Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ để đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới, đảm bảo việc sinh hoạt của Chi bộ thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của công tác Đảng; tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới.

Đề cập đến vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhiều lần nhấn mạnh, Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt; Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi hành được tốt. Muốn vững mạnh, thì tất cả đảng viên trong chi bộ phải thật thà đoàn kết nhất trí; Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng. Từ thực tiễn đó, Người chỉ rõ, muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ, “phải quan tâm đến việc xây dựng chi bộ, phải làm cho chi bộ trở thành “bốn tốt. Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Để đạt được điều đó, phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

        Quán triệt tinh thần đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II thường xuyên làm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, họp chi bộ định kỳ nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo toàn diện của Chi bộ. Thứ nhất, Chi ủy, Chi bộ đã đảm bảo duy trì việc tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng. Hàng tháng, Chi ủy họp bàn thống nhất về nội dung, cách thức triển khai sinh hoạt chi bộ, các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của chi bộ, đảng viên được trao đổi, bàn bạc kỹ lưỡng trước khi đưa ra chi bộ thảo luận. Chi ủy xác định và chọn những việc cụ thể thiết yếu liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Việc duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn thường xuyên đã xây dựng nề nếp, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên khi tham gia sinh hoạt; đồng thời qua đó thể hiện tính nghiêm túc, nghiêm minh của tổ chức Đảng. Thứ hai, chuẩn bị chu đáo, cẩn thận các nội dung phục vụ sinh hoạt của Chi bộ. Trước mỗi cuộc họp Chi bộ, Chi ủy đều cho ý kiến thống nhất nội dung sinh hoạt theo hai hướng chủ yếu: sinh hoạt theo nội dung về chức trách nhiệm vụ được giao và sinh hoạt theo một chủ đề cụ thể được lựa chọn. Các nội dung sinh hoạt theo nhiệm vụ tập trung vào công tác chính trị, tư tưởng của đảng viên, cán bộ viên chức; công tác bồi dưỡng cán bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được Nhà trường phân công theo chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng phát triển Đảng.v.v… Bên cạnh đó, Chi bộ đã xây dựng nội dung tổ chức sinh hoạt theo chủ đề. Trong thời gian qua, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt theo chủ đề gồm các nội dung: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả trong công việc của cán bộ viên chức; Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại đơn vị; Quán triệt, học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phương pháp, hình thức sinh hoạt chuyên đề luôn được đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thiết thực. Tại mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi ủy báo cáo đề dẫn đánh giá thực trạng, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của chuyên đề; với tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, các đảng viên trong Chi bộ thảo luận, trong đó tập trung đưa ra những nhận xét, đánh giá của cá nhân và đề xuất những giải pháp thiết thực để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đảng cũng như nhiệm vụ công tác chuyên môn. Ngoài ra, Chi ủy Chi bộ thường xuyên lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú ý quán triệt tới đảng viên 3 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là “Đạo đức cách mạng”, “Sửa đổi lối làm việc” và “Di chúc”. Thứ ba, làm tốt công tác điều hành trong sinh hoạt Chi bộ. Tập thể Chi ủy Chi bộ đã bố trí lịch sinh hoạt hợp lý; chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt; luôn trăn trở và nêu cao trách nhiệm bản thân, không ngại va chạm, dám bày tỏ chính kiến, dám ủng hộ cái đúng, dám phê phán cái sai. Các buổi sinh hoạt của Chi bộ có không khí cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau... bằng việc thực hiện dân chủ trong Đảng, dân chủ ở cơ sở, từ đó chi bộ mới lắng nghe được hết các ý kiến của đảng viên.

Tóm lại, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã khắc phục sự nhàm chán, xơ cứng, nghèo nàn, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt, làm cho sinh hoạt Chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, mong muốn được tham gia sinh hoạt chi bộ; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ.

          Bài&ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II