I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).

- Tạo môi trường, sân chơi bổ ích cho sinh viên giao lưu học hỏi, tăng cường đoàn kết, tuyên truyền giáo dục thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương, các quy chế, nội quy học tập, rèn luyện.   

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động phải được tổ chức sôi nổi, hấp dẫn, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo an toàn.

- Tất cả các sinh viên không chuyên học GDQP tại Trung tâm GDQP&AN đều phải tham gia các hoạt động.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hội thao Quốc phòng

- Thời gian: Bắt đầu từ 6 giờ 30, ngày 21/5/2018 (Thứ Hai).

- Địa điểm: Khu vực Sân chào cờ Trung tâm GDQP&AN.

- Nội dung, yêu cầu: Thi duyệt Điều lệnh và Đồng diễn thể dục giữa các Đại đội.

- Cách thức tiến hành:

+ Thi duyệt Điều lệnh:

Mỗi Đại đội tổ chức thành 03 Trung đội tập luyện và tham gia thi. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm cho từng Trung đội. Điểm của Đại đội sẽ là tổng điểm các Trung đội của Đại đội đó, xếp giải Nhất, Nhì, Ba.

+ Đồng diễn thể dục:

Mỗi Đại đội tiến hành thu giãn đội hình tập 2 bài thể dục buổi sáng. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm theo đội hình Đại đội, xếp giải Nhất, Nhì, Ba.

2. Hội diễn Văn nghệ “Người là niềm tin tất thắng”

(Có kế hoạch chi tiết kèm theo)

3. Thi đấu Thể dục - Thể thao

3.1. Thi kéo co:

- Thời gian: Từ 16 giờ 30, ngày 21/5/2018 (Thứ Hai)

- Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Trung tâm GDQP&AN.

- Nội dung, yêu cầu: Mỗi Đại đội thành lập 01 Đội tuyển gồm 10 VĐV (không tính VĐV dự bị) trong đó có 05 Nam và 05 Nữ để thi đấu theo hình thức bốc thăm loại trực tiếp, mỗi trận đấu kéo dài 03 hiệp thắng 02, chọn ra các đội Nhất, Nhì, Ba. Mời Liên chi đoàn Khoa GDQP tham gia 01 đội tuyển.

- Trang phục thi đấu: Mặc trang phục thể dục - thể thao.

3.2. Thi nhảy bao bố:

- Thời gian: Từ 16 giờ 30, ngày 21/5/2018 (Thứ Hai)

- Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Trung tâm GDQP&AN

- Nội dung, yêu cầu: Mỗi Đại đội thành lập 01 Đội tuyển gồm 06 VĐV (không tính VĐV dự bị) trong đó có 03 Nam và 03 Nữ thi đấu tiếp sức theo hình thức bốc thăm loại trực tiếp, chọn ra các đội Nhất, Nhì, Ba. Mời Liên chi đoàn Khoa GDQP tham gia 01 đội tuyển.

- Trang phục thi đấu: Mặc trang phục thể dục - thể thao.

            4. Xây dựng mô hình lao động tăng gia sản xuất

            Nội dung, yêu cầu:

            - Xây dựng mô hình: “Vườn rau xanh của Đại đội”.

            - Mỗi Đại đội sẽ được phân công khu vực phục trách để thiết kế mô hình, tổ chức trồng và chăm sóc Vườn rau tại khu vực tăng gia sản xuất của Trung tâm GDQP&AN. Cuối đợt học sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            - Ban Quản lý Cơ sở II chủ trì phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm GDQP&AN chỉ đạo các bộ phận triển khai kế hoạch hoạt động đạt mục đích và yêu cầu đề ra.

            - Đại đội trưởng, các Đại đội căn cứ kế hoạch để tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thành các đội tuyển theo các nội dung kế hoạch và triển khai cho sinh viên tập luyện, tham gia nghiêm túc đạt kết quả.    

            Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động cho sinh viên học GDQP đợt 2, học kỳ II năm học 2017 - 2018 tại Cơ sở II. Đề nghị các bộ phận chủ động phối kết hợp triển khai thực hiện có hiệu quả.

                                                                                                            BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

                                                                                                                  TRƯỞNG BAN

                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                            TS. Nguyễn Anh Chương (Kế hoạch Hội diễn Văn nghệ “Người là niềm tin tất thắng”: 

Ke_hoach_van_nghe_dot_hoc_2_hoc_ky_2_20172018.docx)