LỊCH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TẠI CƠ SỞ II

TT

Chi đoàn

Khoa/Viện

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

58A1 Tiểu học

Khoa Giáo dục

19h ngày 03/10/2018

P. 401 TTGDQP

 

2

58A2 Tiểu học

Khoa Giáo dục

19h ngày 03/10/2018

P. 402TTGDQP

 

3

58A1 Mầm non

Khoa Giáo dục

19h ngày 03/10/2018

P. 403 TTGDQP

 

4

58A2 Mầm non

Khoa Giáo dục

19h ngày 03/10/2018

P. 404 TTGDQP

 

5

58A1 SP Anh

Khoa Ngoại ngữ

19h ngày 06/10/2018

P. 401 TTGDQP

 

6

58A2 SP Anh

Khoa Ngoại ngữ

19h ngày 06/10/2018

P. 402 TTGDQP

 

7

58A3 SP Anh

Khoa Ngoại ngữ

19h ngày 06/10/2018

P. 403 TTGDQP

 

8

56A – GDQP&AN

Khoa GDQP

19h ngày 08/10/2018

P. 401 TTGDQP

 

9

57A– GDQP&AN

Khoa GDQP

19h ngày 08/10/2018

P. 402 TTGDQP

 

10

58A– GDQP&AN

Khoa GDQP

19h ngày 08/10/2018

P. 403 TTGDQP

 

11

56B - KTNN

Viện NN&TN

19h ngày 04/10/2018

A5.202 CSII

 

12

57 Nông học

Viện NN&TN

19h ngày 04/10/2018

A5.203 CSII

 

13

57 NTTS

Viện NN&TN

19h ngày 03/10/2018

A5.301 CSII

 

14

57QLĐĐ - QLTNMT

Viện NN&TN

19h ngày 03/10/2018

A5.203 CSII

Đại hội mẫu

15

58 NLN

Viện NN&TN

19h ngày 04/10/2018

A5.302 CSII

 

16

58 QLĐĐ - QLTNMT

Viện NN&TN

19h ngày 04/10/2018

A5.303 CSII

 

17

56 Thể dục

Khoa Thể dục

07h ngày 05/10/2018

P. 401 TTGDQP

 

18

57 Thể dục

Khoa Thể dục

07h ngày 05/10/2018

P. 402 TTGDQP

 

19

58 Thể dục

Khoa Thể dục

07h ngày 05/10/2018

P. 403 TTGDQP

 

(Danh sách này có 19 lớp)

File đính kèm: lich_dai_hoi_chi_doan_2018_tai_cs_2.docx