báo cáo kết quả kiểm tra

Kiểm kê kho thuốc tháng 9

- Nguyễn Thị Hiến

- Ng. Thị Mai Phương

- Ng. Thị Đức Hạnh

Phòng KH-TC

Tháng 9/2023

Hoàn thành Hồ sơ kiểm kê

Khám sức khỏe nhập học cho sinh viên khóa 64

- Nguyễn Thị Hiến

- VC Trạm Y tế

- Bệnh viện tuyến trên

- Các ĐV liên quan

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả số liệu thực hiện

Triển khai mua BHYT cho học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 và sinh viên khóa 64

- Nguyễn Thị Hiến

- Cao Thị Thanh Yến

BHXH tỉnh Nghệ An

Tháng 9/2023

Báo cáo kết quả, số liệu thực hiện

 

2. Nội trú:

 

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

Bố trí cho HSSV, LHS, hộ gia đình, khách, ban làm đề và chuyên gia đến ở công tác và học tập trong KTX tại 2 cơ sở

- Phạm T. Hoài Thanh

- Đặng Ngọc Dũng

- Trần Châu Thành

- Bùi Thị Liên

- Trưởng các KTX

- Phòng QT&ĐT

- Phòng KH-TC

- Phòng KH&HTQT

- Các trường, khoa, viện

Thường xuyên

Báo cáo kết quả, số liệu thực hiện

Bố trí HSSV, LHS ở năm học mới

- Phạm T. Hoài Thanh

- Đặng Ngọc Dũng

- Phạm Ngọc Luận

- Bùi Thị Liên

- Cán bộ trực

- Phòng QT&ĐT

- Phòng KH-TC

- Phòng KH&HTQT

- Các trường, khoa, viện

Tháng 9/2023

Theo yêu cầu đã đề ra

Sửa chữa, thay mới cơ sở vật chất phục vụ người ở tại 2 cơ sở

- Đặng Ngọc Dũng

- Trần Châu Thành

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ trực

- Phòng QT&ĐT

- Phòng KH-TC

Tháng 9/2023

Theo yêu cầu

Trực 24/24 đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn tài sản cho HSSV, LHS, hộ gia đình, chuyên gia và khách

- Đặng Ngọc Dũng

- Trần Châu Thành

- Phạm Ngọc Luận

- Cán bộ trực

- Đội TNXK

- Phòng CTCT-HSSV

- Đoàn TN - Hội SV

- Ban cán sự LHS

- Đội TNXK

- Công ty Vệ sĩ

Nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị

Theo yêu cầu đã đề ra

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (b/c);

- Đảng uỷ, HĐT (b/c);

- Ban Giám hiệu (c/đ);

- CĐ, ĐTN, HSV, HCCB (t/h);

- Các đơn vị (t/h);

- Lưu HCTH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng