Ban Chấp hành chi bộ có 3 đồng chí (2 nam, 1 nữ); có 1 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó trưởng Ban Dân vận, Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường. Tổng số CBVC của đơn vị là 24 người, gồm 3 Tổ công tác: Hành chính - Thực hành - Thư viện; Quản lý sinh viên; Quản trị - Dịch vụ. Trong đó có 1 tiến sĩ, 9 thạc sĩ, 11 cử nhân, 1 cao đẳng, 1 trung cấp, 1 đào tạo nghề; với các chức danh: 1 giảng viên chính, 14 chuyên viên, 4 kỹ thuật viên, 1 kỹ sư, 1 cán sự, 2 nhân viên, 1 y sĩ. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, tập thể chi uy, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của đơn vị và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

          Về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

          Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; thường xuyên quán triệt cho đảng viên, CBVC chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy và BGH Nhà trường. Chi bộ lãnh đạo đảng viên và quần chúng đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; Làm tốt công tác chính trị, nhất là công tác tư tưởng đối với đảng viên, CBVC sau khi Nhà trường thành lập đơn vị để ổn định, triển khai các nhiệm vụ công tác.

            Về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ:

          Chi ủy, chi bộ đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II; thành lập 3 Tổ công tác và cử cán bộ làm Tổ trưởng; bổ sung 2 đồng chí vào Ban Chấp hành chi bộ; bổ nhiệm 2 đồng chí Phó trưởng đơn vị. Trong nhiệm kỳ đã có 2 đồng chí hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 1 đồng chí tham gia đạt kết quả tốt kỳ thi thăng hạng giảng viên chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, được Nhà trường bổ nhiệm giảng viên chính; 14 đồng chí hoàn thành chương trình bồi dưỡng trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ và bồi dưỡng chuyên viên; 3 đồng chí đang học cao học thạc sĩ; 5 đồng chí tham gia và đạt kết quả tốt trong các kỳ thi tuyển viên chức của Trường. Có 5 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Trường tổ chức; hoàn thành thủ tục hồ sơ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng, trong đó đã kết nạp 1 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 1 đồng chí.

          Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể:

          Chi bộ đã lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của lãnh đạo đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị. Ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; Quy định công tác và phân công nhiệm vụ cho CBVC.

- Chi bộ đã lãnh đạo Công đoàn bộ phận xây dựng tổ chức vững mạnh theo Điều lệ. Công đoàn Bộ phận của đơn vị đã làm tốt công tác quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đoàn viên, kịp thời làm tốt công tác thăm hỏi, động viên khuyến khích CBVC, có các giải pháp thực hiện tốt nền nếp công tác, sinh hoạt; tham gia tích cực các cuộc vận động, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục-thể thao do Công đoàn Trường tổ chức.

          Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng:

          Chi bộ thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, tự kiểm tra, giám sát của đảng viên, CBVC. Chi bộ đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ Đoàn giám sát, kiểm tra của Đảng ủy Trường giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Ban Quản lý Cơ sở II. Sau kiểm tra, Đảng ủy Trường đã có thông báo, trong đó đánh giá rất cao về công tác lưu trữ hồ sơ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của chi bộ, đơn vị.

          Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

          Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường xây dựng và ban hành hệ thống văn bản, tăng cường các giải pháp để triển khai các kế hoạch, làm tốt công tác quản lý, điều hành toàn diện tại Cơ sở. Phối hợp với Viện NN&TN, Khoa GDTC, Trung tâm GDQP&AN để sắp xếp, bố trí cán bộ làm việc hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai các kế hoạch của Nhà trường. Chi bộ đã chỉ đạo làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, lễ nghi khánh tiết, hành chính phục vụ các hoạt động tại Cơ sở II; luôn đảm bảo thông tin hai chiều giữa Ban Giám hiệu Nhà trường với Cơ sở II; Tích cực xây dựng, quảng bá hình ảnh Cơ sở II của Nhà trường thông qua các kênh thông tin khác nhau. Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với các phòng ban, khoa, viện đào tạo nhất là với Bộ phận Một cửa (Phòng HCTH) để giải quyết kịp thời các loại giấy tờ, thủ tục hồ sơ cho sinh viên học tại Cơ sở II. Phối hợp tốt với Phòng CTCT&HSSV tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa, cuối khóa, các đợt báo cáo chính trị thời sự nghiêm túc, hiệu quả. Tổ chức các hoạt động về khởi nghiệp sáng tạo, học tập - NCKH, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các chương trình hỗ trợ sinh viên, học viên trong học tập, rèn luyện. Chi bộ chỉ đạo làm tốt công tác quản lý toàn diện Làng sinh viên. Phân công cán bộ trực nội trú 24/24 giờ đảm bảo công tác quản lý sinh viên, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ… Đã chủ trì phối hợp với Trung tâm GDQP&AN, các đơn vị tổ chức đón tiếp, cấp phát quân trang quân phục, bố trí ăn ở, phục vụ điện, nước, đảm bảo cơ sở vật chất cho 4.307 sinh viên của Nhà trường và sinh viên các trường khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An học GDQP-AN, GDTC tại Cơ sở II. Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với các khoa, viện tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật;  phối hợp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các học phần mới; Phân công cán bộ phục vụ, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo theo quy định. Phối hợp với Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trung tâm Công nghệ Thông tin và các đơn vị liên quan hoàn thiện không gian học tập, thư viện điện tử. Chi bộ đã chỉ đạo phối hợp với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trung tâm Công nghệ Thông tin và các khoa, viện chuẩn bị chu đáo các điều kiện, triển khai thi trắc nghiệm trên máy tính cho sinh viên học tại Cơ sở II. Đã tổ chức được 532 ca thi; với 942 lượt phòng thi; 2.003 lượt cán bộ được điều động coi thi và 20.528 lượt sinh viên dự thi. Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với phòng Quản trị và Đầu tư, Kế hoạch - Tài chính tiến hành tổng rà soát, kiểm kê tài sản hiện tại Cơ sở II. Phối hợp với các đơn vị lên danh mục chi tiết, sắp xếp, bố trí sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ công tác đào tạo. Chủ trì phối hợp tiến hành khảo sát, đề xuất với Nhà trường cải tạo sửa chữa các khu nhà, giảng đường, xây dựng xưởng thực hành ô tô, nhà thể dục - thể thao, lắp đặt hệ thống phòng máy tính phục vụ học thực hành và thi test online; bổ sung hoàn thiện các hạng mục tại Làng sinh viên; Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền Internet, máy tính, hệ thống camera an ninh. Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị chủ động phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế lên kế hoạch, thường xuyên giám sát, kiểm tra và kịp thời báo cáo tình hình về nền nếp làm việc, giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên cho Nhà trường. Chủ trì phối hợp với Trạm Y tế, Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN tiến hành các cuộc kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà ăn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ còn một số tồn tại, hạn chế. Một là, công tác tham mưu, đề xuất với Nhà trường để triển khai một số lĩnh vực có khi còn chậm, chưa hiệu quả. Hai là,  chưa có nhiều mô hình hiệu quả tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Ba là, chưa xây dựng được đề án vị trí việc làm của đơn vị theo yêu cầu của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường. Bốn là, công tác quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất được giao phụ trách còn hạn chế. Năm là, tinh thần và ý thức tự giác trong công việc của một số đồng chí có lúc, có nơi còn hạn chế. Vẫn còn cán bộ chưa chấp hành nghiêm túc nề nếp, thời gian làm việc.

          Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: Thứ nhất,  tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên để kịp thời đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp, đồng thời có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn đơn vị. Thứ hai, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong tổ chức các hoạt động của đơn vị cũng như của Nhà trường. Thứ ba, luôn giữ vững sự ổn định về chính trị tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tất cả vì mục tiêu xây dựng đơn vị phát triển toàn diện, vững mạnh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chung của Nhà trường. Thứ tư, chăm lo công tác tổ chức và cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thứ năm, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ; thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó có một số lĩnh vực công tác đạt kết quả xuất sắc. Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ vững mạnh; đẩy mạnh việc xây dựng đơn vị và các đoàn thể; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và kỷ luật Đảng. Trong sinh hoạt, chi ủy, chi bộ bộ luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Do đó, công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn của đơn vị đều đạt kết quả tốt, góp phần vào việc xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh.

Bài&ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II