1. Đối tượng, số lượng sinh viên

   - Sinh viên khóa 60 Trường Đại học Vinh và sinh viên Trường Đại học Vạn Xuân
                                               (có danh sách kèm theo).
   - Số lượng dự kiến: 522 sinh viên.
2. Thời gian, địa điểm triển khai nhiệm vụ
   - Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 18/5/2020 (sáng thứ Hai).
   - Giảng đường Đa năng, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh.
3. Yêu cầu chung
   - Các bộ phận, cán bộ được phân công nhiệm vụ có mặt đầy đủ, đúng giờ để triển khai công việc theo chỉ đạo của các đồng chí Phó trưởng đơn vị phụ trách.
   - Việc chốt chỉ số điện, nước; kiểm tra, bàn giao tài sản, chìa khóa, vệ sinh phòng ở; cấp phát quân trang… thực hiện theo quy trình, đảm bảo nhanh gọn, an toàn, chính xác.

           Tải file đính kèm