TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

 


Số:         /BQLCSII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

               Nghệ An, ngày  8 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh tại Cơ sở II

 


Ban Quản lý Cơ sở II  chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày “Chủ Nhật xanh” tại Cơ sở II Trường Đại học Vinh. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát huy tinh thần tình nguyện, giáo dục, rèn luyện ý thức lao động, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên.

- Xây dựng cảnh quan môi trường  “Xanh - Sạch - Đẹp -Thân thiện” nhằm phục vụ các điều kiện học tập và rèn luyện của sinh viên.

- Hoạt động  ngày “Chủ Nhật xanh” của sinh viên phải được thực hiện an toàn, hiệu quả, hoàn thành khối lượng công việc đươc phân công, có kiểm tra giám sát và đánh giá cụ thể.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ 7h00 - 10h30,  ngày 10/3/2019 (sáng Chủ nhật)

- Địa điểm: Khuôn viên Cơ sở II Trường Đại học Vinh

III.  SỐ LƯỢNG SINH VIÊN THAM GIA

1.      Viện NN&TN: 30 sinh viên

2.      Khoa GDQP: 30 sinh viên

3.      Tất cả sinh viên đang học GDQP-AN tại Trung tâm GDQP&AN (4 Đại đội: 3, 4, 5, 6).

VI. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

TT

Đơn vị

Khu vực đảm nhận

Yêu cầu công việc

Phụ trách

1.      

Viện NN&TN

(30 sinh viên)

Khu vực cổng vào và mặt tiền đường nhựa phía trước nhà B

- Cắt sạch cỏ dại mọc hai bên lối đi vào cổng chính Cơ sở II.

- Quét dọn, thu gom rác thải, đất đá, rác thải  đưa về nơi quy định

Nguyễn Thúy Hà

 

2.      

Khoa GDQP

(30 sinh viên)

Khu vực  từ bên cạnh Hội trường qua Nhà để xe (sau giảng đường A )

- Cắt sạch cỏ dại mọc trong khu vực vườn cây sau Giảng đường A, KTX số 1 và bãi cỏ sân nhà học bắn số 1.

- Gom, hốt toàn bộ cỏ đã cắt, đất đá, rác thải  đưa về nơi quy định

Nguyễn Đình Phi

 

3.      

Đại đội 3

(75 sinh viên)

Khu vực phía sau KTX số 1 và trước nhà học bắn số 1

- Cắt sạch cỏ dại mọc trong khu vực vườn cây

- Gom, hốt toàn bộ cỏ đã cắt, đất đá, rác thải  đưa về nơi quy định

 Lưu Văn Mạnh

4.      

Đại đội 4

(75 sinh viên)

Khu vực sau KTX số 2 và đường nhựa lối vào Nhà công vụ tiến thẳng vào Am thờ Trung tâm

- Quét dọn đường nhựa, khơi thông cống thoát nước dọc hai bên đường nhựa; Quét dọn trước, sau và xung quanh KTX số 2

- Cắt sạch cỏ dại mọc trong khu vực phía sau KTX số 2

- Gom, hốt toàn bộ cỏ đã cắt, đất đá, rác thải  đưa về nơi quy định

 Nguyễn Minh Quyết

5.      

Đại đội 5

(75 sinh viên)

Khu vực  xung quanh Nhà ăn  và trước Am thờ Trung tâm

 

- Cắt sạch cỏ dại ở khu vực xung quanh Nhà ăn và trước Am thờ khu vực vườn cây

- Quét dọn toàn bộ khuôn viên trước Nhà ăn và sân gạch bên cạnh KTX số 1(giáp hồ xử lý nước thải) và đường bê tông cạnh KTX số 2

- Gom, hốt toàn bộ cỏ đã cắt, đất đá, rác thải  đưa về nơi quy định

 Lê Công Việt

6.      

Đại đội 6

(75 sinh viên)

 Khu vực trước, trong và xung quanh Nhà học bắn số 2

- Cắt sạch cỏ dại xung quanh lối đi vào Nhà học bắn số 2.

- Quét dọn, tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên Nhà học bắn số 2

- Thu gom rác thải, đất đá đưa về nơi quy định

Phan Hữu Tiệp

 

IV. YÊU CẦU CHUNG

- Cán bộ được phân công phụ trách lập danh sách, chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc, giám sát sinh viên thực hiện đúng theo khu vực được phân công, đảm bảo hiệu quả.

- Các đơn vị cử sinh viên nhận dụng cụ lao động tại kho dụng cụ (phía sau giảng đường Đa năng 1) từ 7 giờ 00 phút sáng ngày 10/3/2019. Tổ Quản trị - Dịch vụ bố trí cán bộ trực cấp phát và thu hồi dụng cụ lao động theo thời gian quy định.

- Công việc chỉ được hoàn thành sau khi có nghiệm thu, đánh giá và nộp lại danh sách có chữ ký của sinh viên tham gia cho cán bộ phụ trách chung (Cô Nguyễn Thị Thanh Quyên - Tổ trưởng Tổ Quản lý sinh viên - Ban Quản lý cơ sở II)

Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày “Chủ Nhật xanh” tại Cơ sở II,  đề nghị các bộ phận phụ trách thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

 

          BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II                                                                                                   

 

 

 

TS. Nguyễn Anh Chương

 

Nơi nhận:

- Tổ QLSV- Ban QLCS II;

- LCĐ, LCH Viện NN&TN; Khoa GDQP;

- Các Đại đội sinh viên;

- Lưu VP.