TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                         Nghệ An, ngày 4 tháng 3 năm 2019

 

LỊCH KHẢO SÁT SINH VIÊN VÀ SINH HOẠT LỚP THÁNG 3/2019

Dành cho sinh viên khóa 59 đang học tập tại Cơ sở II, học kỳ II, năm học 2018 - 2019

 

TT

Khoa, viện

Lịch khảo sát lấy ý kiến sinh viên

Lịch sinh hoạt lớp định kỳ

Ghi chú

Thời gian, địa điểm

Phụ trách phòng máy

Thời gian, địa điểm

Người phụ trách

1

Viện SP Tự nhiên

Không đăng ký

 

Thời gian: 17h30 ngày 4/3/2019

Địa điểm: Phòng A304 TT GDQP&AN

Cô Thúy Hà

 

2

Viện SP Xã hội

Thời gian: 19h ngày 4/3/2019 (Thứ Hai)

Địa điểm:  Phòng Thực hành Tin học - Nhà D Cơ sở II

Hà Thị Thanh Hải

 

Thầy Anh Đức

 

3

Viện KT &CN

Thời gian: 19h ngày 5/3/2019 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng Thực hành Tin học - Nhà D Cơ sở II

Phan Thị Giang

Thời gian: 17h ngày 6/3/2019 (Thứ Tư)

Địa điểm: Các phòng học Nhà C – Cơ sở II

Cô Bích Hạnh

Cô Cẩm Nhung

C101, C102, C103

C201, C202, C203

4

Khoa SP Ngoại ngữ

Thời gian: 19h ngày 7/3/2019 (Thứ Năm)

Địa điểm:  Phòng Thực hành Tin học - Nhà D Cơ sở II

Bùi Tuấn An

 

Cô Đào Quyên

 

5

Viện CN Hóa Sinh Môi trường

Không đăng ký

 

Thời gian: Tiết 5 ngày 8/3/2019 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng học 302 Nhà C – Cơ sở II

Cô Phương Mai

 

6

Khoa Xây dựng

Thời gian: 19h ngày 8/3/2019 (Thứ Sáu)

Địa điểm: PhòngThực hành Tin học - Nhà D Cơ sở II

Lê Công Việt

Phan Thị Giang

Thời gian: 17h30 ngày 1/3/2019 (Thứ Hai)

Địa điểm: Phòng học Đa năng 2 – TT GDQP&AN

Thầy Cao Thắng