Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có định hướng chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ để xây dựng phát triển Cơ sở II của Nhà trường[1]. Cơ sở II đã và đang tiếp tục được đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ hoạt động đào tạo. Tại Cơ sở II hiện các đơn vị: Ban Quản lý Cơ sở II, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, khoa Giáo dục Thể chất, khoa Giáo dục Quốc phòng và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh. Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động là hơn 100 người. Ngoài học viên, sinh viên của các khoa, viện tại Cơ sở II, kể từ năm học 2017 - 2018 (từ khóa 58), Nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch bố trí cho sinh viên của các khoa, viện tại Cơ sở I đến học tập trung một học kỳ tại Cơ sở II. Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 1.200 học viên, sinh viên đang học tập tại Cơ sở II.

II. Hoạt động của Cơ sở II trong thời gian qua     

1. Kết quả đã đạt được

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ từng bước khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động và đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản, nội quy, quy chế, các giải pháp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý toàn diện và triển khai thực hiện các kế hoạch của Nhà trường. Thực hiện chủ trương tái cấu trúc, Nhà trường đã thành lập Ban Quản lý Cơ sở II trên cơ sở sáp nhập bộ phận hành chính của các đơn vị (4/2018) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phù hợp với tình hình thực tiễn. Các đơn vị tại Cơ sở II đã phối hợp để sắp xếp, bố trí nhân lực làm việc tại các khoa, viện hỗ trợ phục vụ công tác đào tạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao. Công tác thông tin tuyên truyền, lễ nghi khánh tiết, công tác văn thư lưu trữ, hành chính và các hoạt động khác từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên. Công tác quản lý, phục vụ người học trong học tập, ăn ở, sinh hoạt, rèn luyện được quan tâm triển khai hiệu quả. Từ năm học 2018 - 2019 đến nay, Nhà trường đã tổ chức cho hơn 2.300 sinh viên các khóa 58, 59 và 60 học một học kỳ kết hợp với học GDTC và GDQP tại Cơ sở II. Các phòng, ban, khoa, viện đã phối hợp làm tốt công tác sắp xếp bố trí chỗ ở ký túc xá, đảm bảo các điều kiện ăn ở, học tập, rèn luyện, kịp thời giải quyết các loại giấy tờ, thủ tục hồ sơ cho sinh viên; Triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các hoạt động về khởi nghiệp sáng tạo, học tập - NCKH, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các chương trình hỗ trợ sinh viên, học viên trong học tập, rèn luyện. Nhà trường đã chỉ đạo hoàn thiện và chính thức đưa Làng sinh viên Cơ sở II vào hoạt động (2/2019) nhằm phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy là tiết kiệm, sử dụng tối đa nhân lực hiện có, các đơn vị đã cùng chia sẻ phối hợp sắp xếp bố trí lao động hợp lý, hiệu quả để đảm bảo công tác quản lý nội trú, phục vụ sinh viên ăn ở tập trung tại Làng sinh viên. Nhà trường đã quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động đào tạo tại Cơ sở II: xây dựng xưởng thực hành phục vụ đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, nhà học thể dục - thể thao, công trình xử lý nước thải; cải tạo sửa chữa giảng đường Nhà C, khu thực hành - thí nghiệm Nhà D; lắp đặt hệ thống phòng máy tính phục vụ thực hành và thi test online; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền Internet, máy tính, hệ thống camera an ninh… Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nền nếp làm việc, giảng dạy, học tập; công tác thực hành - thí nghiệm; công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra; công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, cảnh quan, vệ sinh môi trường… thường xuyên được tăng cường thực hiện.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Mặc dù các mặt công tác tại Cơ sở II đã được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường để triển khai một số lĩnh vực có khi còn chậm, chưa hiệu quả. Chưa có nhiều mô hình hiệu quả tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảnh viên. Việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động đào tạo còn hạn chế. Một số công trình, hạng mục được phê duyệt đầu tư xây dựng cơ bản có khi còn chậm tiến độ ảnh hưởng đến kế hoạch chung của trường. Tinh thần, ý thức tự giác, tính chuyên nghiệp và hiệu quả triển khai thực hiện công việc của một số cán bộ hành chính phục vụ chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của Nhà trường. Công tác phối hợp của các đơn vị để triển khai hoạt động liên quan đến Cơ sở II có khi còn chồng chéo, chưa hiệu quả.

Tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, trong đó chủ yếu là: Các đơn vị chưa thực sự chủ động, sáng tạo để kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về lĩnh vực được phân công phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ; Chưa xây dựng được quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động; Tài sản, cơ sở vật chất tại Cơ sở II gồm nhiều hạng mục, phân bố ở nhiều khu vực khác nhau, có những tài sản đã hư hỏng, xuống cấp nên khó khăn trong công tác quản lý, phục vụ đào tạo. Cơ sở II của Nhà trường đóng trên khu vực thuộc một phần của xã Nghi Ân (thành phố Vinh) và xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) bên cạnh Quốc lộ 46, tình hình địa bàn dân cư phức tạp nên gây khó khăn trong việc đi lại, quản lý, đảm bảo an ninh trật tự.     

