Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, trong thời gian qua, các đơn vị tại Cơ sở II theo chức năng, nhiệm vụ đã phối hợp làm tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, quản lý sinh viên, góp phần hoàn thành kế hoạch năm học của Nhà trường. Thứ nhất, đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, viên chức và sinh viên về tầm quan trọng cũng như trách nhiệm giữ gìn, bảo đảm môi trường ổn định, an toàn phục vụ giảng dạy, học tập và các hoạt động. Thứ hai, đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc chế độ trực lãnh đạo, trực đảm bảo an ninh trật tự buổi ngày và buổi tối tại các khu vực. Thứ ba, hoàn thiện hồ sơ sinh viên ở ngoại trú phục vụ công tác kiểm tra, quản lý sinh viên; sinh viên ở trong ký túc xá thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của Nhà trường. Thứ tư, đã tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, các phong trào thực hiện nền nếp, nếp sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường học đường văn minh - thân thiện để học tập, rèn luyện của sinh viên. Các liên chi đoàn, liên chi hội, chi đoàn, chi hội của các khoa, viện duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng, tổ chức nhiều hoạt động VHVN, TDTT. Đội thanh niên xung kích Cơ sở II duy trì hoạt động kiểm tra, đôn đốc thực hiện nền nếp, bảo đảm an ninh trật tự trường học. Thứ năm, đã từng bước phối hợp có hiệu quả với chính quyền, công an, các đoàn thể của địa phương để trao đổi thông tin, làm tốt công tác an ninh trật tự trường học và quản lý sinh viên. Bên cạnh những kết quả đã được, công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý sinh viên ở Cơ sở II vẫn còn tồn tại một số hạn chế và khó khăn sau. Công tác tuyên truyền giáo dục sinh viên thực hiện các nội quy, quy chế của Nhà trường về an ninh trật tự, quản lý sinh viên có khi chưa hiệu quả. Vẫn còn một bộ phận sinh viên vi phạm nền nếp, nếp sống văn hóa trong học tập, rèn luyện, luật an toàn giao thông. Công tác triển khai thực hiện của các đơn vị có lúc, có nơi chưa đồng bộ, hiệu quả. Công tác nắm bắt tình hình, thường xuyên trao đổi làm việc để làm tốt việc quản lý sinh viên ở ngoại trú chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác phối kết hợp với chính quyền, công an địa phương để quản lý sinh viên và đảm bảo an ninh trường học còn hạn chế. Cơ sở II của Nhà trường thuộc phạm vi giáp ranh của hai xã Nghi Ân (thuộc TP. Vinh) và Nghi Phong (thuộc huyện Nghi Lộc) bên cạnh các điểm nút giao thông trên Quốc lộ 46. Địa bàn dân cư, tình hình an ninh trật tự, môi trường xung quanh khá phức tạp, các dịch vụ chưa phát triển nên đã tác động không nhỏ đến sinh viên.

            Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Ban Quản lý Cơ sở II sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, công tác quản lý sinh viên như sau: Một là, tiếp tục tham mưu cho Nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể Cơ sở II, trong đó xác định công tác an ninh trật tự và quản lý sinh viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; tham mưu ban hành các văn bản về thực hiện nền nếp học tập, rèn luyện, xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh viên. Hai là, thông qua nhiều hình thức khác nhau để làm tốt công tác nắm bắt tình dư luận của sinh viên; tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên về trách nhiệm, nghĩa vụ giữ gìn, bảo đảm môi trường ổn định, nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản và sức đề kháng trước những tác động tiêu cực.

Ba là, hoàn thiện các nội quy, triển khai cho sinh viên ký cam kết và thực hiện quy định về nền nếp học tập, rèn luyện, sinh hoạt, nếp sống văn hóa: đi học đầy đủ, đúng giờ; đeo phù hiệu, không dùng phù hiệu để cầm cố, thế chấp; không được quan hệ, cấu kết với các phần tử xấu, người ngoài trường đe dọa, gây gổ với cán bộ, viên chức, sinh viên; không tổ chức, tham gia uống rượu bia, đánh bài dưới mọi hình thức.v.v… Bốn là, thực hiện các biện pháp cụ thể để làm tốt công tác quản lý sinh viên ở ngoại trú. Lập danh bạ chi tiết, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tạm trú, tạm vắng, phối hợp thực hiện tốt công tác đánh giá, nhận xét đối với sinh viên ngoại trú. Phân công cán bộ phụ trách theo địa bàn, thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin với chủ hộ có sinh viên ở trọ để xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh. Định kỳ tổ chức thăm hỏi, kiểm tra, tổ chức họp toàn thể sinh viên ở ngoại trú. Khuyến khích sinh viên tham gia các phong trào tại địa bàn cư trú. Năm là, tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT, các hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho sinh viên để tạo môi trường an toàn, lành mạnh giáo dục sinh viên, bài trừ các tệ nạn xã hội, các hiện tượng tiêu cực, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường. Sáu là, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo Bộ phận vệ sĩ thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả công tác bảo vệ, an ninh trật tự theo nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết với Nhà trường. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả chế độ trực đêm, trực ngày của cán bộ, sinh viên tại tất cả các khu vực. Chỉ đạo Đội Thanh niên Xung kích Cơ sở II hoạt động hiệu quả góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của các liên chi đoàn, liên chi hội, đoàn viên, hội viên cùng phối hợp để triển khai các hoạt động tuần tra, canh gác, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nền nếp, bảo đảm an ninh trật tự trong trường.

Một số hình ảnh học tập, rèn luyện tại cơ sở II

 \

                                                         Bài&ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II