1. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

            Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên quán triệt cho đảng viên, cán bộ viên chức (CBVC) nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, quy định, quy chế của Đảng ủy, Nhà trường.

Lãnh đạo đảng viên và quần chúng đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng viên, CBVC của đơn vị tham dự đầy đủ và nghiêm túc các đợt học tập, sinh hoạt chính trị do Nhà trường tổ chức; 100% CBVC chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ đã chủ động nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; định hướng tư tưởng đối với đảng viên. Làm tốt công tác chính trị, nhất là công tác tư tưởng, tâm lý đối với CBVC sau khi có quyết định điều chuyển về Ban để nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động.

            2. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ

            Cấp ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện về kiện toàn, sắp xếp bộ máy của đơn vị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; đề ra được chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng chi bộ xuất sắc, gắn với xây dựng đơn vị, các đoàn thể quần chúng vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Chi bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng định kỳ mỗi tháng 1 lần vào cuối tháng, không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ hàng tháng. Đảng viên chi bộ thực hiện nghiêm túc Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và cơ chế giám sát đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Các đồng chí cấp ủy không ngừng học tập, gương mẫu, đảm bảo phẩm chất, năng lực, là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Chi bộ đã lãnh đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Chi bộ, đơn vị. Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện các đảng viên. Đảng viên của Chi bộ luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đề ra kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, học tập và nâng cao trình độ mọi mặt. Làm tốt công tác nghiệp vụ quản lý đảng viên; giới thiệu, theo dõi đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Đã có 04 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, kết nạp 01 đồng chí vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 1 đồng chí. Chi bộ thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ; quản lý hồ sơ, tài liệu; chế độ thông tin, thống kê, báo cáo của Chi bộ và của đơn vị.

            3. Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể quần chúng

            Chi bộ đã lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của lãnh đạo đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế của Nhà trường. Đảng viên, CBVC đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực xây dựng nền nếp, kỷ cương, nếp sống văn hoá của đơn vị và Nhà trường. Trong Chi bộ, đơn vị đã thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, trưởng đơn vị với đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tiến hành việc phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng công việc được giao phụ trách hoặc phối hợp. Luôn đảm bảo phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp Chi bộ, đơn vị, giao ban, hội ý hàng tuần, hàng tháng, các công việc được trao đổi bàn bạc cụ thể, lấy ý kiến rộng rãi trước khi tổ chức thực hiện. Chi bộ, đơn vị quan tâm đến điều kiện làm việc của công chức, viên chức, người lao động. Các cán bộ làm việc đều được Nhà trường cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc theo vị trí công tác. Chi bộ đã lãnh đạo Công đoàn bộ phận của đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định và điều lệ Công đoàn. Công đoàn Bộ phận của đơn vị đã làm tốt công tác quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC, kịp thời làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỷ, động viên khuyến khích CBVC đảm bảo nền nếp công tác, sinh hoạt.

            4. Lãnh đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

     Chi bộ thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, tự kiểm tra, giám sát của đảng viên, CBVC. Chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 19 đối với các Tổ công tác của đơn vị. Chi bộ đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ Đoàn giám sát kiểm tra của Đảng ủy Nhà trường tiến hành buổi làm việc với Chi bộ, đơn vị về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Ban Quản lý Cơ sở II. Thông qua buổi làm việc, Đoàn giám sát kiểm tra đã đánh giá rất cao về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 tại Chi bộ, đơn vị.  