III. Một số giải pháp triển khai hiệu quả hoạt động tại Cơ sở II  

Trong thời gian tới, toàn Đảng bộ trong đó có Cơ sở II tiếp tục đẩy mạnh thực hiện  có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tập thể lãnh đạo, đảng viên, cán bộ viên chức toàn trường phấn đấu xây dựng Trường Đại học Vinh trở thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia, nằm trong tốp 500 đại học hàng đầu châu Á. Để đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các hoạt động tại Cơ sở II góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường, theo chúng tôi cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời và có hiệu quả của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đối với mọi mặt công tác, hoạt động tại Cơ sở II. Tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của Đảng ủy Trường để kịp thời đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp, đồng thời có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn tại Cơ sở II. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn được phân công.

2. Đảng ủy Nhà trường cần nghiên cứu ban hành nghị quyết chuyên đề về chiến lược xây dựng và phát triển Cơ sở II đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới nhằm mở rộng cơ sở đào tạo, thương hiệu của Nhà trường, tiến tới thực hiện cơ chế tự chủ. Nhà trường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các hoạt động tại Cơ sở II.

3. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ viên chức, đảng viên; bồi dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm. Tăng cường công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức theo hướng một người có thể làm được nhiều công việc, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nhân lực. Đẩy mạnh điện tử hoá, tin học hoá trong quản lý hành chính, tăng cường cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị và năng lực quản lý, điều hành của toàn trường.

4. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công làm tốt công tác phối kết hợp, tiếp tục tham mưu xây dựng, đề xuất tăng cường thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ để làm tốt công tác điều hành quản lý. Tổ chức có hiệu quả các nhiệm vụ về đào tạo; đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng; công tác quản lý, phục vụ học viên, sinh viên; công tác bảo đảm an ninh trật tự.v.v...

5. Tiếp tục có các giải pháp quản lý, phục vụ người học. Xây dựng phương án, tổ chức đón tiếp, sắp xếp, bố trí cho sinh viên xuống Cơ sở II học tập; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, điện, nước phục vụ sinh viên ăn ở, sinh hoạt, rèn luyện, học tập. Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến người học; tổ chức các phong trào hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện.

6. Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, công năng sử dụng của các công trình đang triển khai xây dựng bao gồm: Xưởng thực hành ô tô phục vụ đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, nhà học thực hành thể dục - thể thao, trạm xử lý nước thải... Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng phục vụ công tác đào tạo. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, mở rộng diện tích khu vực phía Đông của Cơ sở II. Từng bước đầu tư xây dựng mới, hoàn thiện các công trình khu giảng đường, thư viện, thực hành - thí nghiệm, văn phòng làm việc để phục vụ cho các hoạt động đào tạo của các khối ngành khi chuyển đến Cơ sở II, trước mắt là  khối ngành sức khỏe. Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị. Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để khảo sát hiện trạng, lập hồ sơ đề nghị thanh lý, bàn giao tài sản cho đơn vị sử dụng; đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bổ sung, bảo quản, sửa chữa, kiểm kê định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị.

7. Xây dựng phương án, kế hoạch tài chính triển khai các hoạt động dịch vụ; quản lý, tổ chức thu, chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí tại Cơ sở II theo quy định. Nghiên cứu thực hiện cơ chế khoán thu đối với ký túc xá tại Làng sinh viên.  

8. Thực hiện các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, giữ gìn bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường. Có các cơ chế, giải pháp giám sát, chỉ đạo các bộ phận vệ sĩ, nhà ăn, vệ sinh môi trường thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung công việc theo hợp đồng đã ký với Nhà trường. Chỉ đạo tổ chức cho các lớp sinh viên, Đội thanh niên xung kích thường xuyên tuần tra canh gácđảm bảo an ninh trật tự.

9. Tăng cường làm tốt công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra mọi mặt hoạt động. Các đơn vị chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động giám sát, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, nền nếp giảng dạy, học tập của cán bộ viên chức và sinh viên; thường xuyên kiểm tra đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ sinh viên tại các nhà ăn trong trường.[1] Trong khuôn khổ bản tham luận này, Cơ sở II được đề cập ở đây là cơ sở đóng trên địa bàn của xã Nghi Ân (thành phố Vinh) và xã Nghi Phong (huyện Nghị Lộc, Nghệ An).

Một số hình ảnh tại Cơ sở II 

 
 
 

TS. Nguyễn Anh Chương

  Ủy viên BCH Đảng bộ trường

 Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý Cơ sở II