KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động cho sinh viên học GDQP- AN,  GDTC

đợt 2, học kỳ II năm học 2018 - 2019 tại Cơ sở II

 

Thực hiện công văn số 536 QĐ/ĐHV ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Nhà trường  về việc tổ chức cho sinh viên khóa 59 ngành Kinh tế  học GDQP-AN, GDTC,  đợt  2 học kỳ II năm học 2018 - 2019, Ban Quản lý Cơ sở II phối hợp với Trung tâm GDQP&AN xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cho sinh viên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 44 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)

- Tạo môi trường, sân chơi bổ ích cho sinh viên giao lưu học hỏi, tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương, các quy chế, nội quy học tập, rèn luyện.  

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động phải được tổ chức sôi nổi, hấp dẫn, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo an toàn.

- Tất cả các sinh viên không chuyên học GDQP-AN, GDTC đợt 2 học kỳ II năm học 2018 - 2019 tại Cơ sở II của Nhà trường phải tham gia các hoạt động.

II.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1.  Lễ khai giảng khóa học

-  Thời gian:  Từ 7 giờ 00 phút ngày 26/3/2019

-   Địa điểm: Sân Chào cờ Trung tâm GDQP&AN

2.  Các hoạt động tình nguyện lao động (Có kế hoạch chi tiết kèm theo).

- Thời gian thực hiện: 7 giờ sáng Chủ nhật (ngày 7/4/2019)

3.  Tembuilding các trò chơi dân gian và thi đấu thể thao

- Thời gian: Từ 16 giờ 30 phút, ngày 08/4/2019 (Chiều Thứ Hai)

- Địa điểm: Sân bóng cỏ Trung tâm GDQP&AN.

- Nội dung: Mỗi đại đội thành lập 01 đội tuyển để tham gia các trò chơi của BTC đề ra. Kết thúc, BTC sẽ trao giải cho các đội đạt thành tích cao trong chương trình.

4. Hội diễn văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui” chào mừng kỷ niệm 44 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975 - 30/4//2019); 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019) (Có kế hoạch chi tiết kèm theo)

5.  Lễ chào cờ và Hội thao Quốc phòng

-  Thời gian: 7 giờ 00 phút  Thứ Hai ngày 25/4/2019

-   Nội dung: Thi duyệt điều lệnh giữa các đại đội.

- Yêu cầu: Mỗi Đại đội tổ chức thành 3 Trung đội tiến hành tập luyện và diễu duyệt theo quy định. Ban Giám khảo chấm điểm từng Trung đội, kết quả của các Trung đội được tổng hợp để xếp loại Đại đội

      6. Thi phòng ở “Sạch - Đẹp - Kiểu mẫu”

Trong đợt học, Ban thi đua sẽ xây dựng tiêu chí đánh giá phòng ở sinh viên (bao gồm: vệ sinh, sắp xếp trật tự nội vụ và gấp xếp chăn màn) để đánh giá chất lượng rèn luyện đại đội. Kết thúc đợt học, Ban thi đua tổng hợp và trao giải cho các phòng ở đạt chuẩn.

     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Quản lý Cơ sở II chủ trì phối hợp với Trung tâm GDQP&AN chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt  động.

- Đại đội trưởng, các Đại đội căn cứ kế hoạch để tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức các nội dung và triển khai cho sinh viên tập luyện, tham gia nghiêm túc đạt kết quả.   

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động cho sinh viên học GDQP-AN, GDTC đợt 2, học kỳ II năm học 2018 - 2019. Đề nghị các bộ phận chủ động phối kết hợp triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

TRUNG TÂM GDQP& AN

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

 

 

 

TS. Nguyễn Anh Chương