Quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Cơ sở II ban hành ngày 15/5/2018 kèm theo Quyết định số 358/QĐ-ĐHV của Hiệu trưởng Nhà trường quy định: Ban Quản lý Cơ sở II có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chiến lược và chính sách phát triển Cơ sở II; Tổ chức quản lý toàn diện, đầu mối triển khai thực hiện các mặt công tác, hoạt động của Cơ sở II, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học công tác và học tập; Đầu mối thông tin liên lạc giữa lãnh đạo Nhà trường với Cơ sở II, giữa Cơ sở II với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài Trường.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, Ban Quản lý Cơ sở II đã tham mưu cho Nhà trường triển khai các mặt công tác tại Cơ sở II, gồm có: Xây dựng ban hành hệ thống văn bản, tăng cường các giải pháp để triển khai các kế hoạch, làm tốt công tác điều hành quản lý tại Cơ sở II; Tổ chức các cuộc họp đơn vị liên quan triển khai, rà soát và ra kết luận yêu cầu thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ sở II; Tiếp tục sắp xếp bố trí nhân lực làm việc tại Làng sinh viên phục vụ ăn ở, học tập, sinh hoạt của sinh viên; Từng bước hoàn thiện, tổ chức nghiệm thu, bàn giao, lên phương án đưa vào sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Làng sinh viên; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, các hạng mục phục vụ các hoạt động, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các giảng đường, ký túc xá, nhà ăn, sân chơi, bãi tập, các kho cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Triển khai công tác văn thư lưu trữ, thông tin tuyên truyền, khánh tiết, các chương trình, hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện; Thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự trường học, vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ;  Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra nền nếp công tác, giảng dạy, học tập, thi cử, xây dựng nếp sống văn hóa trong cán bộ, sinh viên. Trong hai năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, Nhà trường đã triển khai kế hoạch đưa 1.028 sinh viên khóa 59, 60 đến học một học kỳ tại Cơ sở II. Số lượng sinh viên của Cơ sở II thời điểm đông nhất là hơn 2.500 sinh viên. Ban Quản lý Cơ sở II đã phối hợp với các phòng ban, khoa, viện đào tạo nhất là với Bộ phận Một cửa (phòng HCTH) để giải quyết kịp thời các loại giấy tờ, hồ sơ, thủ tục cho sinh viên học tại Cơ sở II. Kể từ  năm học 2018 - 2019, Ban Quản lý Cơ sở II đã chủ trì phối hợp tổ chức đón tiếp, cấp phát quân trang quân phục, bố trí ăn ở, phục vụ điện nước, đảm bảo cơ sở vật chất cho hàng chục đợt học GDQP-AN, GDTC của sinh viên của Nhà trường và sinh viên của một số trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Đại học Y khoa Vinh, Đại học Công nghệ Vạn Xuân, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An). Ban Quản lý Cơ sở II đã chủ động phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế lên kế hoạch, thường xuyên giám sát, kiểm tra và kịp thời báo cáo tình hình về nền nếp làm việc, giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên cho Nhà trường. Chủ trì phối hợp với Trạm Y tế, Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN, phòng KH-TC tiến hành các cuộc kiểm tra và lập biên bản ghi nhớ khắc phục đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà ăn.      

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Công tác tham mưu, đề xuất với Nhà trường để triển khai một số lĩnh vực, trong đó có cải cách hành chính có khi còn chậm, chưa hiệu quả. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất được giao phụ trách còn hạn chế. Tinh thần và ý thức tự giác trong công việc của một số đồng chí có lúc, có nơi còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là, khối lượng công việc nhiều, cán bộ được giao phụ trách lĩnh vực chưa thực sự chủ động để tham mưu, đề xuất cho đơn vị. Cán bộ, viên chức làm việc ở nhiều vị trí khác nhau nên việc thường xuyên giám sát, kiểm tra còn gặp khó khăn.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và công tác truyền thông 2017 - 2020, cùng với một số đơn vị, Ban Quản lý Cơ sở đã được Hiệu trưởng Nhà trường tặng Giấy khen ghi nhận các kết quả trong công tác.

một số hình ảnh

                                                                                                                                                                                                                               Bài: Ban Quản lý Cơ sở II