            5. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao

            Trong năm 2019, Chi bộ đã lãnh đạo toàn diện đơn vị, đảng viên, CBVC thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được Nhà trường giao. Chi bộ, đơn vị đã tham mưu cho Nhà trường thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị tinh gọn, tiết kiệm nhân lực và hoạt động hiệu quả; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II, Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị tại Cơ sở II; thành lập các Tổ công tác phù hợp với thực tiễn và quy chế tổ chức và hoạt động; điều chuyển, hỗ trợ, bố trí cán bộ theo vị trí công tác đảm bảo thuận lợi, hiệu quả trong công việc. Chi bộ đã chỉ đạo tham mưu: Xây dựng ban hành hệ thống văn bản, tăng cường các giải pháp để triển khai các kế hoạch, làm tốt công tác điều hành quản lý tại Cơ sở II; Tổ chức các cuộc họp đơn vị liên quan triển khai, rà soát và ra kết luận yêu cầu thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ sở II; Xây dựng phương án tổng thể, sắp xếp bố trí nhân lực đưa Làng sinh viên đi vào hoạt động phục vụ ăn ở, học tập, sinh hoạt của sinh viên; Từng bước hoàn thiện, tổ chức nghiệm thu, bàn giao, lên phương án đưa vào sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Làng sinh viên; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, các hạng mục phục vụ các hoạt động, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các giảng đường, ký túc xá, nhà ăn, sân chơi, bãi tập, các kho cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.v.v… Chi bộ đã chỉ đạo làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, văn thư lưu trữ, lễ nghi khánh tiết phục vụ các hoạt động của Cơ sở II: Luôn đảm bảo thông tin hai chiều giữa Ban Giám hiệu Nhà trường với Cơ sở II; Tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu, phướn, chỉnh trang ngoại cảnh nhân các sự kiện, ngày lễ lớn; Phục vụ đầy đủ cơ sở vật chất, nước uống tại các phòng chờ của giảng viên, phòng nghỉ trưa của cán bộ giảng dạy tại Cơ sở II; Cơ sở II đã từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, phân công cán bộ phụ trách triển khai hoạt động của Bộ phận Một cửa phục vụ sinh viên; Thường xuyên chăm lo làm tốt công tác lễ nghi khánh tiết tại Cơ sở II được Nhà trường giao; Từng bước hoàn thiện subweb của đơn vị, tích cực xây dựng, quảng bá hình ảnh Cơ sở II của Nhà trường thông qua các kênh thông tin khác nhau. Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với các phòng ban, khoa, viện đào tạo nhất là với Bộ phận Một cửa (phòng HCTH) để giải quyết kịp thời các loại giấy tờ, hồ sơ, thủ tục cho sinh viên học tại Cơ sở II. Đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa, cuối khóa, các đợt báo cáo chính trị thời sự nghiêm túc, hiệu quả cho hơn 300 sinh viên học tại Cơ sở II; định kỳ tổ chức các cuộc họp sinh viên nội, ngoại trú để kịp thời xử lý, triển khai các vấn đề liên quan đến sinh viên. Đã tổ chức các hoạt động về khởi nghiệp sáng tạo, học tập - NCKH, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, chương trình hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện. Chi bộ chỉ đạo làm tốt công tác quản lý mọi mặt tại Làng sinh viên, trong đó có quản lý sinh viên ở ký túc xá. Vào lúc cao điểm, Làng sinh viên có số lượng sinh viên (sinh viên các khoa, viện ở Cơ sở I đến học tại Cơ sở II, sinh viên học GDQP-AN, sinh viên của các trường khác học GDQP-AN) ở tập trung hơn 1.000 sinh viên. Chi bộ đã chỉ đạo, phân công cán bộ trực nội trú 24/24 đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ…; chủ trì phối hợp tổ chức đón tiếp, cấp phát quân trang quân phục, bố trí ăn ở, phục vụ điện nước, đảm bảo cơ sở vật chất cho các đợt học GDQP-AN, GDTC với hơn 2.900 sinh viên của Nhà trường và cho hơn 700 sinh viên của Trường Đại học Y khoa Vinh, Đại học Công nghệ Vạn Xuân. Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với Trung tâm ĐBCL, Trung tâm CNTT và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện (máy tính, đường truyền internet, văn phòng phẩm…), tổ chức tập huấn, phân công cán bộ coi thi, triển khai thi trắc nghiệm trên máy tính cho sinh viên học tại Cơ sở II (thi giữa kỳ, cuối kỳ, kết thúc các học phần GDQP-AN, GDTC, tiếng Anh B1). Công tác tổ chức thi đều đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế. Kết thúc các kỳ thi, đơn vị đều có báo cáo tình hình, hồ sơ tổ chức thi gửi Nhà trường (qua Trung tâm ĐBCL). Chi bộ đã chỉ đạo phối hợp với phòng QT&ĐT, KHTC đã tiến hành tổng rà soát, kiểm kê tài sản hiện có của Cơ sở II, trên cơ sở đó hoàn thành thủ tục đề xuất với Nhà trường thanh lý hơn 50 đầu mục tài sản đã bị hư hỏng, không còn sử dụng. Phối hợp với các đơn vị lên danh mục chi tiết, sắp xếp, bố trí sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của văn phòng làm việc, phòng công vụ, giảng đường, ký túc xá, hội trường, phòng họp, khu thực hành - thí nghiệm, các kho công cụ dụng cụ… Phối hợp với các đơn vị tiến hành khảo sát, làm tờ trình đề xuất với Nhà trường cải tạo sửa chữa giảng đường Nhà C, khu thực hành - thí nghiệm Nhà D; lắp đặt hệ thống phòng máy tính phục vụ thực hành và thi test online (gồm 03 phòng với 120 máy tính); bổ sung hoàn thiện các hạng mục tại Làng sinh viên: không gian học tập của sinh viên, nhà ăn, nhà xe, sân thể dục thể thao, truyền hình K+, máy lọc nước, hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường, các cơ sở vật chất khác…

Năm 2020 là năm hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, côn tác xây dựng Đảng của Chi bộ nói riêng. Đây là năm triển khai tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đại hội Đảng bộ Nhà trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhà trường tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao công tác lãnh đạo, quản lý, chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Theo đó, Chi bộ tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ, đơn vị ngày càng phát triển.

 

Bài: Ban Quản lý Cơ sở II